دوره و شماره: دوره 9، 2 (شماره پیاپی: 18)، مهر 1401، صفحه 1-200 
ارتباط اقتصاد سایه و فساد با نوآوری

صفحه 160-180

10.30465/ce.2022.39089.1725

الهام یوسفی بابادی؛ زهرا نصراللهی؛ منصور سازوار


شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران

صفحه 180-200

10.30465/ce.2022.42480.1819

زهرا روحانی نقاب؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ نرگس صالح نیا؛ مهدی جباری نوقابی