اختصاص شناسۀ DOI به مقاله‌های نشریۀ بررسی مسائل اقتصاد ایران

تخصیص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌های انتشار یافته در دوفصلنامۀ «بررسی مسائل اقتصاد ایران» از سال 1398 فراهم شد