سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه یزد

3 استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

10.30465/ce.2023.41595.1791

چکیده

درماندگی مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی مساله‌ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه‌های فردی و اجتماعی درماندگی مالی، مساله پیش‌بینی درماندگی مالی را برای خیلی از مدیران، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و حسابرسان به عنوان یک مساله مهم مطرح کرده است. با توجه به توسعه‌ی شرکت‌ها، افزایش فعالیت‌های اقتصادی، شدت گرفتن رقابت و چرخه‌های تورم و رکود در دهه‌های اخیر، تعداد شرکت‌های درمانده‌ی مالی و اهمیت درماندگی رو به افزایش است. مسئله‌ی ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله‌ای درخور تامل بوده‌است. بنابراین، بررسی علل پدیدآوردنده‌ی درماندگی از نظر مالی و ارزیابی درماندگی مالی به کمک الگوهای رایج از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این تحقیق به مدل‌سازی درماندگی مالی با استفاده از روش پویایی سیستم پرداخته شده‌است. بدین منظور ابتدا عوامل موثر بر درماندگی مالی پس از مطالعه‌ی ادبیات تحقیق شناسایی شدند و با استفاده از نظر خبرگان، از میان این عوامل مهم-ترین آن‌ها انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از مولفه‌های شناسایی شده، نمودار علی- معلولی توسعه پیدا کرده و براساس نمودار علی- معلولی، نمودار جریان توسعه داده شد. با استفاده از مدل جریان سناریوهایی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario planing of factors affecting financial distress using fuzzy system dynamics technique

نویسندگان [English]

  • Daryush Farid 1
  • Sahar Faghihzadeh 2
  • davood andalib 3
1 Associate Professor of Management, Yazd University
2 PhD student in finance, Yazd University
3 Assistant Professor of Management, Yazd University
چکیده [English]

Financial distress of banks and public and private companies is a serious issue for the economies of the countries. The individual and social costs of financial distress have raised the problem of financial distress for many managers, banks, investors, policy-makers and auditors as a major issue. Due to the development of companies, increasing economic activity, intensifying competition and cycles of inflation and recession in recent decades, the number of financially distress companies and the importance of helplessness is increasing. The issue of bankruptcy and financial distress has always been a matter of concern. Therefore, it is very important to study the causes of financial distress and evaluate financial distress with the help of common models.
In this research, financial distress is modeled using the system dynamics method. For this purpose, the factors affecting financial distress were first identified after studying the research literature and using the opinion of experts, the most important of these factors were selected. Then, using the identified components, the causal diagram was developed and based on the causal diagram, the flow diagram was developed. Scenarios were proposed using the flow model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial distress"؛ ' system dynamics"؛ " fuzzy logic"؛ "fuzzy"؛ "Bankruptcy JEL Classification: G33
  • C32
  • C61