بررسی اثر مالیات ‌بر ارث‌ بر توزیع درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.30465/ce.2023.40367.1761

چکیده

امروزه توزیع درآمد و راه‌های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست‌گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ‌کس پنهان نیست لذا دولت‌ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. نابرابری به‌صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می‌شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست‌های مالی دولت قطعاً می‌تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های توزیعی دولت، از طریق سیاست‌های مالیاتی صورت می‌گیرد. مالیات علاوه بر این‌که از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات ‌بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی ARDL بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می‌تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می‌تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of inheritance tax on income distribution in Iran: Autoregression with distributional lag (ARDL) approach

نویسندگان [English]

  • Nader Mehregan 1
  • Sahar Ghasemi 2
  • Ali Sargolzaie 3
1 Professor of Economics, Department of Economics, Bu - Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 M.A. in Economics, Department of Economics, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Nowadays, income distribution and ways to adjust inequality in income distribution have been considered by many policymakers. The adverse social and economic consequences of increasing income inequality in society are not hidden from anyone, so it has led governments to prioritize improving income distribution. Inequality is defined as the difference between individuals in society in accessing economic resources, and various factors play a role in the unequal distribution of income. Government fiscal policies can certainly be effective in reducing inequality and income redistribution. In most developed countries, government distribution policies are driven by tax policies. In addition to being one of the most important sources of government revenue, tax is one of the most effective tools in improving revenue distribution. The purpose of this study is to investigate the effect of inheritance tax on income distribution during the period of winter 2006 to autumn 2018. According to the results of this study, inheritance tax and economic growth rate in the long term can reduce the Gini coefficient and improve income distribution. Moreover, rising government spending, rising inflation, rising population growth, and long-term unemployment can increase the Gini coefficient and make income distribution more unfair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income distribution؛ Inheritance tax؛ ARDL؛ Gini coefficient؛ Economic growth JEL Classification: D31
  • E01
  • C32
  • H71