سالمندی جمعیت و شبیه سازی انتقال به سیاست بازنشستگی بهینه در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30465/ce.2023.42053.1810

چکیده

هدف این مقاله تعیین سیاست بازنشستگی بهینه با توجه به سیر سالمندی جمعیت کشور ایران، از طریق محاسبه نرخ جایگزینی بهینه و شبیه‌سازی انتقال به نرخ مذکور است. برای این منظور یک مدل نسل‌های همپوشان، دارای پنج بخش اصلی جمعیت، خانوار، بنگاه‌های تولیدی، دولت و نظام بازنشستگی، طراحی و کالیبره شد. داده‌های جمعیتی مربوطه ازگزارش سازمان ملل استخراج شده و متغیرهای مربوطه پیش‌بینی گردید. در مرحله اول مقدار بهینه نرخ جایگزینی با توجه به سیر سالمندی جمعیت برای سال 1430 شمسی محاسبه شد. نتایج نشان داد نرخ جایگزینی در محدوده 15 درصد بهینه خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با تعدیل نرخ جایگزینی به نرخ بهینه، میزان کسورات شاغلین نیز در بلندمدت کاهش خواهد یافت.در مرحله بعد فرض گردید که دولت طی یک سیاست مالی که در سال 1400 اعلام و اجرایی میگردد، نرخ جایگزینی، و بالطبع کسورات شاغلین، نظام بازنشستگی را طی یک برنامه چهل و پنج ساله به مقدار بهینه تعدیل میکند. بر این اساس مسیر پویای انتقال به نظام بازنشستگی بهینه شبیه سازی شد و نتایج نشان داد با تغییر به سیاست بهینه، موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار، تولید و رفاه افزایش و نرخ کسورات کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Aging and Simulation of Transition to Optimal Pension Policy in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezazadeh 1
  • Mostafa Sargolzaei 2
  • Moslem Peymany Foroushany 3
1 PhD. Candidate, Department of Finance and Banking, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

This paper seeks to determine the optimal pension policy according to the aging of the Iran’s population, by calculating the optimal replacement rate and simulating transition to this rate. For this purpose, an OverLapping Generations Model, with five main parts of population, household, production, government and pension system, was calibrated. Demographic data related to the next hundred years were used based on the United Nations report and the relevant variables were predicted. In first step, the optimal value of replacement rate for the year 1430 was calculated. The results show that the replacement rate will be optimal in the range of 15 percent. Also, the results show that by adjusting the replacement rate to the optimal rate, the amount of contribution rate will also decrease significantly. In the next step It was assumed that the government adjust the replacement rate, and of course contribution rate, of the pension system to the optimal amount during a forty-five-year plan through a fiscal policy that will be implemented in 1400. The results showed that with transferring to the optimal policy, the capital stock, labor supply, production and welfare will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Aging"؛ "Pension System"؛ "Overlapping Generations Model"؛ "Replacement Rate"؛ "Welfare" JEL Classification: H55
  • R13
  • J11
  • J26