پرسش‌های متداول

فرایند بررسی مقالات ارسال شده به دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران چگونه است؟

جهت اطلاع از فرایند بررسی مقالات به بخش اطلاعات نشریه، قسمت »فرایند پذیرش مقالات«  مراجعه کنید.

چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟

نویسنده مسئول مقاله باید عهده دار ارسال مقاله و همچنین موظف به رفع ایرادات و درخواست های بعدی دوفصلنامه است. ایشان می بایست مسئولیت تمام امور را بر عهده گرفته و پیگیر روند بررسی مقاله باشند.

نشریه در کدام پایگاه های ملی و بین المللی نمایه می شود؟

برای آگاهی از پایگاهی های داخلی و بین المللی نمایه کننده نشریه از طریق بخش «اطلاعات نشریه» به قسمت «پایگاه های نمایه کننده» مراجعه کنید.