تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز

3 استادیار اقتصاد، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

10.30465/ce.2023.34015.1580

چکیده

درباره علل بنیادین توسعه‎نیافتگی کشورها مطالعات گسترده‌ای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعه‌نیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو می‌کند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت‌دار نشان می‌دهد عنصر اصلی در تحلیل توسعه‌نیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر می‌شود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده می‎شود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های توسعه‎نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدم‌تناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم‎ جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیره‎ای در ایران می‎باشد. علاوه‌براین میان عدم‌تناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه‎ تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Institutional Inconsistency and inefficiency of the governace system in the Underdevelopment of Iran Before the Revolution of 1979

نویسندگان [English]

 • Seyyed Aqil Hoseiny 1
 • Alireza Raanaei 2
 • َAbdolhamid Moarefi Mohammadi 3
1 Assistant Professor of Economics at Yasouj University
2 PhD Candidate, Shiraz University
3 Assistant Professor of Economics at University of isfahan
چکیده [English]

The problem of identifying the roots and causes of underdevelopment of countries is a complex issue for which the extensive research has been done to explain it. The contribution of the present paper is that by using the method of direct content analysis in order to improve institutional analysis, it shows that the main element in the underdevelopment analysis is not "institutional quality" but "institutional consistency", the function of institutions appears in an institutional consistency. Thus, using such an approach, it is shown that one of the most important roots of underdevelopment and ultimately the decline and collapse of the Pahlavi's regime has been institutional inconsistency. The special focus of this study is on theorizing the new concept of "institutional inconsistency" and using it for institutional analysis of Iran's economy with emphasis on the inconsistency between traditional authoritarian political institutions and modern legal institutions such as parliament and civil law, between modern economic institutions, such as industry and tribal social structure in Iran, also in the light of the concept of institutional consistency for Iran, the key concepts of institutional analysis were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Governance
 • Institution
 • Institutional Inconsistency
 • Economic History of Iran JEL Classification: F63
 • B15
 • B52. O10. O20
 • تاریخ دریافت: 02 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401