داوران

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «بررسی مسایل اقتصاد ایران» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

فهرست داوران بین المللی:

1- مسعود نیکو قدم استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد https://www.webofscience.com/wos/author/record/3108583

2-ابراهیم التجایی دانشیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/3700849

3- مهدی حاج امینی استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد  https://www.webofscience.com/wos/author/record/3574544

4- سعید راسخی    استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران  https://www.webofscience.com/wos/author/record/2319278

5- محمد علی ابوترابی استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/2462095

6- ملیحه حداد مقدم  استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، موسسه تحقیقات جمعیت کشورhttps://www.webofscience.com/wos/author/record/3702622

7- جلال منتظری شورکچالی استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/2495957

8- فرهاد خداداد کاشی استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور https://www.webofscience.com/wos/author/record/2483909

9- نادر سید کلالی استادیار مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://www.webofscience.com/wos/author/record/1298187

10- مهناز ربیعی استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب https://www.webofscience.com/wos/author/record/2418757

11- نرگس صالح نیا استادیار دانشگاه مشهد https://www.webofscience.com/wos/author/record/2485163

12- محبوبه فراهتی  استادیار اقتصاد سنجی- دانشگاه سمنان  https://www.webofscience.com/wos/author/record/3808719

داوران این شماره مجله