داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حمید آسایش اقتصاد پولی، اقتصاد مالی گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی
ملیحه آشنا اقتصاد پولی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات
الهام ابراهیمی مدیریت هیئت علمی مدیریت- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد علی ابوترابی اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد مالی استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجتبی احسانی
عزیز احمدزاده اقتصاد سلامت، اقتصاد مالی، بیمه استادیار پژوهشکده بیمه
مریم احمدی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
فرزانه احمدیان یزدی اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد فرهنگ دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
فائزه اسدیان اردکانی اقتصاد گردشگری گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
یکتا اشرفی اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد مالی، بودجه و برنامه ریزی پژوهشکده امور اقتصادی
زهرا افشاری استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)
نرگس اکبرپور روشن اقتصاد صنعت، اقتصاد عمومی، اقتصاد مالی، بیمه معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
ابراهیم التجائی اقتصاد انرژی، اقتصاد پولی، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد کلان دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی امید فر حسابداری- دانشگاه آزاد مشهد
هادی امیری بیمه استادیار اقتصاد در دانشگاه اصفهان- علوم اجتماعی و بیمه
سید محمدرضا امیری تهرانی زاده روش شناسی، فلسفه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
حبیب انصاری سامانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
مسلم انصاری نسب اقتصاد پولی، اقتصاد تجارت بین الملل، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد مالی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
علی اصغر بانویی
فاطمه بزازان
محمد باقر بهشتی اقتصاد رشد و توسعه استاد (بازنشسته)دانشگاه تبریز
ندا بیات اقتصاد پولی، بیمه گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
حمید پاداش اقتصاد پولی، اقتصاد رشد و توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سیدعلی پایتختی اسکویی اقتصاد سنجی و ریاضی، اقتصاد مالی دانشگاه آزاد-گروه اقتصاد
امیر تقوی دانشجوی دکتری اقتصاد پولی- مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد تقی زاده انصاری اقتصاد تجارت بین الملل هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
وحید تقی نژادعمران اقتصاد پولی، اقتصاد عمومی، اقتصاد کلان هیئت علمی دانشگاه مازندران اقتصاد پولی- کلان-بخش عمومی
حسین توکلیان اقتصاد پولی، اقتصاد مالی اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
امیر جباری اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی و ریاضی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان
احمد جعفری صمیمی اقتصاد آموزش، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران بابلسر ایران
اسفندیار جهانگرد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پژوهشکده اقتصاد
مهدی حاج امینی اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد سنجی و ریاضی، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
ملیحه حداد مقدم اقتصاد خرد، اقتصاد نیروی کار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
علی حسن زاده پژوهشکده پولی و بانکی
سید عقیل حسینی اقتصاد پولی، اقتصاد رشد و توسعه، فلسفه اقتصاد استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج
سید محمد حسینی عضو هیات علمی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید مهدی حسینی استاد‌یار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین حق نژاد اقتصاد پولی، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد سنجی و ریاضی، اقتصاد عمومی اقتصاد سنجی- مالی و صنعتی
مصطفی حیدری هراتمه اقتصاد سنجی و ریاضی، اقتصاد مالی عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد نراق
جلیل خداپرست شیرازی اقتصاد صنعت، مدیریت عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز.
زهرا خوشنود هیات علمی - پژوهشکده پولی و بانکی
یداله دادگر دانشگاه بهشتی
پدرام داودی موسسه نیاوران- اقتصاد پولی پولی. مای. اقتصاد سنجی
مجید دشتبان فاروجی اقتصاد سنجی و ریاضی استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد
سهراب دل انگیزان دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی
جلال دهنوی اقتصاد انرژی، اقتصاد رشد و توسعه اقتصاد دانشگاه الزهرائ- اقتصاد انرژی
مصطفی دین محمدی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان
سعید راسخی دانشگاه مازندران- گروه اقتصاد بازرگانی
فاطمه رجائی فقه و حقوق اسلامی
علی رضازاده اقتصاد مالی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه
ابراهیم رضایی سازمان سمت
علی رنجبرکی اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد نهادی استادیار اقتصاد- جهاد دانشگاهی نهادگرایی
محمد حسن زارع استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران
لیلا سادات زعفرانچی اقتصاد خرد، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد کار
علی سعیدی مالی- سرمایه گذاری- بورس
میترا سید زاده اقتصاد انرژی، اقتصاد رشد و توسعه دانشجوی دکتری دانشگاه مشهد
نادر سیدکلالی استادیار مدیریت راهبردی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه شاه ولایتی مدیریت -پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا شکیبایی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر
فاطمه شمس الاحرار اقتصاد انرژی، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد مالی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سید روح الله شهابی پژوهشگاه علوم انسانی
سمیه صادقی اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد عمومی اقتصاد
محمد صادقی اقتصاد حقوق دکتری حقوق خصوصی - مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
آزاده طالب بیدختی اقتصاد پولی دانشگاه سمنان
محمد عبدی سیّدکلایی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
مرتضی عزتی اقتصاد اسلامی، اقتصاد رشد و توسعه دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
سعید عطار علوم سیاسی دانشگاه یزد
سجاد علم الهدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد رضا فتحی استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
یحیی فتحی هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی- حوزه بین الملل
محبوبه فراهتی اقتصاد سنجی و ریاضی، اقتصاد کلان استادیار اقتصاد سنجی- دانشگاه سمنان
ناصر فرشادگهر دانشگاه خوارزمی
فیروز فلاحی دانشیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
محمد قربانی استاد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی- فردوسی مشهد
سعید کریمی پتانلار دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران.
زهرا کریمی موغاری اقتصاد نظری- دانشگاه مازندران
هادی کشاورز دانشگاه خلیج فارس بوشهر
احمد گوگردچیان استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان
لیدا گوهری
حمید لعل خضری اقتصاد عمومی استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات
کامران مانی هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدمهدی مجاهدی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید جمال الدین محسنی زنوزی استادیار اقتصاد / دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
محمد جواد محقق نیا دانشگاه علامه طباطبایی
سیاوش محمدپور پژوههشکده امور اقتصادی- اقتصاد سنجی- مالی و پولی
مجید مداح دانشیار اقتصاد دانشگاه سمنان
محمدعلی مرادی
محمدرضا مریدی اقتصاد فرهنگ، اقتصاد نهادی جامعه شناسی- دانشگاه هنر تهران
امیرحسین مزینی اقتصاد پولی، اقتصاد کلان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام معینی استادیار گروه اقتصاد،‌ دانشگاه اصفهان
سید سعید ملک الساداتی اقتصاد پولی، اقتصاد خرد، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد سنجی و ریاضی، اقتصاد نهادی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مجید منتشری اقتصاد مالی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد
جلال منتظری هیئت علمی اقتصاد پژوهشگاه
محمد رضا منجذب دانشگاه خوارزمی
وحید مهربانی
نادر مهرگان استاد دانشگاه بوعلی سینا
مانی موتمنی اقتصاد سنجی و ریاضی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
سید حسین میر جلیلی
سید آیت اله میرزایی
لیلا میرصفیان اقتصاد فرهنگ مؤسسه صنایع فرهنگی و خلاق
مسعود نیکو قدم اقتصاد جمعیت، اقتصاد خرد، اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد کلان استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
آرش هادی زاده گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
مسعود همایونی فر اقتصاد رشد و توسعه، اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد