تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه یزد

10.30465/ce.2023.38290.1709

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام است. به این منظور، ابتدا از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) برای محاسبه قیمت‌گذاری نادرست سهام استفاده شد. سپس، ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و قیمت‌گذاری نادرست سهام در یک الگوی رگرسیونی پنل دیتا آزمون شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 114 شرکت که طی سال‌های 1387 تا 1398 فعالیت داشتند بر اساس معیارهای مشخص، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات مالی بر قیمت‌گذاری نادرست سهام تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. همچنین، شناوری سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری شرکت، دارای تأثیر منفی و معنی‌دار و مالکیت نهادی، دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر قیمت‌گذاری نادرست سهام هستند. اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت قیمت به درآمد و اندازه شرکت نیز تأثیر معنی‌داری بر قیمت‌گذاری نادرست سهام ندارند. بنابراین، ارائه اطلاعات با کیفیت زیاد توسط شرکت‌ها می‌تواند تصمیم‌گیری و رفتار سرمایه‌گذاران را در بازار تحت تأثیر قرار داده، قیمت‌گذاری نادرست سهام را کاهش دهد. همچنین، با کاهش منافع مدیریت و افزایش شفافیت اطلاعاتی می‌توان انحراف قیمتی سهام را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Financial Information and Stock Mispricing in the TSE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Zarea 1
  • Habib Ansari Samani 2
  • Maryam Aminian 3
1 Assistance Professor of Faculty of Economics, Management and Accounting of Yazd University
2 Associate Professor in Economics, Departmet of Economics, Yazd University
3 M.A. in Financial Management
چکیده [English]

The present study aims to investigate the impact of quality of financial information on stock mispricing. For this purpose, a Vector Auto Regression (VAR) model was used to calculate stock mispricing. Then, a panel data regression model was applied to test the relationship between financial information quality and stock mispricing. The statistical population of the research consists of all companies listed in Tehran Stock Exchange, among which 114 companies that were active during 2008-2019 were selected as sample. Based on the results, the quality of financial information has a significant negative effect on stock mispricing. In addition, the share of floating stocks and the ratio of book value to company market value have negative and significant effects on stock mispricing, while institutional ownership have a positive and significant effect on that. The results also indicate that the financial leverage, liquidity, price-to-earnings ratio and company size have no significant effect on stock mispricing. Thus, providing high quality information by companies can influence the decisions and behavior of investors in the market and reduce the possibility of mispricing. Furthermore, by reducing management benefits and increasing information transparency, the possibility of occurring price bubble in stock market can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Mispricing؛ Stock Pricing Bubble؛ Quality of Financial Information؛ Vector Auto Regression؛ information asymmetry JEL Classification: G12
  • G14
  • G23