عوامل موثر بر مصرف آب بخش صنعت در استان‌های ایران: شواهدی از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس‏

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد

3 کارشناس وزارت نیرو

10.30465/ce.2022.41182.1781

چکیده

تدوین سیاست‌های ملی و نظارت بر مقررات مدیریت آب باید از نظر اجتماعی مطلوب، از نظر محیط‌زیستی ‏پایدار و از نظر اقتصادی برای دولت و صنعت مناسب باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های دوره 1381 تا ‏‏1394 و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (‏GMM‏) علاوه بر بررسی فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس با در نظر گرفتن ‏مصرف آب در استان‌های ایران، به بررسی تأثیر متغیرهای ارزش‌افزوده صنعت و تجارت (به‌عنوان عوامل ‏اقتصادی)، شهرنشینی، اندازه دولت (به‌عنوان عوامل اجتماعی)، میزان بارش و دمای سالانه (به‌عنوان عوامل ‏اکولوژی) بر مصرف آب بخش صنعت پرداخته‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه معنادار بین میزان ‏تجارت، ارزش‌افزوده بخش صنعت و مجذور آن با مصرف آب بخش صنعت و عدم تائید فرضیه زیست‌محیطی ‏کوزنتس در بخش صنعت است. نتایج همچنین نشان‌دهنده تأثیر معکوس و معنادار اندازه دولت و میزان دما و ‏تأثیر مثبت و معنادار شهرنشینی و میزان بارش بر مصرف آب بخش صنعت است، بنابراین لازم است صنایع هر ‏استان متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محلی خود به فناوری‌های مدیریت سهمیه آب مجهز شوند ‏و سهمیه‌بندی آب تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود و مجازات سخت‌تری برای استفاده فراتر از سهمیه آب ‏اعمال شود و صرفه‌جویی در مصرف آب مورد تشویق قرار گیرد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Industrial Water Consumption in Iranian Provinces: ‎ Evidence from environmental Kuznets curve Hypothesis

نویسندگان [English]

 • asma shirkhani 1
 • Ali Sayehmiri 2
 • mhamad oshani 3
1 M.a student of Ilam university
2 the head of the department
3 spacialist
چکیده [English]

Developing national policies and monitoring water management regulations must be socially desirable, environmentally sustainable, and economically appropriate for both government and industry. In the present study, for the first time, using data from the period 2002 to 2015 and the Generalized Fluid (GMM) method, in addition to examining the Kuznets hypothesis by considering water consumption in the provinces of Iran, the effect of value-added variables of industry and trade (As economic factors), urbanization, government size (as social factors), annual rainfall and temperature (as ecological factors) on industrial water consumption are discussed. The results indicate that there is no significant relationship between the amount of trade, value added of the industrial sector and its square with the water consumption of the industrial sector and the Kuznets hypothesis in the industrial sector is not confirmed. The results also show a significant inverse effect of government size and temperature and a positive and significant effect of urbanization and rainfall on water consumption in industry. Therefore, it is necessary for the industries of each province to be equipped with water quota management technologies in accordance with their local natural, social and economic conditions and water conservation should be encouraged.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kuznets Hypothesis
 • Value Added
 • Water Consumption
 • Industry Sector
 • Panel Data
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401