اهداف و چشم انداز

این نشریه به انتشار تلاش ها و یافته های علمی در محور های زیر اهتمام دارد:

-      مطالعات در مسائل و سیاست ­های اقتصاد ایران.

-      مطالعات در بخش­های حقیقی و مالی اقتصاد ایران شامل بازارها، نهادها و ابزارهای آن.

-      مطالعات در نظریه ها، راهبردها و سیاست ­های توسعه و رشد متناسب با اقتصاد ایران.

-      مطالعات در نظریه ها و سیاست ­های پولی و مالی، با تأکید بر اقتصاد ایران.

-      مطالعات در نظریه ها و سیاست های پولی و مالی، با تأکید بر اقتصاد ایران.

 به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.