بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.30465/ce.2022.41635.1793

چکیده

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است جانشینی پول، پدیده رایج در کشورهای در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. در این راستا از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی1369-1400 با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و روش چرخشی مارکوف استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (MSIH(2)-AR(2)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.همچنین در اندازه گیری حجم پول به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول از کل‎ های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. علاوه براین، نتایج نشان می‏دهد که کل‏ ‏های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ‏ها شاخص مناسب‎تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می‏ گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Currency Substitution on Exchange Rate Volatility in Iran: Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Saman Ghaderi 1
  • Zahra Beiranvand 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.A in Economics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors influencing the exchange rate volatility is currency substitution due to the dollarization of the economy. Currency substitution is a common phenomenon in developing countries. The purpose of this study is to investigate the asymmetric effect of currency substitution on exchange rate volatility in Iran. In this study, the quarterly data of Iran's economy during the period 1990-2021has been used by applying the Bound test method and autoregressive with distributive Lag and Markov switching methods. Based on the results, Model MSIH(2)-AR(2) was chosen as the optimal model. In addition, in measuring the amount of money, due to the important role of defining the amount of money from monetary aggregates, simple sum and Divisia are used. The results show that the Divisia monetary aggregate is more appropriate than the simple sum in the expression of asymmetries. Currency substitution in the low-volatility regime had a negative effect on exchange rate volatility, but in the high-volatility regime, the effect of currency substitution was significantly positive. It illustrates the asymmetry effect of currency substitution on exchange rate volatility in various exchange rate regimes and confirms the asymmetric effect of currency substitution on exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency substitution
  • Exchange rate volatility
  • simple sum Monetary Aggregates
  • Divisia Monetary Aggregates
  • Markov-Switching Approach JEL Classification: E42
  • E58
  • E31
  • C22
پری، خدیجه.(1390). رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول در کشورهای منتخب جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اقتصادی و اداری. دانشگاه مازندران.
طهرانچیان، امیرمنصور و نوروزی بیرامی، معصومه (1390). آزمون جانشینی پول در ایران : کاربردی از الگوی خود بازگشتی با وقفه‎های توزیعی (ARDL فصل‌نامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، 49(16)، 115-99.
شاهمرادی، اصغر و ناصری، سید‎مهدی (1389). محاسبه حجم پول به روش دیویسیا و مقایسه آن با حجم پول جمع ساده در ایران. فصل‎نامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی، 54(18)، 34-5.
شریف آزاده، محمدرضا و حقیقت، علی (1384). عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران.آینده پژوهی اقتصاد و مدیریت، شماره66، 43-31.‎
لشکری، محمد و عرب مازار، عباس(1383).رتبه درجه جانشینی پول ایران درمیان 27 کشور جهان، نامه مفید، شماره 45.
مقصود لو، ساناز.(1395). برآورد درجه جانشینی پول در ایران: رهیافت رگرسیون آستانه، سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر.
نجار زاده، رضا، اسفندی، الهه و یاوری، کاظم.(1395). الگوی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی در رژیم های مختلف ارزی در ایران از سال1370 الی 1391 خورشیدی، کنفرانس جهانی مدیریتف اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
لشگری، محمد (1385). مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا، مجله نامه مفید، شماره 57.
Ajibola, I. O., Udoette, S. U., Muhammad, R. A.and Anigwe J. O. (2020).  Currency Substitution and Exchange Rate Volatility in Nigeria: An Autoregressive Distributed Lag Approach, CBN Journal of Applied Statistics. 11(2), 1-28.
Akçay, O. C., Alper, C. E., & Karasulu, M. (1997). Currency substitution and exchange rate instability: The Turkish case. European Economic Review, 41(3-5), 827-835.
Alkhareif, R. and Barnett, W. A. (2012)..Divisia monetary aggregates for the GCC countries, MPRA Paper, No. 39539, 1-43.
Anderson, R. G., Jones, B. and Nesmith, T. (1997). Building new monetary services indices: Concepts, methodology and data, Federal Reserve Bank of St. Louis Review.79(1), 31-55.
Azid, T., Jamil, M., Kousar, A., & Kemal, M. A. (2005). Impact of exchange rate volatility on growth and economic performance: A case study of Pakistan, 1973-2003 [with Comments]. The Pakistan development review, PP.749-775.
Bahmani-Oskooee, M., & Malixi, M. (1991). Exchange rate sensitivity of the demand for money in developing countries، Applied Economics, 23(8), 1377-1384.
Barnett, W. A. (1980). Economic monetary aggregates: An application of index number and aggregation theory، Journal of Econometrics, 14(1), 11–48.
Barnett, W. A. (1990). Developments in monetary aggregation theory، Journal of Policy Modeling, 12(2), 205-257.
Barnett, W. A. and Chauvet, M. (2010), How better monetary statistics could have signaled the financial crisis, MPRA Paper, No. 24721, 1-54.
Barros, C. P., Faria, J. R., & Gil-Alana, L. A. (2016). The demand for money in Angola، Journal of Economics and Finance, 41(2), 408-420.
Belongia, M. T. (1996), Measurement Matters: some recent results from monetary economicsreexamination, Journal of Political Economy, 104(5), 1065- 1083.
Berg, A., & Borensztein, E. (2000). The choice of exchange rate regime and monetary target in highly dollarized economies, International Monetary Fund, (No. 2000-2029)..
Berg, A., & Borensztein, E. (2000). The pros and cons of full dollarization, International Monetary Fund, No. 00-50, 1-33.
Cuddington, J. T. (1983). Currency substitution, capital mobility and money demand. Journal of International Money and Finance, 2(2), 111-133.
Désiré Adom, A., Sharma, S. C., & Mahbub Morshed, A. K. M. (2009). Currency substitution in selected African countries, Journal of Economic Studies, 36(6), 616-640.
Feige, E. L., Faulend, M., Sonje, V., & Šošic, V. (2002). Unofficial dollarization in Latin America: Currency substitution, network externalities and irreversibility.
Girton, L., & Roper, D. (1981). Theory and implications of currency substitution, Journal of Money, Credit and Banking, 13(1), 12-30.
Hamilton, J. D., & Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime, Journal of econometrics, 64(1-2), 307-333.
Ho, N. H. (2003). Currency substitution and the case of Macao. Monetary Authority of Macau, PP. 25-38.
Isaac, A. G. (1989). Exchange rate volatility and currency substitution. Journal of International Money and Finance, 8(2), 277-284.
Joines, D. H. (1985). International currency substitution and the income velocity of money, Journal of International Money and Finance, 4(3), 303-316.
Ju, J. (2020). The Relationship Between Currency Substitution and Exchange Rate Volatility, Thesis of Ph.D., Department of Economics, University of California, Berkeley.
Kamin, S. B., & Ericsson, N. R. (2003). Dollarization in post-hyperinflationary Argentina, Journal of International Money and Finance, 22(2), 185-211.
Kareken, J., & Wallace, N. (1981). On the indeterminacy of equilibrium exchange rates, The Quarterly Journal of Economics, 96(2), 207-222.
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, New York, Harcourt,Brace and Company.
Kim, C. J., & Nelson, C. R. (1998). Business cycle turning points, a new coincident index, and tests of duration dependence based on a dynamic factor model with regime switching, Review of Economics and Statistics, 80(2), 188-201.
Krolzig, H. M. (1997). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox. unpublished, Nuffield College, Oxford,p.14.
Kumamoto, H., & Kumamoto, M. (2014). Does Currency Substitution Affect Exchange Rate Volatility?, International Journal of Economics and Financial Issues, 4(4), 698.    
Levent, K. (2007). Does currency substitution affect exchange rate uncertainty? the case of Turkey. University Library of Munich, Germany.
Miles, M. A. (1978). Currency substitution, flexible exchange rates, and monetary independence, The American Economic Review, 68(3), 428-436.
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
Petrović, P., Filipović, S., & Nikolić, G. (2016). Testing of currency substitution effect on exchange rate volatility in Serbia, Industrija, 44(3), 27-40.
Samreth, S. (2011). An empirical study on the hysteresis of currency substitution in Cambodia, Journal of Asian Economics, 22(6), 518-527.
Serletis, A., & Uritskaya, O. Y. (2007). Detecting signatures of stochastic self-organization in US money and velocity measures, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 385(1), 281-291.
Srithilat, K., Sun, G., Chanthanivong, T., & Thavisay, M. (2018). The Relationship between Inflation, Exchange Rate, and Currency Substitution: Evidence from Panel Vector Error Correction Model Approach, International Journal of Economics and Financial Issues, 8(2), PP.79-84.
Thomas, L. R. (1985). Portfolio theory and currency substitution, Journal of Money, Credit and Banking, 17(3), 347-357.
Yinusa, D. O., & Akinlo, A. E. (2008). Exchange rate volatility and the extent of currency substitution in Nigeria, Indian Economic Review, 161-181.
Zakoian, J. M. (1994). Threshold heteroskedastic models, Journal of Economic Dynamics and control, 18 (5), 931-955.