بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

2 گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

10.30465/ce.2022.41635.1793

چکیده

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است جانشینی پول، پدیده رایج در کشورهای در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. در این راستا از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی1369-1400 با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و روش چرخشی مارکوف استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (MSIH(2)-AR(2)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.همچنین در اندازه گیری حجم پول به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول از کل‎ های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. علاوه براین، نتایج نشان می‏دهد که کل‏ ‏های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ‏ها شاخص مناسب‎تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می‏ گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Currency Substitution on Exchange Rate Volatility in Iran: Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

 • Saman Ghaderi 1
 • Zahra Beiranvand 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.A in Economics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors influencing the exchange rate volatility is currency substitution due to the dollarization of the economy. Currency substitution is a common phenomenon in developing countries. The purpose of this study is to investigate the asymmetric effect of currency substitution on exchange rate volatility in Iran. In this study, the quarterly data of Iran's economy during the period 1990-2021has been used by applying the Bound test method and autoregressive with distributive Lag and Markov switching methods. Based on the results, Model MSIH(2)-AR(2) was chosen as the optimal model. In addition, in measuring the amount of money, due to the important role of defining the amount of money from monetary aggregates, simple sum and Divisia are used. The results show that the Divisia monetary aggregate is more appropriate than the simple sum in the expression of asymmetries. Currency substitution in the low-volatility regime had a negative effect on exchange rate volatility, but in the high-volatility regime, the effect of currency substitution was significantly positive. It illustrates the asymmetry effect of currency substitution on exchange rate volatility in various exchange rate regimes and confirms the asymmetric effect of currency substitution on exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Currency substitution
 • Exchange rate volatility
 • simple sum Monetary Aggregates
 • Divisia Monetary Aggregates
 • Markov-Switching Approach
 • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مهر 1401