تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 استاد دانشکدة علوم اقتصاد و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

10.30465/ce.2022.40670.1767

چکیده

بر اساس ادبیات نظری، رویکردهای مختلف و در بعضی موارد متضاد، درباره نحوه اثرات اقتصاد سایه‌ای بر درآمد سرانه وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع برای سیاستگذاری مناسب در این زمینه، این مطالعه تاثیرات اقتصاد سایه‌ای را بر درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا 2017 با استفاده از روش PARDL در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت و بلند مدت مورد سنجش قرار داده است. براساس نتایج در کوتاه‌مدت، اقتصاد سایه‌ای تاثیر منفی و معنی‌داری بر رشد درآمد‌سرانه در هر دو دسته از کشورها دارد. در بلندمدت تاثیرات این متغیر بر درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته از معنی‌داری لازم برخوردار نیست اما برای کشورهای در حال توسعه، معنی‌دار بوده است و تاثیرات آن در بلند مدت از کوتاه مدت بیشتر است. لذا کشورهای توسعه یافته توانایی کنترل اثرات منفی اقتصاد سایه‌ای بر درآمد سرانه را در بلند مدت دارند، در حالیکه برای کشورهای در حال توسعه در بلندمدت تاثیرات منفی بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of the shadow economy on the per capita income of selected developing and developed countries

نویسندگان [English]

  • somaie najafian 1
  • mohamad hasan fotros 2
  • Gholamali Haji 3
1 PhD student, Islamic Azad University, Arak branch
2 Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Buali sina University, Hamedanm
3 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University
چکیده [English]

Based on the theoretical literature, there are different and contradictory approaches about the effect of shadow economy on per capita income. So, according to the importance of this issue for proper policy-making, this study examines the effect of the shadow economy on per capita income in the period 2005 to 2017 using the PARDL method in two groups of developing and developed countries in the short and long term. According to the results in the short run, the shadow economy has a significant and negative impact on per capita income in both set of countries. In the long term, the effects of this variable on per capita income in developed countries is insignificant, but in the developing countries have been significant, and its effect is greater than short term. Thus, developed countries have the ability to control the negative effects of the shadow economy on per capita income in the long run, while for developing countries, the negative effects have increased in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow Economy
  • Per Capita Income
  • Developing countries
  • developed countries
  • PARDL Method Jel Classification: H21
  • O57
  • O52
حق نژاد، امین؛ فراهتی، محبوبه. (1399). ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(2)، 89-120. doi:10.30465/ce.2020.6434
شهاب، محمدرضا؛ پژویان، جمشید. (1394). ارتباط بین اقتصاد سایه‌ای و رشد اقتصادی: یک تحلیل تجربی با استفاده از سیستم معادله‌های پنل همزمان. اقتصاد مالی، 9(30)، 1-28.
رنانی، محسن(1398). ساختار اشتغال در بخش غیررسمی کشور. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، ۵(۴۹ و ۵۰)، ۳۹-۲۱.
رنانی، محسن؛ میرزایی، محمد؛ اربابیان، شیرین. (1391). بخش غیررسمی و ظرفیت مالیاتی از دست رفته (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). پژوهشنامه اقتصادی، 12(44)، 99-130.
فلاحتی، علی؛ نظری، سهیلا؛ پشته کشی، مریم (1399). کیفیت نهادی، رانت منابع طبیعی و اقتصاد سایه. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ۱۰(۳۹)، ۱۸۵-۱۴۹.
کارگر ده بیدی، نوید؛ طرازکار، محمد حسن. (1398). اثر ارزش افزوده‌ و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی‌های زیست‏ محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گستردة پنلی (Panel ARDL). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 27(4)، 121-144. doi: 10.30490/aead.2020.252668.0.
مهرابی بشرآبادی، حسین؛ کوچک زاده، سمیه و تابلی، حمید (1389). آیا اقتصاد سایه رشد اقتصادی را تهدید می‌کند؟ (مطالعه موردی: کشور ایران). پژوهشهای اقتصادی ایران، 15(45)، 181-198.
Ahmed, A., Uddin, G. S., and Sohag, K. (2016). Biomass energy, technological progress and the environmental Kuznets curve: evidence from selected European countries. Biomass and Bioenergy, 90, 202-208.
Arellano, M. (2003). Panel data econometrics. Oxford University Press.
Aruoba, S. (2010). “Informal Sector, Government Policy and Institutions.” Paper 324, Presented at the Society for Economic Dynamics 2010 Meeting, Montreal, Canada, July 8–10.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 1). John Wiley & Sons.
Baltagi, B. H., & Kao, C. (2001). Nonstationary panels, cointegration in panels and dynamic panels: a survey. In Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (pp. 7-51). Emerald Group Publishing Limited.
Birinci, S. (2013). Trade openness, growth, and informality: Panel VAR evidence from OECD. economies. Economics Bulletin, 33(1), 694-705.
Borlea, S., Achim, M. & Miron, M. (2017). Corruption, Shadow Economy and Economic Growth: An Empirical Survey Across the European Union Countries. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series, 27(2) 19-32. https://doi.org/10.1515/sues-2017-0006.
Campos, N.F. and Kinoshita, Y. (2008). Foreign direct investment and structural reforms: evidence from Eastern Europe and Latin America (No. 6690). CEPR Discussion Papers
Dell'Anno, Roberto.(2008),What is the Relationship Between Unofficial and Official Economy? An Analysis in Latin American Countries, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue12,pp.185-203
Devine ,H(2021). How Institutions Shape the Informal Economy". In The Global Informal Workforce. USA: International Monetary Fund. Retrieved Nov 23, 2021, from https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/29292-9781513575919-en/ch009.xml.
Eilat, Y. and Zinnes, C. (2000). The evolution of the shadow economy in transition countries: Consequences for economic growth and donor assistance, CAER II Discussion Paper No. 83, Harvard Institute for International Development, Cambridge, MA.
Eilat, Y and Zinnes, C. (2002). The Evolution of the Shadow Economy in Transition Countries: Consequences for Economic Growth and Donor Assistance, Harvard Institute for International Development, CAER II Discussion Paper No. 65.
Elgin, C., & Oztunali, O. (2014). Institutions, informal economy, and economic development. Emerging Markets Finance and Trade, 50(4), 145-162.
ENeste, Dominik H.(2003),The Informal Economy in the EU Accession Countries:Size , Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargment , Sofia, Boyan Belev Editors,Center for the Study of Democracy ,pp.81-113.
Goel, R. K., Saunoris, J. W., & Schneider, F. (2017). Growth in the shadows: effect of the shadow economy on US economic growth over more than a century. Contemporary Economic Policy, 37(1), 50-67.
Gillman, M., & Cziráky, D. (2004). Inflation and endogenous growth in underground
economies. wiiw Balkan Observatory Working Papers No. 50, The Vienna Institute for International Economic Studies, wiiw.
Giles, D. E., Tedds, L. M., & Werkneh, G. (2002). The Canadian underground and measured economies: Granger causality results. Applied Economics, 34(18), 2347-2352.
Kelikume, I. (2021). Digital financial inclusion, informal economy and poverty reduction in Africa. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Loayza, N.V., (1996). The economics of the informal sector: A simple model and some empirical evidence from Latin America. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45(1), 129– 162.
Luong, T. T. H., Nguyen, T. M., & Nguyen, T. A. N. (2020). Rule of Law, Economic Growth and Shadow Economy in Transition Countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business7(4), 145–154. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.145
Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621-634.
Pesaran, M. H., and Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Econometrics, 68(1), 79-113.
Wu, D. F., Schneider, F. (2021). Nonlinearity between the Shadow Economy and Economic Development. In The Global Informal Workforce. USA: International Monetary Fund. Retrieved Nov 23, 2021, from https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/29292-9781513575919-en/ch004.xml
Medina, L., and Friedrich, S., (2018). shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?, IMF Working Paper, January 24, 2018
Schneider, F., Buehn, M., (2018). Shadow Economies All Over The World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Policy Research working paper ; no. WPS 5356,The World Bank , Development Research Group , Human Development Economics Unit , July , pp.1-54.
Schneider, F., Andreas B., and Claudio E. M. (2010). Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Public Disclosure Authorized,working paper. 5356, 1-52
Schneider F., )2003 .(Shadow Economies of 145 Countries all over the World: Estimation Results over the Period 1999 to 2003, Johannes Kepler University of Linz, WP on www.econ.jkku.at/Schneider.
Schneider, F., & Hametner, B. (2014). The shadow economy in Colombia: Size and effects on economic growth. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 20(2), 293-325.
Zaman, G., and Goschin, Z. (2015). Shadow Economy and Economic Growth in Romania. Cons and Pros. Procedia Economics and Finance,  22(2015), 80-87