تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد اراک

2 استاد تمام دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بوعلی سینا همدان

3 استادیار اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

10.30465/ce.2022.40670.1767

چکیده

بر اساس ادبیات نظری، رویکردهای مختلف و در بعضی موارد متضاد، درباره نحوه اثرات اقتصاد سایه‌ای بر درآمد سرانه وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع برای سیاستگذاری مناسب در این زمینه، این مطالعه تاثیرات اقتصاد سایه‌ای را بر درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا 2017 با استفاده از روش PARDL در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت و بلند مدت مورد سنجش قرار داده است. براساس نتایج در کوتاه‌مدت، اقتصاد سایه‌ای تاثیر منفی و معنی‌داری بر رشد درآمد‌سرانه در هر دو دسته از کشورها دارد. در بلندمدت تاثیرات این متغیر بر درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته از معنی‌داری لازم برخوردار نیست اما برای کشورهای در حال توسعه، معنی‌دار بوده است و تاثیرات آن در بلند مدت از کوتاه مدت بیشتر است. لذا کشورهای توسعه یافته توانایی کنترل اثرات منفی اقتصاد سایه‌ای بر درآمد سرانه را در بلند مدت دارند، در حالیکه برای کشورهای در حال توسعه در بلندمدت تاثیرات منفی بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of the shadow economy on the per capita income of selected developing and developed countries

نویسندگان [English]

 • somaie najafian 1
 • mohamad hasan fotros 2
 • Gholamali Haji 3
1 arak islamic azad uneversity
2 professor of economic, Buali sina uneversity, Hamedan , Iran
3 Assistant professor of economic , Arak Islamic Azad university,Arak
چکیده [English]

Based on the theoretical literature, there are different and contradictory approaches about the effect of shadow economy on per capita income. So, according to the importance of this issue for proper policy-making, this study examines the effect of the shadow economy on per capita income in the period 2005 to 2017 using the PARDL method in two groups of developing and developed countries in the short and long term. According to the results in the short run, the shadow economy has a significant and negative impact on per capita income in both set of countries. In the long term, the effects of this variable on per capita income in developed countries is insignificant, but in the developing countries have been significant, and its effect is greater than short term. Thus, developed countries have the ability to control the negative effects of the shadow economy on per capita income in the long run, while for developing countries, the negative effects have increased in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shadow Economy
 • Per Capita Income
 • Developing countries
 • developed countries
 • PARDL Method
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401