فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

**برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ بررسی مسائل اقتصاد ایران از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

**مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در حوزه مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است.

بدین ترتیب فرایند پذیرش مقالات به شرح زیل است:

1-ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع.
2- اعلام نظر سردبیر و اعضای هیأت تحریریه درباره مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی.
3- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت نیاز).
4- ارسال مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله با تعیین مهلت 20 روز.
5- بررسی نظر  داوران بر اساس فرم ارزیابی.
در این مرحله ۴ حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند بررسی مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد (زمان داوری نیز افزایش می باید).

د: اگر یک داور مقاله را رد کرده و دیگری قبول کند، مقاله برای داور سوم ارسال می شود. (در نتیجه زمان بررسی مقاله نیز افزایش می یابد.)
6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته).
7- ارسال مقاله تصحیح شده به داور نهایی جهت مطابقت نسخه اصلاح شده مقاله با ایرادات آن.
8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.
9- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه.
10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش، گواهی پذیرش برای نویسنده ارسال می شود.

12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 ***لازم به ذکر است میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات ۱ هفته و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4تا 6 ماه است.