اخبار و اعلانات

اختصاص شناسۀ DOI به مقاله‌های نشریۀ بررسی مسائل اقتصاد ایران

تخصیص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌های انتشار یافته در دوفصلنامۀ «بررسی مسائل اقتصاد ایران» از سال 1398 فراهم شد

مطالعه بیشتر