دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-240 
3. اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران

صفحه 55-89

10.30465/ce.2020.5871

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خوشنودی؛ مسعود نیکو قدم