دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی:13)، شهریور 1399، صفحه 1-240 
اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر توسعه اجتماعی در ایران

صفحه 55-89

10.30465/ce.2020.5871

مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خوشنودی؛ مسعود نیکو قدم