تأثیر متقاطع تمرکززدایی مالی و فساد بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی اقتصاد بخش عمومی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

10.30465/ce.2020.5956

چکیده

تمرکززدایی مالی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه‌های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال‌های 1396-1371 می‌باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به‌منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم‌انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم‌انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدل‌ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می‌دهند. بنابراین، می‌توان گفت فراهم‌کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می‌تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به‌ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cross-Effect of Fiscal Decentralization and Corruption on Budget Deficit in Iran: A Canonical Co-Integration Regression (CCR) Approach

نویسندگان [English]

  • abolghasem golkhandan 1
  • Sahebeh Mohammadian Mansoor 2
1 P.h.d in public sector economics
2 Assistants Professor, Department of Economics, Payam Noor University
چکیده [English]

Fiscal decentralization can effect on the government revenues and expenditures and consequently the budget deficit by influencing the level of corruption. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the long run effect of fiscal decentralization on the budget deficit in Iran through the corruption channel during the period of 1992-2017. For this purpose, the three indicators of fiscal decentralization of revenue, fiscal decentralization of expenditures, fiscal decentralization of autonomy power, corruption index and also some control variables including inflation and the share of oil revenues in GDP have been used. In order to estimate the model, Park co-integration test and Canonical Co-Integration Regression (CCR) approach have been applied. Based on the results from model estimation, all three indicators of fiscal decentralization reduce the budget deficit in the long run through the control of corruption channel. Therefore, providing the necessary conditions for the expansion of fiscal decentralization can help to reduce the budget deficit in Iran by controlling the level of corruption. According to other results, in the long run, inflation and the share of oil revenues in GDP have a positive and negative effect on the budget deficit, respectively.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Deficit
  • Fiscal Decentralization
  • corruption
  • Iran
  • Canonical Co-Integration Regression. JEL Classification: C22
  • D73
  • H62