اثر آموزش مثبت‌نگری بر امید به آینده اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

2 مربی روانسنجی، دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/ce.2020.5958

چکیده

اصناف و بازاریان بخش مهم و وسیعی از جامعه و اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر امید به آینده در اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی اصناف و بازاریان شهر بردسکن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای به دست آمد. مداخله مثبت‌نگر در این پژوهش بر اساس رویکرد پارکز (2009) و در قالب 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روان‌درمانی مثبت‌گرا باعث بهبود و افزایش امید به آینده در اصناف و بازاریان شد (05/0p <). در نتیجه روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به آینده اصناف و بازاریان مؤثر است و می‌تواند به عنوان یک شیوه درمانی و کاربردی به خصوص در شرایط تحریم‌های اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Positivity Education on Hope for Future of Tradesmen and Marketers in the context of Iran's Economic Sanctions

نویسندگان [English]

  • Reza Abedi 1
  • Sadegh Taheri 2
1 M.A of General Psychology, Islamic Azad University of Kashmar
2 d
چکیده [English]

Tradesmen and marketers constitute an important and large part of the society and economy of any country. The aim of this study is to investigate the effectiveness of positivitytraining on hope for the future in guilds and bazaars in the context of Iran's economic sanctions. The statistical population of this study was all tradesmen and marketers in Bardaskan city. The research method is quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The sample was obtained by cluster sampling. Positive intervention in this study was performed based on Parks (2009) approach and in the form of 6 sessions on the experimental group. Data were analyzed by one-way analysis of covariance. Results showed that positive psychotherapy improved and increased hope for the future in tradesmen and marketers (p <0.05). As a result, positive psychotherapy is effective on hope for future of guilds and bazaars and can be used as a therapeutic and practical method, especially in the context of economic sanctions and special situation prevailing in Iran's economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivism
  • Hope for Future
  • Tradesmen
  • Marketers
  • Sanctions JEL classification: I15
  • I25
  • I31