بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی- مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

10.30465/ce.2020.5850

چکیده

سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش‌های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می‌باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می‌دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک‌های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه‌مدت و بلندمدت نامتقارن است به‌طوری که افزایش یک درصدی شوک‌های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه‌گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations on Investment in Manufacturing and Mining: Approach NARDL

نویسندگان [English]

  • amir taghavi 1
  • mosayeb pahlavani 2
  • gh z 2
  • sahar bashiri 3
1 PhD student in Monetary and Financial Economics, Sistan and Baluchestan University
2 Associate Professor, Department of Economics, Sistan and Baluchestan University
3 Assistant Professor of Accounting Department of Hazrat Masoumeh University of Qom
چکیده [English]

Manufacturing investment due to the strong backward and forward linkages with other sectors plays an important role in determining the business cycles. In this regard, the purpose of this study is to investigate the asymmetric effect of exchange rate volatility on gross fixed capital formation in manufacturing ang mining sector by applying the NARDL approach and in terms of structural breaks in annual time series data of the Iranian economy during the period 1974-2018.
The results show that the estimated model is non linear. Additionally, the effect of exchange rate shocks on the investment in manufacturing and mining in the short term and long term are asymmetric. It is worth mentioning that one percent increase in positive and negative shocks, in exchange rate fluctuations with coefficients of 1.62 and 0.84, respectively, have the negative and significant effects on investment. In addition, the real rate of returns on facilities with a coefficient of 2.71 has a negative and significant effect on investment. Also, manufacturing value-added growth with a cofficient of 1.6 and outstanding facilities by banks and credit institutions to manufacturing and mining sector with a cofficient of 0.31 have positive and significant effects on investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gross Fixed Capital Formation
  • Exchange Rate Fluctuations
  • Manufacturing and Mining Sector
  • Asymmetric Effects
  • NARDL