تبیین ابعاد و مولفه های موثر بر نقش دولت برای حمایت از اشتغال و ارتقاء کارآفرینی افراد دارای معلولیت کشور

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

10.30465/ce.2020.5957

چکیده

با توجه به لزوم تقویت شرایط اقتصادی افراد دارای معلولیت، نقش دولت بعنوان حمایت کننده  تنظیم کننده در برنامه ریزی و توسعه آنان حائز اهمیت است در پژوهش حاضر به طراحی مدل اشتغال حمایت شده دولتی در راستای توسعه کارآفرینی معلولان پرداخته شد. در مدل طراحی شده پنج بعد عوامل دولت، بنگاه، فرد معلول و جامعه وشغلی برای برنامه ریزی و توسعه خدمات شناسائی و پس از طراحی پروتکل مصاحبه با خبرگان و کارشناسان و کارآفرینان معلول کشور تا رسیدن به نقطه اشباع انجام شد. تکنیک تحلیل داده های کیفی، استفاده از تحلیل مضمون و مدل طراحی شده به تایید 120 نفر از کارشناسان در حوزه اشتغال معلولان قرار گرفت و سازه نهایی مدل در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the dimensions and components affecting the role of government to support employment and promote entrepreneurship of people with disabilities in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Karbalaei Esmaeil 1
  • Mehrzad Minooi 2
  • Jallal Hagheghat Monfad 3
1 PhD Student in International Entrepreneurship, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant Professor - Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Management, Department of Industrial Management
3 Assistant Professor - Islamic Azad University, Central Tehran Branch, School of Management, Department of Industrial Management
چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of employment in forming the economic and psychological context of people with disabilities and the need for government support in planning and development of the disability, this study aimed to design a public-supported employment model for the development of disability in Iran. A review of studies shows that such a model has not been studied in previous research and a comprehensive model for public-supported employment is essential.  Findings had shown a model with five dimensions of governmental, corporate, public, individual and occupational factors along with 29 components for disabled employment should be considered.
Conclusions: The results of this study can be used to promote the development of Entrepreneurial Disability in the country by Public policy makers and managers in the field of policy making and policy implementation. Because the research model takes into account both policy and operational levels.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Employment of People with Disabilities
  • Sponsored Employment
  • Entrepreneurial Development JEL Classification: D6
  • I380
  • J6
  • O2