اثرات متقارن و نامتقارن نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات

10.30465/ce.2020.6123

چکیده

نااطمینانی یک چالش اساسی پیش­روی عوامل اقتصادی و سیاست­گذاران است و از عوامل مؤثر در بروز نوسان در متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می­رود. نااطمینانی اقتصادی با اثرگذاری بر انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصاد، تقاضای پول را تغییر می­دهد. در این مطالعه، تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1383 تا فصل سوم 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، تابع تقاضای نقدینگی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه­های توزیعی و داده­های فصلی حجم نقدینگی، درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که نااطمینانی اقتصادی اثر معنی­دار بر تقاضای نقدینگی دارد. در بررسی اثرات نامتقارن، هم افزایش و هم کاهش نااطمینانی اثر منفی بر تقاضای نقدینگی را نشان می­دهد که به پاسخ نامتقارن دلالت دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصادی بر پیش­بینی نوسانات تقاضای پول در ایران اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symmetric and Asymmetric Effects of Economic Uncertainty on Money Demand in Iran

نویسنده [English]

  • malihe ashena
d
چکیده [English]

Uncertainty is a major challenge for economic agents and policymakers, and is one of the effective factors in causing fluctuations in macroeconomics. Economic uncertainty changes the demand for money by affecting people's expectations of the future state of the economy. In this study, the effect of economic uncertainty on money demand in Iran during the period from the first quarter of 2004 to the third quarter of 2018 has been investigated. Hence, the liquidity demand function is estimated using an Auto-Regressive Distributed Lag model and quarterly data of liquidity volume, national income, bank interest rate, inflation rate, exchange rate and economic uncertainty index. The results show that economic policy uncertainty has a significant effect on liquidity demand. In examining the asymmetric effects, both increase and decrease of uncertainty show a negative effect on liquidity, indicating asymmetric response. Therefore, the economic policy uncertainty index is effective in predicting fluctuations of money demand in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Uncertainty
  • Liquidity Demand
  • Asymmetric Effects
  • National Income
  • Iran. JEL Classification: D80
  • E41
  • E52