دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-220 
7. اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399

صفحه 181-221

10.30465/ce.2021.6303

جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ یونس خداپرست؛ صادق رضایی