دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-150 
7. تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد

صفحه 175-193

10.30465/ce.2020.5427

حسن محبی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مهدی حاج امینی