دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (شماره پیاپی:12)، اسفند 1398، صفحه 1-150 
تحلیل وضعیت مصرف آب در صنایع استان یزد

صفحه 175-193

10.30465/ce.2020.5427

حسن محبی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مهدی حاج امینی