دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 (شماره پیاپی:11)، شهریور 1398، صفحه 1-160 
اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران

صفحه 121-140

10.30465/ce.2019.4925

لیلا میرصفیان؛ حسین پیرنجم الدین؛ داریوش نژادانصاری