دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-160 
11. اقتصاد ترجمه: برآورد تابع درآمدی مترجمان ادبی ایران

صفحه 121-140

10.30465/ce.2019.4925

لیلا میرصفیان؛ حسین پیرنجم الدین؛ داریوش نژادانصاری