اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، سیاست‌های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سیاست­ های تامین مالی و کارایی سرمایه­ گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری این پژوهش شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران و نمونـه آمـاری آن شـامل داده­ هـای 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده بـرای بـرآورد الگـو، روش رگرسیون چند­­ متغیره با استفاده از تخمین داده­ های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج نشان داد اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تاثیر معکوس و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری و رابطه مستقیم و معناداری بر سرمایه­ گذاری بیشتر از حد دارد. همچنین بررسی­ های بیشتر نشان می ­دهد در صورت دسترسی مدیران شرکت­ها به منابع مالی داخلی، آنها تمایل به سرمایه­ گذاری بیشتر از حد و در صورت تامین مالی از منابع خارج از شرکت، متمایل به سرمایه ­گذاری کمتر از حد خواهند شد.
بنابراین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران به عنوان یک ویژگی شخصیتی، بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری آنها موثر است اغلب این مدیران به دلیل اطمینان بیش از حد نسبت به تصمیمات خود رفتاری جسورانه دارند و این مسئله منجر به اتخاذ تصمیمات غیر­­ بهینه در خصوص سرمایه­ گذاری­ها شده و با افزایش بیشتر از حد سرمایه­ گذاری­ها منجر به کاهش کارایی سرمایه­ گذاری­های شرکت می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Overconfidence, financing policies and investment efficiency

نویسندگان [English]

  • yadegar mohamadi 1
  • a m 2
  • Gharibeh Esmaeli Kia 3
1 PhD in Financial Management, Islamic Azad University, Ilam Branch
2 Associate Professor, Department of Management, Ilam University
3 Assistant Professor of Accounting, Ilam University
چکیده [English]

The purpose of the current study was investigating the effect of managing director`s overconfidence on financing policies and investment efficiency in Tehran stock exchange. The statistical population of this study included listed companies in the Tehran stock exchange and its statistical sample included the data of 139 companies during 2011-2018, for seven years. The methodology of this research was done through systematic deletion and the method used for estimating the pattern was multivariate regression method using the estimation of integrated data having constant effects. The results showed that overconfidence of managers had a reversed and significant effect on the investment efficiency and it had a direct and significant relationship on over-investment. Moreover, more investigations showed that in case company managers have access to internal financial resources, they would tend to have over-investments; however, financing from resources outside the company would lead to under-investment.
Therefore, managers` overconfidence, as a characteristic feature, affected their financing decisions and investment. Most of these managers have boldly behaviors due to overconfidence on their own decisions which may lead to taking non-optimal decisions regarding the investments so that through increasing over-investments, it may lead to a reduction in the investment efficiencies of the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence
  • Financing
  • Investment efficiency
  • overinvestment
  • underinvestment JEL Classification:M41
  • G11
  • G17
احمدی،محمدرمضان و قلمبر، محمدحسین،درسه، سیدصابر.(1398).بررسی تأثیر معیارهای اعتماد بیش ازحدمدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های‌ حسابداری‌ مالی‌ و‌ حسابرسی، 11(41)، ‌123 -93.
اسکات، ویلیام. (1390) .تئوری حسابداری مالی، جلد اول، (چاپ سوم). ترجمه علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه.
جعفری صمیمی، احمد و خزائی، ایوب و منتظری شور کچالی، جلال.(1392). بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاهها در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(7)،106-81 .
چاوشی، کاظم و رستگار، محمد و میرزائی، محسن (1394) . بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاسـتهـای تـأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8 (25)،41-29.
حساس یگانه ، یحیی و مرفوع ، محمد و نقدی ، معصومه(1396) . رابطه دقت یش بینی سود با کارایی سرمایه گذاری . فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(54) ، 65-45.
حسینی چگنی، الهام و حقگو، بهناز و رحمانی نژاد ، لیلا. (1393). بررسی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری. راهبرد مدیریت مالی،2(4) ، 133-113.
دستگیر، محسن و میرکی ، فواد و کاظمی نوری، سپیده.(1393). تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر آشفتگی مالی .فصلنامه بررسی های حسابداری، 1(2) ، 51-37 .
دموری ، داریوش و قدک فروشان، مریم.(1397). سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. راهبرد مدیریت مالی، 23(6) ، 175-157.
ساعدی، رحمان و رضاییان، وحیـد (1398). بررسـی تـأثیر اعتمـاد بـه نفـس بـیش از حـد مـدیر عامـل بـر بـازده و ریسـک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهـادار تهـران. فصلنامه تحقیقـات مـالی،  21(1) ، 79 -100.
شمس لیالستانی، میرفیض فلاح  و قالیباف اصل، حسن  و سرایی نوبخت ، سمیرا.(1389). بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده وار. بورس اوراق بهادار 3(12)، 43-25.
عرب صالحی، مهدی و امیری، هادی و کاظمی نوری، سپیده.(1393). بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری ـ جریانهای نقدی . مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 6 (20) ،128-115.
علی آقایی، محمد و احمدی گورجی، جلیل.(1394). بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض شرکت های سیاسی و غیرسیاسی. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، 2(3) ، 22 – 1 .
غیور باغبانی ، سید مرتضی و بهبودی، امید. (1396). عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری.  مدیریت دارایی و تأمین مالی،5(3)، 76-57.
فروغی،داریوش و ساکیانی،امین(1395).تاثیر توانایی مدیریتی برکارایی سرمایه گذاری. فصلنامه پژوهش حسابداری. 6 (22) ، 116-97
فروغی، داریوش و قاسمزاد، محمد.(1394).تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. دانـش حسـابداری مالی، 2(2) ، 71-55.
فرید، داریوش و قدک فروشان، مریم.(1397). بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت. فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری،7 (28) ، 126-103.
قاسمی، علی و نیکبخت، محمدرضا و ایمانی برندق، محمد (1394) . تأثیر اعتماد بـه نفـس بـیش از حـد مـدیریت بـر نوسـان بـازده غیرمتعارف سهام. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 1(1)،35-28.
کاشانی پور، محمد و محمدی، منصور.(1396). بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با نگه داشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد. پژوهش های حسابداری مالی ، 9(3) ، 32-17.
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا.(1387).کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار،1(2)،116-85.
مرادی ، محمد و اسکندر ، هدی و الهائی سحر، مهدی.(1393). حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی های ثابت. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی،2(4) ، 126-111 .
 
Aghion, P. &Angeletos, G. & Banerjee, A. &Manova, K. (2007). Volatility and Growth: Credit Constraints and Productivity Enhancing Investment, Unpoblished Manuscript. National Bureau of Economic Research
Baker, M., Ruback, R. & Wurgler, J. (2007). Behavioral Corporate Finance. Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, New York, Elsevier,,86-145.
Berry, A., Grant, P., & Jarvis, R. (2004). European bank lending to the UK SME sector: An investigation of approaches adopted. International Small Business Journal22(2), 115-130.
Berry-Stölzle, T. R., Eastman, E. M., & Xu, J. (2018). CEO overconfidence and earnings management: Evidence from property-liability insurers' loss reserves. North American Actuarial Journal22(3), 380-404.
Bharati, R., Doellman, T., & Fu, X. (2016). CEO confidence and stock returns. Journal of Contemporary Accounting & Economics12(1), 89-110.
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of accounting and economics48(2-3), 112-131.
Cooper, A. C., Woo, C. Y., & Dunkelberg, W. C. (1988). Entrepreneurs' perceived chances for success. Journal of business venturing3(2), 97-108.
Deshmukh, S., Goel, A. M., & Howe, K. M. (2013). CEO overconfidence and dividend policy. Journal of Financial Intermediation22(3), 440-463.
Fahlenbrach, R. (2009). Founder-CEOs, investment decisions, and stock market performance. Journal of financial and Quantitative Analysis44(2), 439-466.
Foster, F. D., Kalev, P. S., Ting, I. W. K., Lean, H. H., Kweh, Q. L., & Azizan, N. A. (2016). Managerial overconfidence, government intervention and corporate financing decision. International Journal of Managerial Finance,12(1),4-24.
He, Y., Chen, C., & Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance47, 501-510.
Heaton, J. (2002). Managerial Optimism and Corporate Finance. Financial Management, 31(2), 33-45.
Houcinel .A , Chakib kolsi .M .(2017). The effect of financial reporting quality on corporate investment efficiency: Evidence from the Tunisian stock market. Research in International Business and Finance42, 321-337.
Huang, W., Jiang, F., Liu, Z., & Zhang, M. (2011). Agency cost, top executives' overconfidence, and investment-cash flow sensitivity—Evidence from listed companies in China. Pacific-Basin Finance Journal19(3), 261-277.
Hubbard, R. (1998). Capital-Market imperfections and investment. Journal of Economic Literature , 36 , 193-225.
Ishikawa, M., & Takahashi, H. (2010). Overconfident managers and external financing choice. Review of behavioral finance2(1), 37-58.
Jiang, Wei. Xiao, Min. You, Jiaxing. , (2011),"Managerial overconfidence and debt maturity structure of firms", China Finance Review International, 3(1),262-279.
Kramer, L. A., & Liao, C. M. (2016). The spillover effects of management overconfidence on analyst forecasts. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 12, 79-92.
Malmendier, U., & Tate, G. (2005). Does overconfidence affect corporate investment? CEO overconfidence measures revisited. European financial management, 11(5), 649-659.
Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of financial Economics, 89(1), 20-43.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American economic review, 48(3), 261-297.
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have . National Bureau of Economic Research, 13(2), 187–221.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of financial economics, 52(1), 3-46.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of accounting studies, 11(2-3), 159-189.
Verdi, R. S. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency, working paper.M.I.T, Available at SSRN930922.
Wen, Z., Chang, L., Hau, K. T., & Liu, H. (2004). Testing and application of the mediating effects. Acta Psychologica Sinica, 36(5), 614-620.
Whitaker, R. B. (1999). The early stages of financial distress. Journal of Economics and Finance, 23(2), 123-132.