تأثیر نامتقارن تکانه‌های مالی بر سطح قیمت‌ها در ادوار تجاری ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

افزایش بی‌رویه مخارج دولت در اقتصاد موجب ایجاد بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی می‌شود، که یکی از مهم‌ترین این متغیرها سطح قیمت است. اما مسئله این است که آیا اثر افزایش مخارج دولت در وضعیت‌های مختلف اقتصاد به خصوص در شرایط رکود و رونق یکسان است یا خیر؟ با توجه به این بحث، هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌های مالی بر روی سطوح قیمت با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی 1367:1 تا 1393:4 است. در همین راستا اثرات متقارن و نامتقارن شوک‌های مالی بر سطح قیمت‌ها به ترتیب توسط مدل‌های SVAR و TVAR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR نشان دهنده آن است که مخارج و مالیات‌های دولت به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سطوح قیمت دارند. علاوه بر این نتایج مدل TVAR حاکی از نامتقارن بودن اثر مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت با توجه به موقعیت چرخه‌های تجاری است، به طوری که یک شوک مثبت از طرف مخارج دولت در دوران رونق اثر مثبت و شدیدتری بر سطوح قیمت دارد، ولی در دوران رکود شدت این اثر کمتر است. در طرف مقابل شوک مثبت از طرف درآمدهای مالیاتی‌ دولت در هر دو وضعیت رکود و رونق اثر منفی  بر تورم دارد، ولی از نظر شدت اثر‌گذاری این شوک در دوران رونق نسبت به رکود شدیدتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Impact of Financial Shocks on Price Levels in the Iranian Business Cycles

نویسندگان [English]

 • Javad Taherpoor 1
 • Hosein Tavakolian 2
 • Saber Rashidi 3
1 Assistant Professor of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor of Business Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
3 Master of Economics, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The excessive increase in government spending could lead to instability in economic variables, one of most important of which is price level. But the important question is whether the increasing in government spending have symmetric effects in different situations or not, especially in recession and booms. According to this discussion, the purpose of this study is to investigate the asymmetric effects of fiscal policy shocks on price levels by using seasonal data from 1988 to 2014. In this regard, first, the effects of fiscal policy shocks on price levels are essayed by the SVAR model, and then for investigating asymmetric effects of fiscal policy shocks, we applied the TVAR model. The results from SVAR model indicates that shocks from government spending and tax revenue have positive and negative effect on price level, respectively. On the other hand, results of TVAR model shows that effect of fiscal shocks is asymmetric with respect to the position of business cycles, so that a positive shock from government spending during a boom has a more positive and severe effect on price levels, but during the recession, this effect is less severe. On the other hand, a positive shock from government tax revenues has a negative effect on price levels in both the downturn and the boom, but it is more severe in terms of the impact of the shock on the boom than in the downturn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fiscal policy shocks
 • asymmetric
 • price level
 • Business Cycles
 • TVAR JEL Classification:C32
 • E32
 • E31
 • E62
امامی, کریم, علیا، میترا. (1390). برآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار),12(1), 59-85.
پروین، سهیلا، بهرامی، جاوید، وحیدی، سحر. (1391). تأثیر شوک‌های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 6(20)، 21-39.
توکلیان، حسین. (1393). برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌ های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، 7(21), 329-359.‎
عینیان، مجید، برکچیان، سید مهدی. (1393). شناسایی و تاریخ ‌‌گذاری چرخه‌ های تجاری اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشکده پولی و بانکی، 7(20)، 161-194.
فولادی، معصومه، ستایش، هدیه. (1393). مطالعه آثار سیاست‌های مالی بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی. برنامه‌ریزی و بودجه، 19(1), 85-110.‎
ناهیدی امیرخیز, محمدرضا, شکوهی فرد, سیامک, رحیم زاده, فرزاد. (1397). بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 5(2)، 125-143.
Agénor, P. R. (2001). Asymmetric effects of monetary policy shocks. the World Bank (August 2001).
Afonso, A., Baxa, J., & Slavík, M. (2011). ‘Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis’. European Central Bank, Working Paper series, No. 1319.
Blanchard, O., and Perotti, R. (2002). ‘An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output’. the Quarterly Journal of economics, 117(4), 1329-1368.
Ball, L., & Mankiw, N. G. (1992). ‘Asymmetric price adjustment and economic fluctuations’. National Bureau of Economic Research, No. w4089.
Baum, A., & Koester, G. B. (2011). ‘The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle-evidence from a threshold VAR analysis’. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 1: Economic Studies No 03/2011.
Clements, M. P., & Mizon, G. E. (1991). ‘Empirical analysis of macroeconomic time series: VAR and structural models’. European Economic Review, 35(4), 887-917.
Koop, G., Pesaran, M. H., & Potter, S. M. (1996). ‘Impulse response analysis in nonlinear multivariate models’. Journal of econometrics, 74(1), 119-147.
Lütkepohl, H., & Krätzig, M. (Eds.). (2004). Applied time series econometrics. Cambridge university press.
Monokroussos, P., & Thomakos, D. D. (2015). Greek Fiscal Multipliers Revisited: Government Spending Cuts vs. Tax Hikes and the Role of Public Investment Expenditure. In A Financial Crisis Manual (pp. 130-169). Palgrave Macmillan, London.
Pragidis, I., Gogas, P., Plakandaras, V., & Papadimitriou, T. (2013). ‘Asymmetric Fiscal Policy Shocks’. Democritus University of Thrace, Department of Economics, No. 8-2013.
Rother, P. C. (2004). Fiscal policy and inflation volatility. ECB Working Paper, No. 317.
Surjaningsih, N., Utari, G. D., & Trisnanto, B. (2012). The impact of fiscal policy on the output and inflation. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(4), 367-96.
Walsh, C. E. (2010). "Monetary Theory and Policy", Volume 1 of MIT Press Books.