بررسی پیچیدگی صادرات صنایع ایران و عوامل تعیین کننده آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار اقتصاد بین الملل دانشکده مدریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

3 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

دیدگاه جدید در حوزه تجارت بین‌الملل و رشد، بر اهمیت پیچیدگی صادرات  است. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل موثر بر   پیچیدگی صادرات  رشته فعالیت صنعتی ایران می باشد. داده‌ها و شاخص‌های مورد بررسی مبتنی بر   رشته فعالیت صنعتی به  تفکیک کدهای دو رقمی آیسیک طی دوره زمانی 2016-2005 است. برای این منظور، از چهار  متغیر واردات ماشین آلات، تعداد نیروی کار ماهر، نسبت هزینه تحقیق و توسعه  و نرخ تعرفه کالاهای واسطه‌ای استفاده شده‌است. تخمین ضرایب  در  چهارچوب داده‌های تابلویی و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (EGLS)و حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) انجام گرفته‌است. نتایج  نشان‌دهنده معناداری واردات ماشین آلات و  تعداد نیروی کار ماهر  در پیچیدگی صادرات رشته فعالیت صنعتی ایران است. ضمناً رابطه معناداری  سایر متغیرها تایید نشده‌است. این یافته‌ها نشان می‌دهد نوسازی صنایع از طریق تسهیل در واردات  ماشین آلات و استفاده از نیروی کار ماهر منجر به افزایش رشد پیچیدگی صادرات صنایع می‌شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigated determinants of Export Sophistication for industry of Iran

نویسندگان [English]

  • shahin asadi 1
  • farzad karimi 2
  • amir hortamani 3
1 PhD student in Economics, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
2 Associate Professor of International Economics, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Mobarakeh Branch
3 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Dehaghan Branch
چکیده [English]

New international trade perspective emphasizes the role of export complexity on industrial growth.
Given this importance, the main purpose of this paper is to identify the factors affecting the complexity of Iranian industrial exports using data and indicators based on the field of industrial activity. This field of activity is divided by ISIC's two-digit codes over the period 2015-2004.
In this study, import rate of machinery, number of skilled labor force, R&D cost ratio and intermediate tariff rate were used. The coefficients were estimated using panel data using generalized least squares (EGLS) and fully modified least squares (FMOLS) methods. The results show that the coefficients of estimation of the model coefficients show the significant impact of machinery import rate and human capital on the export complexity of Iran's Industrial. Also, the significant relationship of other variables has not been confirmed. As far as the quality of inputs is concerned, when the tariff rate of intermediate goods is taken into account in the field of industrial activity, there is no significant effect on export complexity. The driving force behind this result is the high share of government-run oil and gas-based exports and very little reliance on imported intermediate goods. These findings show that modernizing industries by facilitating the importation of machinery and the use of skilled labor will increase the complexity of industrial exports. Therefore, the establishment of systematic capability and institutional capacity building for the correct selection and absorption of imported technologies is supported by the creation of infrastructures of industrial access to the latest technology. Finally, serious attention to the issue of education in order to raise the level of awareness of the forces employed by the manufacturing firms in attracting new technologies can provide the grounds for increasing the export Sophistication of Iran's Industrial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's Industrial
  • Export Sophistication
  • skilled labor force
  • import rate of machinery
  • JEL Classification: L52
  • F14
  • F2
الهی،ناصر؛خداداکاشی،فرهاد و ثاقب،حسن(1397)،ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻨﺎوری، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و شدت عوامل تولید شکار شده در صادرات ایران، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ،صص83-96
الهی, ناصر؛ حیدری, حسن؛ کیاالحسینی،سیدضیاالدین؛ ابولحسنی چیمه,  حمدامین(1397)،پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی )مقایسه میان کشورهای توسعه‌یافته، نوظهور و درحال توسعه (،فصلنامه مدل سازی اقتصادسنجی،دوره 3، صص 10-12
بهرامی،جاوید؛حسن‌پورکارسالاری، یوسف(1396)، پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه،پژوهشنامه بازرگانی، صص 19-22
بانک مرکزی(1397)،بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی

شاهمرادی،بهروز؛  سمندر علی اشتهاردی، مژگان(1397)، بررسی جایگاه رقابت‌پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی،سیاست علم و فناوری،صفحه 29-38

مشیری،سعید؛التجائی،ابراهیم(1394)، مطالعۀ تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شده،بررسی مسائل اقتصاد ایران،صص149-196

رنجبر،امید؛ ثاقب،حسن و ضیایی بیگدلی،صادق(1397)،تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی . مجله تحقیقات اقتصاد ایران،ص15
نوروزی،بیتا و حسن‌پورکارسالاری، یوسف (1397) تاثیر توانمندی های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه. اقتصاد و تجارت نوین،ص15
خیریناگز, م., نوبلر, ا., & کو, ر.(1394) ایجاد تحول در اقتصاد: سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه،گروه مترجمان . تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.ص150-159
تقوی،مهدی و حسن‌پورکارسالاری، یوسف(1395)،پیچیدگی صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران)،اقتصاد مالی،شماره 36،صص10-12
 
Amiti, M., & Freund, C. (2008). The Anatomy of China's Export Growth. World Bank Policy Research Working Paper Series, No.4628.
Anand, R., Saurabh, M., & Spatafora, N. (2012). Structural Transformation and the Sophistication of Production . IMF.
Autor, David(2018), 14.662 Spring 2018, Lecture Note 7: Ricardian Models of Trade, MIT and NBER(https://economics.mit.edu/files/15402)
Baliamoune-Lutza, M. (2019). Trade sophistication in developing countries:dos export destination matter? Journal of Policy Modeling , 39-51, 39-51.
Brambilla, I., Depetris-Chauvin, N., & Porto, G. (2015). Wage and employment gains from exports: Evidence from developing countries. CEPII Research Center.
Broda, C., & Weinstein , D. (2006). Globalization and the Gains from Variety. Quarterly Journal of Economics, 121, 2, 541-585.
Chang, Ha-Joon(2007), Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, Bloomsbury Press

Gaglio, Cyrielle(2017), Trade liberalization and export performance: a literature review,   HYPERLINK "https://www.econbiz.de/Record/revue-d-%C3%A9conomie-politique/10000357985"  Revue d'économie politique (  HYPERLINK "https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2017-1-page-25.htm"  https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2017-1-page-25.htm )

Gertler, Ing. Pavel(2006), export structure quality and economic growth, National Bank of Slovakia  HYPERLINK "https://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA10_06/13_17.pdf"  
  Funke, M., & Ruhwedel , R. (2001). Product Variety and Economic Growth: Empirical Evidence for the OECD Countries. IMF Staff Papers 48, 2, 225-242.
Erkana, B., & Yildirimcib , E. (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness: The Case of Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences،Published by Elsevier, 524 – 533.
Fernandes, A. (2013). Does trade stimulate product quality upgrading? Canadian Journal of Economics, 46 (4), pp. 1232-1264.
Hausmann, Hwang, & Rodrik. (2007). What You Export Matters. Journal of Economic Growth, pp. 1-25.
Hummels, D., & Klenow , P. (2005). The Variety and Quality of a Nation’s Export. American Economic Review, 95, 3, 704-723.
Lall, S., & Albaladejo, M. (2004). China’s competitive Performance: A treat to East Asian Manufactured Exports? World Development, Volume 32 No.9, 1441-1466.
lall, S., Weiss, j., & Jinkang, Z. (2005). “The „Sophistication‟ of Exports: A New Measure of Product Characteristics. Queen Elizabeth House Working Paper No 123.
Sen, Sunanda (2010), International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature, Levy Economics Institute(  HYPERLINK "http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_635.pdf"  http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_635.pdf )
Zhu, S., & Fu, X. (2013). Drivers of export upgrading. Journal of World Development, 221-233.