بررسی عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی در ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور: رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد بانکداری

چکیده

ورود جریان‌های ارز خارجی مانند رمیتانس (Remittance) یا وجوه ارسالی شاغلین خارج از کشور که یکی از مهمترین منابع ارز خارجی برای بسیاری از کشورها محسوب می‌شود، ممکن است موجب تغییرات ناگهانی و نوسان ارزش پول ملی آنها شود و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشورها بر جای گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور و با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال‌های 1980 الی 2017 مورد بررسی و تحلیلی تجربی قرار می‌گیرد. به منظور کمی‌سازی متغیر نوسان، سه روش قابل استفاده برای پژوهش حاضر بیان می‌شود که پس از انتخاب روش بهینه از میان آن‌ها، مدل پژوهش برآورد می‌گردد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، درآمد ارسالی شاغلین خارج از ایران تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد و باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی می‌گردد؛ اما در کوتاه‌مدت، این وجوه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز در ایران است. به علاوه، از میان متغیرهای پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه بیشترین اثرگذاری را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در نوسان نرخ ارز واقعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determinants of Real Exchange Rate Volatility in Iran with Emphasize on Remittances: ARDL approach

نویسندگان [English]

 • Payam Naderi 1
 • Rahman Saadat 2
 • Hamed Soltani Nejad 3
1 Doctor of Economics, Semnan University
2 Assistant Professor, Department of Economics, Semnan University
3 Master of Banking
چکیده [English]

The inflow of foreign exchange, such as remittances, which is one of the most important sources of foreign exchange for many countries, may cause sudden changes and fluctuations in the national currency and have undesirable impacts on the economies of these countries. Thus, in this study, the influential factors of real exchange rate volatility in Iran with emphasize on remittances by using ARDL approach over the period 1980-2017 are examined and empirically analyzed. In order to quantify the exchange rate volatility, three methods can be used for the present study, which after selecting the optimal method, the model is estimated. The results indicate that remittances have positive and significant effect on the real exchange rate in the long-run and cause volatility of the real exchange rate; But in the short-run, remittances have negative effect on real exchange and lead to volatility in the real exchange rate in Iran. In addition, GDP per capita has the greatest impact on the real exchange rate volatility, both in the short-run and in the long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Remittances
 • Financial flow
 • Real Exchange Rate Volatility
 • Autoregressive Distributed Lag
 • Iran JEL Classification:C22
 • C58
 • F31
 • F24
جعفری صمیمی، احمد و قبادی، نسرین (۱۳۹۵). ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بررویکرد رفتاری. مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی. ۸ (۱۵): ۷۶-۵۵.
شهبازی، کیومرث و اسدی، فرخنده (۱۳۹۳). تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی. مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی. ۶ (۱۱): ۵۴-۳۵.
فلاحتی، علی؛ احمدی، مرضیه؛ رضایی، اسداله و نریمانی، احمد (۱۳۹۵). تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها). فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان. ۴(۱۳): ۱۱۳-۹۷.
کازرونی، علیرضا؛ فشاری، مجید و ممی‌پور، سیاب (۱۳۸۸). اثر درجه باز بودن تجارت بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه منا). مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی. ۱ (۲): ۲۱۶-۱۸۵.
منافی انور، وحید؛ خدادکاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر و پاسبان، فاطمه (۱۳۹۴). عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران (۹۲-۱۳۵۸). فصلنامه علوم اقتصادی. ۹ (۳۲): ۲۳-۱.
منتظری شورکچالی، جلال (۱۳۹۷). عوامل تعیین‌کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران: شواهد جدید از الگوی خود توضیع با وقفه‌های گسترده  (ARDL). دو فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق). ۵ (۲): ۱۲۴-۱۰۵.
Acosta, P. A., Baerg, N., & Mandelman, F. S. (2009). Financial development, remittances and real exchange rate appreciation. Economic Review, 94(1): 1-12.
Aderemi, T. A. (2019). Exchange rate volatility and foreign capital inflows in Nigeria (1990-2016): Cointegration, DOLS and Granger causality approach. Management Studies and Economic Systems 4(2): 161-170.
Afonso, A., & Furceri, D. (2008). Government size, composition, volatility and economic growth. European Central Bank, Working Paper No. 849.
Ahmed, J., Zaman, K., & Shah, I. A. (2011). An empirical analysis of remittances-growth nexus in Pakistan using bound testing approach. Journal of Economics and International Finance 3(3): 176-186.
Ajao, M. G. & Igbekoyi, O. E. (2013). The determinants of real exchange rate volatility in Nigeria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2(1): 459-471.
Amuedo-Dorantes, C., & Pozo, S. (2004). Workers’ Remittances and the Real Exchange Rate: A Paradox of Gifts. World Development 32(8): 1407–1417.
Bakardzhieva, D., Naceur, S. B., & Kamar, B. (2010). The Impact of Capital and Foreign Exchange Flows on the Competitiveness of Developing Countries. International Money Fund (IMF) Working Paper No. 10/154.
Barajas, A., Chami, R., Hakura, D. S. & Monteil, P. (2010). Workers’ Remittances and the Equilibrium Real Exchange Rate: Theory and Evidence. Working Paper 287, International Money Fund.
Barrett, K. (2013). The effect of remittances on the real exchange rate: The case of Jamaica. Caribbean Centre for Money and Finance, Working Paper.
Bayangos, V., & Jansen, K. (2011). Remittances and competitiveness: The case of the Philippines. World Development, 39(10): 1834–1846.
Benita, G., & Lauterbach, B. (2007). Policy factors and exchange rate volatility: panel data versus a specific country analysis. International Research Journal of Finance and Economics 7: 7-23.
Cariolle, J. (2012). Measuring macroeconomic volatility: Applications to export revenue data, 1970-2005. Foundation pour les etudes et recherchés sur le developpment international. Working paper No. I14.
Carrera, J. E., & Restout, R. (2008). Long Run Determinants of Real Exchange Rates in Latin America. GATE Working Paper No. 08-11.
Combes, J., Kinda, T., & Plane, P. (2011). Capital Flows, Exchange Rate Flexibility and the Real Exchange Rate. Working Paper WP/11/9, International Money Fund.
Griffoli, T. M., Meyer, C., Natal, J., & Zanetti, A. (2015). Determinants of the Swiss France real exchange Rate. Swiss Journal of Economics and Statistics 151(4): 299-331.
Hassan, G. M., & Holmes, M. J. (2012). Remittances and the Real Effective Exchange Rate. Department of Economics, University of Waikato.
Insah, B., & Chiaraah, A. (2013). Sources of real exchange rate volatility in the Ghanaian economy. Journal of Economics and International Finance 5(6): 232-238.
Izquierdo, I. & Montiel, P. (2006). Remittances and Equilibrium Real Exchange Rates in Six Central American Countries. Williams College.
Keefe, H. G. (2014). The Impact of Remittance Inflows on Exchange Rate Volatility: The Importance of Dollarization and development. Department of Economics, Fordham University New York.
Khurshid, A., Kedong. Y., Calin. A. C., & Khan. K. (2017). The effects of workers' remittances on exchange rate volatility and exports dynamics - New evidence from Pakistan. The Romanian Economic Journal 20(63): 29-52.
Kim, J. (2019). The impact of remittances on exchange rate and money supply: Does “Openness” matter in developing countries. Emerging Markets Finance and Trade 55(15): 3682-3707.
Kosteletou, N. & Liargovas, P. (2000). Foreign Direct Investment and Real Exchange Rate Interlinkages. Open economies review 11: 135–148.
Lopez, H., Molina, L., & Bussolo, M. (2007). Remittances and the real exchange rate. World Bank, Bank of Spain, Working Papers No. 4213.
Mozayani, A. H., & Parvizi, S. (2016). Exchange rate misalignment in oil exporting countries (OPEC): focusing on Iran. Iranian Economic Review, 20(2): 261-276.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006). International Migration Outlook (2006). Part III: International Migrant Remittances and their Role in Development 139-161.
Roy, R., & Dixon, R. (2016). Workers’ remittances and the Dutch disease in South Asian countries. Applied Economics Letters 23(6): 407-410.
Savari, A., Farazmand, H., & Basirat, M. (2014). The effect of oil income on real exchange rate in Iranian economy. Asian Economic and Financial Review, 4(11): 1564-1572.
Tang, T. C. (2003). An empirical analysis of China’s aggregate import demand function. China Economics Review, 14: 142-163.
Vaaler, P. (2011). Immigrant Remittances and the Venture Investment Environment of Developing Countries. Journal of International Business Studies, 42: 1121-1149.
World Bank Group (2018). Migration and Development Brief 29.
Yang, D. (2011). Migrant Remittances. Journal of Economic Perspective, 25(3): 129-152.