اثر گرایش به تجزیه‌ و تحلیل بر پیش‌نگری در شرکت‌های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پیش­ نگری یکی از انواع جهت­ گیری های استراتژیک سازمانی است. پژوهش­ ها نشان داده است که شرکت­هایی که گرایش بیشتری به پیش ­نگری دارند از عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار هستند. بنابراین شناسایی عواملی که بر گرایش سازمان به پیش ­نگری تأثیر می­گذارند از اهمیت برخوردار است. گرایش به تجزیه ­و ­تحلیل نیز به عنوان یکی از جهت­ گیری­ های استراتژیک سازمانی شناخته می­ شود. گرایش به تجزیه­ و­ تحلیل به معنای توجه سازمان به اموری مانند سیستم­ های پشتیبان تصمیم­ گیری، تکنیک­ های برنامه­ ریزی، سیستم ­های کنترلی، برنامه­ ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ میان گرایش به تجزیه­ و­ تحلیل و گرایش به پیش ­نگری است. جامعۀ آماری پژوهش شامل شرکت ­های مشاورۀ مدیریتی و اقتصادی ایران بود. از میان پرسشنامه­ های توزیع­ شده 91 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. تجزیه ­و­ تحلیل داده ­ها براساس روش مدل­سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­ افزار SmartPLS3 انجام شد. یافته­ ها گویای آن بود که گرایش به تجزیه ­ و ­تحلیل بر گرایش به پیش­ نگری اثر مثبت معنادار دارد. نتایج دلالت بر آن دارد که شرکت های مشاوره­ای که در فضای رقابتی امروز قصد دارند پیش­ نگری را تقویت کنند ضروری است تا توجهی جدی به مقولۀ تجزیه ­و ­تحلیل معطوف کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Analytical Orientation on Proactiveness in Managerial and Economic Consultancy Firms

نویسندگان [English]

  • Nader Seyed Kalali 1
  • Elham Heydari 2
1 Assistant Professor, Institute of Economics and Management, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor, School of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Proactiveness is a strategic orientation. Studies have shown that firms with higher proactiveness gain better performance than their competitors. So, identifying the factors that affect proactiveness is becoming more and more essential. Analytical orientation is known as a strategic orientation too. Analytical orientation means the inclination of firms toward using decision support systems, planning techniques, control systems, human resource planning, and executives’ performance appraisal. The purpose of this study is to investigate the relationship between analytical orientation and proactiveness. Data collected from 91 managerial and economic consultancy firms in Iran. Data analysis was done using the structural equation modeling technique with SmartPLS3 software. Findings showed that analytical orientation has a positive significant effect on proactiveness. Those consulting firms which aspire to strengthen proactiveness should pay serious attention to analytical orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical orientation
  • Proactiveness
  • Strategic orientation
  • Managerial and economic consultancy
  • Structural equation modelling JEL Classification:L84
  • L26
  • L10
نایب، سعید، مؤمنی، فرشاد (1396)، رویکرد مقایسه‎­ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب‎­های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعۀ موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 4(2)، 101-122.‎
Alayo, M., Maseda, A., Iturralde, T., & Arzubiaga, U. (2019). Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character. International Business Review28(1), 48-59.
Alonso-Dos-Santos, M., & Llanos-Contreras, O. (2019). Family business performance in a post-disaster scenario: The influence of socioemotional wealth importance and entrepreneurial orientation. Journal of Business Research101, 492-498.
Anderson, B. S., Kreiser, P. M., Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic management journal36(10), 1579-1596.
Arzubiaga, U., Maseda, A., & Iturralde, T. (2019). Entrepreneurial orientation in family firms: New drivers and the moderating role of the strategic involvement of the board. Australian Journal of Management44(1), 128-152.
Asad, S., & Sadler-Smith, E. (2020). Differentiating leader hubris and narcissism on the basis of power. Leadership16(1), 39-61.
Atuahene-Gima, K., & Li, H. (2004). Strategic decision comprehensiveness and new product development outcomes in new technology ventures. Academy of Management Journal47(4), 583-597.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management17(1), 99-120.
Bennett, N., & Lemoine, J. (2014). What VUCA really means for you. Harvard Business Review92(1/2).
Burgelman, R. A. (1983). Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study. Management science29(12), 1349-1364.
Burgers, J. H., & Covin, J. G. (2016). The contingent effects of differentiation and integration on corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, 37(3), 521–540.
Chen, J., & Nadkarni, S. (2017). It’s about time! CEOs’ temporal dispositions, temporal leadership, and corporate entrepreneurship. Administrative Science Quarterly, 62(1), 31–66.
Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10, 75–87.
Covin, J. G., & Wales, W. J. (2019). Crafting High-Impact Entrepreneurial Orientation Research: Some Suggested Guidelines. Entrepreneurship: Theory and Practice, 43(1), 3–18. https://doi.org/10.1177/1042258718773181.
Czarniawska, B. (1998). A narrative approach to organization studies. Thousand Oaks (CA): Sage Publications.
Dai, L., Maksimov, V., Gilbert, B. A., & Fernhaber, S. A. (2014). Entrepreneurial orientation and international scope: The differential roles of innovativeness, proactiveness, and risk-taking. Journal of Business Venturing29(4), 511-524.
Deligianni, I., Dimitratos, P., Petrou, A., & Aharoni, Y. (2015). Entrepreneurial orientation and international performance: The moderating effect of decision-making rationality. Journal of Small Business Management, Advance online publication, 1-19.
Eddleston, K. A., Kellermanns, F. W., & Zellweger, T. M. (2012). Exploring the entrepreneurial behavior of family firms: Does the stewardship perspective explain differences? Entrepreneurship Theory and Practice36(2), 347-367.
Forbes, D. P. (2007). Reconsidering the strategic implications of decision comprehensiveness. Academy of Management Review, 32, 361–76.
Fredrickson, J. W., & Mitchell, T. R. (1984). Strategic decision processes: Comprehensiveness and performance in an industry with an unstable environment. Academy of Management Journal, 27, 399–423.
Friedman, Y., & Carmeli, A. (2018). The influence of decision comprehensiveness on innovative behaviors in small entrepreneurial firms: the power of connectivity. Innovation: Management, Policy and Practice, 20(1), 61–83.
Gao, Y., Ge, B., Lang, X., & Xu, X. (2018). Impacts of proactive orientation and entrepreneurial strategy on entrepreneurial performance: An empirical research. Technological Forecasting and Social Change135, 178-187.
Gatignon, H., & Xuereb, J. M. (1997). Strategic orientation of the firm and new product performance. Journal of marketing research34(1), 77-90.
Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review33(3), 114-135.
Heavey C., Simsek Z., Roche F. & Kelly A. (2009) Decision comprehensiveness and corporate entrepreneur­ship: The moderating role of managerial uncertainty preferences and environmental dynamism. Journal of Management Studies 46(8): 1289–1314.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic management journal22(6‐7), 479-491.
ICMCI (International Council of Management Consultants). (2019). https://www.cmc-global.org.
Ireland, R. D., & Webb, J. W. (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation. Business horizons50(1), 49-59.
Joshi, M. P., Das, S. R., & Mouri, N. (2015). Antecedents of innovativeness in technology‐based services (TBS): peering into the black box of entrepreneurial orientation. Decision Sciences46(2), 367-402.
Kalali, N. S. & Heidari, A. (2016a). How was competitive advantage sustained in management consultancies during change? Journal of Organizational Change Management29(5), 661-685.
Kalali, N. S. & Heydari, E. (2016b). The Relationship between Top Managers’ Strategic Thinking Capability and Firm’s Entrepreneurial Orientation. The 4th International Conference on Strategic Management. 559-582.
Kwak, H., Jaju, A., Puzakova, M., & Rocereto, J. F. (2013). The connubial relationship between market orientation and entrepreneurial orientation. Journal of Marketing Theory and Practice21(2), 141-162.
Lee T., and Chu, W. (2013). How entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and resource rareness influence firm performance. Journal of Management & Organization, 19, 167-187.
Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21, 135–172.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of business venturing16(5), 429-451.
Lumpkin, G. T., Brigham, K. H., & Moss, T. W. (2010). Long-term orientation: Implications for the entrepreneurial orientation and performance of family businesses. Entrepreneurship & Regional Development22(3-4), 241-264.
Miles, R. E. & Snow, C. C. (1978). Organizational strategy, structure, and process. New York (NY): McGraw-Hill.
Miller, C. C. (2008). Decisional comprehensiveness and firm performance: toward a more complete understanding. Journal of Behavioral Decision Making,21, 598–629.
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29, 770–791.
Miller, D. (2011). Miller (1983) revisited: A reflection on EO research and some suggestions for the future. Entrepreneurship theory and practice35(5), 873-894.
Miller, D., & Friesen, P. H. (1978). Archetypes of strategy formulation. Management Science, 24, 921-93.
Mitchell, R., Boyle, B., Nicholas, S., Maitland, E., & Zhao, S. (2016). Boundary conditions of a curvilinear relationship between decision comprehensiveness and performance: The role of functional and national diversity. Journal of Business Research, 69(8), 2801–2811.
Morgan, R. E., & Strong, C. A. (1998). Market orientation and dimensions of strategic orientation. European Journal of Marketing,32, 1051–1073.
Morgan, R. E., & Strong, C. A. (2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research,56, 163–176.
Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2010). Corporate entrepreneurship & innovation. Cengage Learning.
Nakku, V. B., Agbola, F. W., Miles, M. P., & Mahmood, A. (2020). The interrelationship between SME government support programs, entrepreneurial orientation, and performance: A developing economy perspective. Journal of Small Business Management58(1), 2-31.
Ozdemir, S., Kandemir, D., & Eng, T. Y. (2017). The role of horizontal and vertical new product alliances in responsive and proactive market orientations and performance of industrial manufacturing firms. Industrial Marketing Management64, 25-35.
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. Free Press. New York.
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: an assessment of research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice,33, 761–787.
Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management: concepts. McGraw-Hill Education.
Rumelt, R. P. (2011). Good strategy, bad strategy: The difference and why it matters. New York: Crown Business.
Samba, C., Tabesh, P., Thanos, I. C., & Papadakis, V. M. (2020). Method in the madness? A meta-analysis on the strategic implications of decision comprehensiveness. Strategic Organization, https://doi.org/10.1177/1476127020904973.
Simon, M., & Shrader, R. C. (2012). Entrepreneurial actions and optimistic overconfidence: The role of motivated reasoning in new product introductions. Journal of Business Venturing27(3), 291-309.
Song, G., Min, S., Lee, S., & Seo, Y. (2017). The effects of network reliance on opportunity recognition: A moderated mediation model of knowledge acquisition and entrepreneurial orientation. Technological Forecasting and Social Change117, 98-107.
Stokvik, H., Adriaenssen, D. J., & Johannessen, J. A. (2016). Strategic entrepreneurship and intrapreneurial intensity. Problems and Perspectives in Management, 14(2), 348–359.
Talke, K. (2007). Corporate Mindset of Innovating Firms—Influences on New Product Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 24:76–91.
Tang, J., Tang, Z., & Katz, J. A. (2014). Proactiveness, stakeholder–firm power difference, and product safety and quality of Chinese SMEs. Entrepreneurship Theory and Practice38(5), 1-29.
Teece D.J. (2016) Theory of the Firm. In: Augier M., Teece D. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management. Palgrave Macmillan, London.
Titus, V., Parker, O., & Covin, J. (2019). Organizational Aspirations and External Venturing: The Contingency of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurship: Theory and Practice. https://doi.org/10.1177/1042258719838473.
Todorovic, Z. W., Todorovic, D., &Ma, J. (2015). Corporate entrepreneurship and entrepreneurial orientation in corporate environment: A discussion. Academy of Entrepreneurship Journal, 21(1), 82–92.
Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimensionality, and measurement. Management Science, 35(8), 942–962.
Wales, W. J. (2016). Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising research directions. International Small Business Journal, 34(1), 3–15.
Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic management journal5(2), 171-180.
Yeniaras, V., & Unver, S. (2016). Revisiting the mediating effect of entrepreneurial behaviour on proactiveness–performance relationship: The role of business ties and competitive intensity. European Management Review13(4), 291-306.
Zhang, M., & Hartley, J. L. (2018). Guanxi, IT systems, and innovation capability: The moderating role of proactiveness. Journal of Business Research90, 75-86.
Zheng, D. (2018). Autonomy, proactiveness, and firm performance in the entrepreneurial small and medium-sized enterprises of the United States (Doctoral dissertation, University of Wisconsin--Whitewater).