نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

نوسان­ های ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت­ها تمرکز لازم مدیران را برای ایجاد، حفظ و همچنین افزایش بازدهی و در نتیجه تلاش برای بهبود عملکرد شرکت را مختل کرده است. ازجمله وظایف اصلی مدیران، تصمیم­ گیری در مورد ترکیبی مناسب از منایع تامین مالی شرکت و به­ عبارتی ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات ایجاد شده در ساختار سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال­های 1393 الی 1397 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد با افزایش نرخ تورم، نوسان ایجاد در ساختار بدهی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت­ ها افزایش یافته و همچنین با افزایش نرخ بهره، این نوسان کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می­دهد با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نوسان ایجاد شده در ساختار بدهی بلندمدت شرکت­ ها به میزنان کمی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Structure Volatility and the Role of Macroeconomic Variables ‎‎(Evidence From the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange)‎

نویسندگان [English]

  • Majid Montasheri 1
  • Daryush Farid 2
1 PhD student in Financial Engineering, Faculty of Management, Yazd University
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
چکیده [English]

Volatility in companies’ capital structure has disrupted managers’ concentration required to ‎create, maintain, and increase return and, consequently, attempts to improve the company’s ‎performance. One of the managers’ tasks is to decide on an appropriate mix of financial resources ‎of the company, i.e., the capital structure. This research aims to study the role of macroeconomic ‎variables in the capital structure volatility for companies listed on the Tehran Stock Exchange. ‎The sample consisted of 89 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period ‎‎2014-2018, chosen by the systematic random sampling method. The results indicate that the ‎volatility of the short-term and long-term debt structure increases with an increase in the inflation ‎rate. Moreover, the volatility decreases as the interest rate increase. Furthermore, the long-term ‎debt structure of the companies rises slightly as the economic growth rate increases.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure volatility
  • Macroeconomic variable
  • Inflation rate
  • Interest Rate
  • Exchange Rate
  • ‎Economic growth rate JEL Classification: L16
  • D25
  • N1
اشرف­زاده، سیدحمیدرضا؛ مهرگان؛ نادر. (1393). اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته. تهران، نشر نور علم. چاپ اول.
باغومیان, رافیک, عزیز زاده مقدم, کیوان. (1393). رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه‎. ‎‏ مطالعات تجربی حسابداری مالی ‏‏11(43) صص133-111‏‎.‎
برجی، محمد. (1396). بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک، اهرم مالی بانکی و ثبات بانکی بر روی نقدشوندگی بانک­ها و ‏موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.‏
عظیمی آرانی، حسین. (1385). "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران". تهران. نشر نی. چاپ هفتم.‏
علیقلی, منصوره. (1397). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران‏‎. ‎سیاست‌های راهبردی و کلان. ‏‏6(23). صص398-413.‏
قاصدی دیزجی، کیوان. (1396). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ‏علامه طباطبایی.‏
مهدی­آبادی، محمد، محمدی­پور، رحمت­اله. (1398). تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل ‏واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. دوره10. ‏شماره40. صص126-151.‏
نظریان، رافیک؛ عزیزیان فرد، رقیه. (1395). بررسی عوامل موثر بر حاشیه نرخ سود بانک­ها در ایران. فصلنامه سیاست­های مالی ‏و اقتصادی. سال چهارم. شماره14. تابستان1395. صص73-106.‏
Aligholi, M. (2018). The Effect of Macroeconomic Variables on Capital Structure in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6 (3), 398-413.
Azimi Arani, H. (2006). Underdevelopment circuits in the Iranian economy. Tehran. Nashreney Publishers, Seventh Edition.
Baghoomian, R., AzizzadehMoghadam, K. (2015). Company Characteristics and Capital Structure. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(43), 111-133.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
Borji, M. (2017). Studying the effect of systematic risk, bank’s financial leverage, and bank’s stability on the liquidity of banks and financial institutions listed on the Tehran Stock Exchange. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University.
Campbell, G., & Rogers, M. (2018). Capital structure volatility in Europe. International Review of Financial Analysis55, 128-139.
DeAngelo, H., & DeAngelo, L. (2010). Capital structure, payout policy, and financial flexibility. Marshall school of business working paper no. FBE, 02-06.
Ghasedi Dizaji, K. (2017). The Effect of Macroeconomic Variables on Capital Structure. M.Sc. Thesis, Allameh Tabataba’i University.
Karimi, F., Foroughi, D., Noroozi M., & Madine, S. M. (2014). [Effects of economic and accounting variables on capital structure of firms in Tehran Stock Exchange (Persian)]. Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 141-62.
Kochhar, R. (1997). Strategic assets, capital structure, and firm performance. Journal of Financial and Strategic decisions10(3), 23-36.
Mehdiabadi, M., Mohammadipour, R. (2019). Determining the Nonlinear Effect of the Money Market Interest Rate on the Tehran Stock Exchange by the Means of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model and Smooth Transition Regression (STR) Model. Financial Engineering and Securities Management. 10(40), 126-151.
Myers, S. C. (1989). Still searching for optimal capital structure. Are the distinctions between debt and equity disappearing, 80-95.
Nazarian, R., Aziziyanfard, R. (2016). An Analysis of the Effective Factors on Net Spread in the Banks of Iran, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(14), 73-106.
Pao H. T. (2013). “A Comparison of Neural Network and Multiple Regression Analysis in Modeling Capital Structure”. Expert systems with Applications, Vol. 35, pp.720-727.
Rehman, Z. U. (2016). Impact of macroeconomic variables on capital structure choice: a case of textile industry of Pakistan. Pakistan Development Review, 55(3), 227-239.
SAHIN, O. (2018). Firm Specific and Macroeconomic Determinants of Capital Structure: Evidence from Fragile Five Countries. Eurasian Journal of Business and Economics11(22), 59-81.
Shekarkhah, J., & Ghasedi Dizaji, K. (2016). [The Effect of macroeconomic variables on management financing decision (Persian)]. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(51), 87-120.