رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2)  یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل­ MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between inflation, inflation uncertainty and economic growth in Iran: Markov- switching approach

نویسنده [English]

  • Ali Rezazadeh
Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between inflation and inflation uncertainty and impacts of these variables on the real economy activities in Iran. In this context, inflation uncertainty calculated using the GARCH (1,1), model and its impacts on inflation and economic growth evaluated. Based on the results of MSIAH (2) -VAR (2) model estimation, there is a two-way Granger causality relationship between inflation and inflation uncertainty. Also, considering the positive effect of inflation on inflation uncertainty in high and low uncertainty conditions, Friedman (1977) and Ball (1992) hypothesis were confirmed. On the other hand, due to the negative effect of inflation uncertainty on inflation in low inflation conditions, Holland's (1995) hypothesis has been confirmed. The estimation of MSIAH (2) model for economic growth also showed that the impact of inflation on economic growth, regardless of the level of economic growth, is always negative and significant. Inflation uncertainty has no significant effect on economic growth and the effect of fixed capital formation growth rate on economic growth has been positive and significant only in the regime associated with high average growth. The results are largely in line with the realities of Iran's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Inflation uncertainty
  • Economic Growth
  • GARCH Models
  • switching models JEL Classification: C22
  • C51
  • E31
ابراهیمی، محسن و سوری، علی (1385). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران. مجله دانش و توسعه، 18: 126-111.
پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (1390). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 11(1): 80-67.
راسخی، سعید و خانعلی­پور، امیر (1391). تورم، رشد، نااطمینانی تورم و رشد در ایران: کاربردی از مدل گارچ چندمتغیره. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7(13): 38-13.
شکروی، سمیه و خلیلی عراقی، سیدمنصور (1394). پویایی­های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(73): 152-129.
صفدری، مهدی و پورشهابی، فرشید (1388). اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل­های EGARCH و VECM (86-1350)). مجله دانش و توسعه، 17(29): 87-65.
صمدی، علی حسین و مجدزاده طباطبایی، شراره (1392). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7(23): 65-47.
عباسی، غلام­رضا؛ رحیم­زاده، اشکان و سلمانی، داوود (1388). نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 3(9): 109-85.
عرب مازار، عباس و نظری گوار، سارا (1391). اثر نا اطمینانی نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران، 9(18): 76-59.
فرزین وش، اسدالله و عباسی، موسی (1385). بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از مدلهای GARCH و حالت- فضا. مجله تحقیقات اقتصادی، 75: 55-25.
فرزین­وش، اسدالله؛ الهی، ناصر؛ کیالحسینی، سیدضیاءالدین و هاشمی دیزج، عبدالرحیم (1395). علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(2): 48-23.
مهرآرا، محسن و مجاب، رامین (1388). ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 2: 30-1.
Abel, A. B. (1983). Optimal Investment under Uncertainty. The American Economic Review,73(1): 228-233.
Abel, A. B., Janice, E. (1994). A unified Model of Investment under Uncertainty. The American Economic Review, 84(5): 1369-1384.
Aydin, C.; Esen, O. and Bayrak, M. (2016). Inflation and economic growth: A dynamic threshold analysis for Turkish Republics in transition process. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 229: 196-205.
Baharumshah, Ahmad Zubaidi; Slesman, Ly, Wohar, Mark E. (2016). Inflation, inflation uncertainty, and economic growth in emerging and developing countries: Panel data evidence. Economic Systems, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.02.009.
Balcilar, M.; Ozdemir, Z., Cakan, E. (2011). On the nonlinear causality between inflation and inflation uncertainty in the G3 countries. Journal of Applied Economics, XIV(2), 269-296.
Ball, L. (1992). Why Does High Inflation Raise Inflation Uncertainty?. Journal of Monetary Economics, 29: 371-388.
Bernanke, B.S. (1983). Irreversibility, Uncertainty and Cyclical investment. Quarterly Journal of Economics, 97(1): 85-106.
Bhar, R., Mallik, G. (2008). Inflation, Inflation Uncertainty and Output Growth in the USA. Physica A, 389: 5503-5510.
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3): 307-327.
Bredin, D., Fountas, S. (2006). Inflation, Inflation Uncertainty, and Markov Regime Switching Heteroskedasticity: Evidence from European Countries. Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference 2006, No.125.
Briault, C. (1995). The costs of inflation. Bank of England Quarterly Bulletin, February, 33–45.
Brooks, C. (2008). Introductory econometrics for finance. Cambridge University Press, Second Edition.
Caballero, R.J. (1991). On the sign of the Investment-Uncertainty Relationship. The American Economic Review, 81(1): 279-288.
Castillo, P; Humala, A., Albert, V.o (2010). Regime Shifts and Inflation Uncertainty in Peru, Journal of Applied Economics, XV(1): 71-87.
Conrad C.; Karanasos, M., Zeng, N. (2010). The link between macroeconomic performance and variability in the UK. Economic letters, 106(3): 154-157.
Cuikerman A., Meltzer, A. (1986). A Theory of Ambiguity, Credibility and Inflation under Discretion and Asymmetric Information. Econometrica, 54: 1099-1128.
Dixit, A., Pindyck. R. (1994). Investment under Uncertainty. Princeton: Princeton University Press.
Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50: 987-1007.
Fallahi, F., Rodríguez, G. (2007). Using Markov-Switching Models to Identify the Link between Unemployment and Criminality. Working Papers 0701E, University of Ottawa, Department of Economics.
Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. The Journal of Political Economy, 85: 451-472.
Golob, J. (1994). Does Inflation Uncertainty Increase with Inflation?. Economic Review, 79(3): 27-38.
Hartman, R.(1972). The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment. Journal of Economic Theory, 5(2): 258-266.
Heidari, H.; Katircioglu, S. T., Bashiri, S. (2013). Inflation, inflation uncertainty and growth in the Iranian economy: an application of BGARCH-M model with BEKK approach. Journal of Business Economics and Management, 14(5): 819-932.
Henry S.G.B.; Kirby, S., Riley, R. (2007). A Model of UK Long-Run Unemployment. NIESR mimeo.
Holland, S. (1995). Inflation and Uncertainty: Tests for Temporal Ordering. Journal of Money, Credit, and Banking, 27: 827-837.
Krolzig, H.M. (1997). Markov Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis. Berlin: Springer.
Nasr, Adnen Ben; Balcilar, Mehmet, Ajmi, Ahdi N., Aye, Goodness C., Gupta, Rangan, van Eyden, Rene´e. (2015).  Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in South Africa: Evidence from a Markov-Switching Vectorautoregressive model. Emerging Markets Review doi: 10.1016/j.ememar.2015.05.003.
Pourgerami, A., Maskus, K. (1987). The Effects of Inflation on the Predictability of Price Changes in Latin America: Some Estimates and Policy Implications. World Development, 15: 287-290.
Sidrauski, M. (1967). Inflation and Economic Growth. journal of political economy, 75: 796-810.
Stockman, A. (1981). Anticipated Inflation and Capital Stock in a Cash-in-Advance Economy. journal of monetary economics, 8: 387-393.
Tobin, J. (1965). Money and Economic Growth. Econometrica, 33: 671-684.