بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در میان شاخص­ های مختلفِ ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک­ ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش­های تولیدی تاثیر می­گذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت­ هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده­ های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه­ های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام­دهی در بانک­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در کوتاه­ مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، به ترتیب منجر به کاهش 27/0 و 24/0 درصدی در نرخ رشد وام­دهی بانک­ ها می­ شود و این تاثیر کاهنده کوتاه­ مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 7/1 سال) به 34/0 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وام­دهی بانک­ ها، نشان می­ دهد که بانک­ هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می­ شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وام­دهی را رفع می­ کنند. بنابراین پیشنهاد می­شود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین­ المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک­ های متخلف از آیین­ نامه­ ها و نسبت­ های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت­ های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کم­ریسک) از طریق نرخ­ های ترجیحی نیز فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Non-performing Loans on Banking Lending Behavior: Implications for Regulatory Provisions to Non-performing Loans Reductions in the Iranian Banking System in a Bayesian Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghaemi-asl 1
  • Shadi Barati 2
  • Alireza Ghorbani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University
2 Master student of Islamic Banking, Faculty of Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

Among the various indicators of financial stability, non-performing loans (NPLs) of banks are very important, as the NPLs affect asset quality, credit risk, and resource allocation efficiency in manufacturing sectors. In this paper, the effect of NPLs on lending behavior is presented with the aim of presenting regulatory adjustments for NPLs in the Iranian banking system by using data from 16 banks over the period 1976-2006, with the framework of a Bayesian autoregressive with distributed lags model. The results show that in the short run, one percent increase in the ratio of NPLs in the current period and the t-1, resulted in a 0.27 percent and 0.24 percent decrease in banks' lending growth, respectively. This short-term impact will intensify in the long run, reaching 0.34% (after 1.7 years).On the other hand, the positive effect of the deposit-to-loan ratio on the lending power of banks indicates that banks experiencing NPLs problems, through the channel of increased deposits, eliminate the problem of lack of lending funds. It is therefore recommended that, while closely monitoring the central bank's compliance with applicable international law and imposing penal rules on banks for offenses and statutory ratios, an integrated e-government system could be used for exclusion of costumers. Banking, financial and social services will also be provided for fines for costumers with NPLs (high risk) and for encouraging well-meaning costumers (low risk) through preferential rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-performing loans
  • lending growth
  • deposit-to-facility ratio
  • Bayesian Analysis
  • Regulatory Provisions JEL Classification: E42
  • E58
  • G21
آقایی، مجید و رضاقلی‌زاده، مهدیه، (1395)، بررسی عوامل موثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، (2)، 111-95.
آقایی، مجید و رضاقلی‌زاده، مهدیه، (1396)، بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت عوامل بانکی و اقتصادی موثر بر حجم مطالبات معوق در بانکهای دولتی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 526-499
ابدالی، علی و نوری بروجردی، پیمان (1392)، ارزیابی ریسک اعتباری در نظام بانکی (مورد مطالعه: بانک قوامین)، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 128-109
احمدیان، اعظم و داوودی، آزاده (1391)، اثر نظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق، فصلنامه پژوهشی حسابداری مدیریت 127-117.
پدرام، مهدی و کردبچه، حمید و مفتخری بدیعی‌نژاد، طراوت. (1395). اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک‌ها در ایران، سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 4(4)، 90-67.
حکیمی‌پور، نادر (1397)، ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های ایران (رویکرد مدل پانل پویا GMM)، فصلنامه اقتصاد مالی، 9(42)، 119-99.
حسن­زاده، نوید (1392)، اریابی و تجیه و تحلیل ریسک اعتباری در نظام بانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
رنجی، فریبرز و قلی‌زاده، حسن و رمضانپور، اسماعیل و موسوی‌نیا، سیدمرتضی (1396)، تحلیل تأثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگیبر ریسک درماندگی بانکهای ایران، فصلنامه روند، 24(78): 74-47.
رضایی، نادر و منصوریان، رضا (1398)، بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق (مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران)، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 202-185
سیدشکری، خشایار و گروسی، سمیه (1394). بررسی عوامل موثر بر افزایش مالبه‌های غیرجاری در نظام بانکی کشور، فصلنامه علوم اقتصادی، 9(31)، 118-95.
شعبانی، احمد و جلالی، عبدالحسین. (1390)، دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی بای اصلاح آن، فصلنامه علمی پزوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، 16(4)، 181-155.
صامتی، مجید و دلالی اصفهانی، رحیم و کارنامه حقیقی، حسن. (1390)، تأثیر بیثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وامدهی بانکهای تجاری در ایران ۱۳۸۷-۱۳۵۳، فصلنامه روند، 19(60)، 28-5.
محرابی، لیلا (1393). ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظامبانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها: بامروری بر تجارب سایر کشورهای اسلامی، پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مکیان، سیدنظام‌الدین و محبی، رضا (1392)، اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران، مجله علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، 5(10): 95-75.
میرزائی, اسماعیل و محمدی, تیمور و شاکری, عباس. (1395). رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل،پژوهشنامه اقتصادی، 16(60)، 220-183.
 
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1998). Error‐correction mechanism tests for cointegration in a single‐equation framework. Journal of time series analysis, 19(3), 267-283.
Barth, J.R., Caprio, JR.G. and Levine, R., ‘Bank Regulation and Supervision: WhatWorks Best?’, Journal of Financial Intermediation,Vol.13, 2004, pp. 205-248.
Barr, R. S., Seiford, L. M., & Siems, T. F. (1994). Forecasting bank failure: A non-parametric frontier estimation approach. Recherches Économiques de Louvain/Louvain Economic Review, 60(4), 417-429.
Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870.
Berger, A. N., & Udell, G. F. (2004).The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behavior. Journal of financial intermediation, 13(4), 458-495.
Bhide, M. G., Prasad, A., & Ghosh, S. (2002). Banking sector reforms: a critical overview. Economic and Political Weekly, 399-408.‌
Boyd, J. H., & De Nicoló, G. (2005). The theory of bank risk taking and competition revisited. The Journal of finance, 60(3), 1329-1343.
Bušs, G. Economic Forecasts with Bayesian Autoregressive Distributed Lag Model: Choosing Optimal Prior in Economic Downturn.Journal of Applied Mathematics, 2010, Vol.3, pp.191-200.ISSN 1337-6365.
Clarke, G.R.G., Cull, R. & Shirley, M.M. (2005) Bank privatization in developing countries: A summary of lessons and findings. Journal of Banking and Finance, 29, 1905–1930.
Cottarelli, C., Dell’Ariccia, G., & Vladkova-Hollar, I. (2005). Early birds, late risers, and sleeping beauties: Bank credit growth to the private sector in Central and Eastern Europe and in the Balkans. Journal of banking & Finance, 29(1), 83-104.
Demirguc-Kunt, A., Detragiache, E., and Tressel, T., ‘Banking on the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank Soundness’, Journal of Financial Intermediation, Vol. 17, no. 4, 2008, pp. 511-542.
Demirg¨uc.-Kunt, A., and E. Detragiache. (2002). Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? An Empirical Investigation. Journal of Monetary Economics, 49(7), 1373–1406.
Demirgüç-Kunt, A. (1989). Deposit-institution failures: a review of empirical literature. Economic Review, 25(4), 2-19.
Diamond, D. W., and P. H. Dybvig. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity.Journal of PoliticalEconomy, 91(3), 401–419.
European Central Bank Supervision.(2017). Guidance to banks on non-performing loans, ECB.
Foos, D., Norden, L., & Weber, M. (2010).Loan growth and riskiness of banks. Journal of Banking & Finance, 34(12), 2929-2940.
Gropp, R., and J. Vesala.(2004). Deposit Insurance, Moral Hazard, and Market Monitoring. Review of Finance, 8(4), 571–602.
Iqbal, A. (2012). Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 12(5).
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Jesus, S., & Gabriel, J. (2006). Credit cycles, credit risk, and prudential regulation.‌ MPRA Paper No. 718, posted 15. November 2006.
Jiménez, G., & Saurina, J. (2006).Credit Cycles, Credit Risk, and Prudential Regulation. International Journal of Central Banking. 2(2), 65-98.
Jimenez, G., J.A. Lopez and J. Saurina (2007), How does competition impact bank risk
taking?, Federal Reserve Bank of San Francisco Working paper 2007-23.
Keeton, W. R. (1999). Does faster loan growth lead to higher loan losses?. Economic review-Federal reserve bank of Kansas City, 84, 57-76.
Koudstaal, M., Wijnbergen, S.V., 2012. On risk, leverage and banks: dohighly leveraged banks take on excessive risk? SSRN Working paper2170008.
Kraft, E., & Jankov, L. (2005). Does speed kill? Lending booms and their consequences in Croatia. Journal of Banking & Finance, 29(1), 105-121.
Kwan, S., & Eisenbeis, R. A. (1997).Bank risk, capitalization, and operating efficiency. Journal of financial services research, 12(2-3), 117-131.
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?. Journal of econometrics, 54(1-3), 159-178.
Lin, X., & Zhang, Y. (2009).Bank ownership reform and bank performance in China. Journal of Banking & Finance, 33(1), 20-29.
Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027.
Manove, M., & Padilla, A. J. (1999).Banking (conservatively) with optimists. The RAND Journal of Economics, 324-350.
Messai, A. S., & Jouini, F. (2013).Micro and macro determinants of non-performing loans. International journal of economics and financial issues3(4), 852-860.
Micco, A., Panizza, U., & Yañez, M. (2004).Bank Ownership and Performance (No. 518). Working Paper, Inter-American Development Bank, Research Department.
Mishkin, F. S. (1999). Financial consolidation: Dangers and opportunities. Journal of Banking & Finance, 23(2-4), 675-691.
Pasiouras, F., Gaganis, C. and Zopounidis, C., ‘The impact of bank regulations, supervision, market structure, and bank characteristics on individual bank ratings: A cross-country analysis’, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 27, no. 4, 2006, pp. 403-438.
Quagliariello, M. (2007). Banks’ riskiness over the business cycle: a panel analysis on Italian intermediaries. Applied Financial Economics, 17(2), 119-138.
Rajan, R. G. (1994). Why bank credit policies fluctuate: A theory and some evidence. The Quarterly Journal of Economics, 109(2), 399-441.
Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003), Non-performing loans and terms of credit of public sector banks in India: An empirical assessment, Occasional Papers, 24(3), 81-121.
Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. Journal of Financial Services Research, 22(3), 203-224.
Siddiki, J. U. (2000). Demand for money in Bangladesh: a cointegration analysis. Applied Economics, 32(15), 1977-1984.
Tabak, B. M., Fazio, D. M., & Cajueiro, D. O. (2012). The relationship between banking market competition and risk-taking: Do size and capitalization matter?. Journal of Banking & Finance, 36(12), 3366-3381.
Tracey, M., & Leon, H. (2011).The Impact of Non-Performing Loans on Loan Growth. IMF Working Papers.
Upper, C., & Worms, A. (2004). Estimating bilateral exposures in the German interbankmarket: Is there a danger of contagion?.European economic review, 48(4), 827-849.
Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984).Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric reviews, 3(1), 1-100.
Cucinelli, D. (2015). The impact of non-performing loans on bank lending behavior: evidence from the italian banking sector. Eurasian Journal of Business and Economics, 8(16), 59-71.
Tomak, S. (2013). Determinants of commercial banks’ lending behavior: Evidence from Turkey. Asian Journal of Empirical Research, 3(8), 933-943.
Accornero, M., Alessandri, P., Carpinelli, L., & Sorrentino, A. M. (2017). Non-performing loans and the supply of bank credit: evidence from Italy. Bank of Italy Occasional Paper, (374).
Craig, B., & Dinger, V. (2014). Volatile Lending and Bank Wholesale Funding (No. 1417). Federal Reserve Bank of Cleveland.
John, A. O. (2014). Effect of Deposit Volume on Banks’ Lending Behaviour in the Nigerian Post-Consolidation Era. International Journal of Innovation and Scientific Research4(1), 21-25.
Bologna, P. (2011). Is there a role for funding in explaining recent US banks' failures? (No. 11-180). International Monetary Fund.
ECB.(2009). EU banks’ funding structures and policies.European Central Bank, http://www.ecb.europa.eu
Bouwman, C. H. (2013). Liquidity: How Banks Create It and How It Should Be Regulated. University of Pennsylvania, Wharton School, Weiss Center.