دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-250 
4. استرس مالی و رشد بخش های اقتصاد ایران

صفحه 71-134

10.30465/ce.2022.7347

سحر توحیدی؛ امیرحسین مزینی؛ حسن حیدری


6. اثر همه‌گیری ویروس کرونا بر بخش‌های اقتصاد ایران

صفحه 159-187

10.30465/ce.2021.6982

فاطمه رجبی؛ جواد طاهرپور؛ حجت الله میرزائی؛ حبیب سهیلی احمدی


7. توسعه مالی و اثربخشی سیاست‌های پولی ضد تورمی در ایران

صفحه 189-223

10.30465/ce.2022.7346

ندا ریحانی محب سراج؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری