اثر تغییر مصرف خانوارها در گروه های مختلف درآمدی بر اشتغال در اقتصاد ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تقاضای خانوارها بخش عمده­ای از تقاضای نهایی اقتصاد را تشکیل می­ دهد. بنابراین می­ تواند اثر عمده­ای بر تولید و اشتغال بخش­ها داشته باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر ساختار (ترکیب) و حجم مصرف خانوارها در گروه­های مختلف­ درآمدی بر تغییرات اشتغال در بخش­های مختلف اقتصادی با استفاده از مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1385 می­باشد. برای این منظور ماتریس مصرف خانوارها در هر گروه درآمدی به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (سهم بخش­های مختلف از کل مصرف خانوارها) و دیگری ماتریس سطح مصرف (مجموع مصرف خانوارها از همه بخش­های اقتصاد) تفکیک شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر سطح مصرف همه گروه­های درآمدی موجب افزایش اشتغال کل اقتصاد شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد در اثر افزایش سطح مصرف خانوارها برابر 2797256 نفر بوده است. تغییر ترکیب مصرف خانوارها نیز در همه گروه­های درآمدی به جز گروه اول موجب افزایش اشتغال شده است. میزان کاهش اشتغال ناشی از تغییر ترکیب مصرف گروه اول درآمدی برابر 165778 نفر می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of household consumption change in different income groups on employment in the Iranian economy

نویسنده [English]

 • ramezan hosseinzadeh
Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

One of the factors affecting production and subsequent labor demand in different sectors is the change in the final demand of the sectors. Among the components of final demand, the demand of households constitutes a major part. Therefore, it can have a major effect on the production and employment of sectors. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of changing the structure and volume of household consumption in different income groups on changes in employment in different economic sectors using the input-output model between 2011 and 2016. The results of this study showed that the change in total consumption in the first- and second-income groups has increased the total employment of the economy, but the change in total consumption in the top three income groups has reduced the total employment in the economy. On the other hand, changes in the consumption level of all income groups have increased the employment of the whole economy. Also, the change in the composition or structure of consumption in all income groups has reduced the employment of the whole economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Household consumption
 • consumption structure
 • employment
 • input-output
 • Income groups JEL Classification: C67
 • J23
 • D13
اسفندیاری، علی اصغر، ترحمی، فرهاد. (1388). بررسی اشتغال­زایی بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 67(17): 93-116.
بزازان، فاطمه، اسماعیلی، مهناز، فارسی، فرشته. (1399). به بررسی اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به استان خراسان رضوی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 76(1): 55-80.
بزازان، فاطمه، آزاددانا، فهیمه. (1397). اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه­ای)، مجله­ برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 25(7): 8-24.
جانی، سیاوش، نیک پی، وحید، صفی زاده، سیما. (1399). بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر اشتغال استان های کشور با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی تابلویی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 93(28): 233-266.
خرمی، احمدرضا. (1396). تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 97(25): 25-53.
رفیعی دارانی، هادی، کهنسال، محمدرضا. (1392). بررسی پتانسیل اشتغال­زایی بخش کشاورزی در عرصه­های اقتصاد شهر و روستا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1(17): 23-45.
عزتی، مرتضی، حیدری، حسن، مریدی، پروین. (1399). بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 29 (8): 38-65.
عیسی­زاده، سعید، قدسی، سوده. (1391). محاسبه ضرایب اشتغال­زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده- ستانده، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 17(7): 151-172.
فرمانی، مریم، دهمرده قلعه نو، نظر، شهرکی، جواد. (1395). شناسایی فعالیت­های اقتصادی کلیدی استان سیستان و بلوچستان از نظر ایجاد شغل و تولید با استفاده از جدول داده – ستانده، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 2(16): 23-55.
قاسمی ششده، محمد، مهاجری، پریسا، حدادی­نژادیان، قادر. (1397). محاسبه جدول داده ستانده تک منطقه­ای با روش جدید ترکیبی FLQ-RAS و ضرایب فزاینده اشتغال؛ مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 28(7): 1-33.
Cogan, j. F., Cwik, T., Taylor, J., and Wieland, V. (2010). new Keynesian versus old Keynesian government spending multipliers. NBER working paper series.14782 (34). PP. 281-295.
Deaton, A., Muellbauer, J. (1980). Economics and consumer behavior. New York. Cambridge university press.
Dietzenbacher, E., and los, B. (1997). Analyzing Decomposition Analyses. In Andras Simonovits and Albert Growth and Cycles. London: McMillan. PP. 108-131.
Feenstra, Robert C., and Akira, S. (2018). The China Shock, Exports and U.S. Employment: A Global Input-Output Analysis. Review of International Economics. 26(5). PP. 1053–1083.
Gunluk-Senesen, S., and Senesen, U. (2011). decomposition of labour demand by employer sectors and gender: findings for major exporting sectors in turkey. Economic Systems Research. 23(2). PP. 233-253.
Hudcovsky, M., and Kubala, J. (2016). How Important Is Structural Change to Employment Development: A Comparison of Germany vs. Slovakia, 24th IIOA Conference. Korea. PP. 1-11.
Hutchings, K., Moly, C., Chai, A., Garofano, N., and Moore, S., (2020). Segregation of women in tourism employment in the APEC region. Tourism Management Perspectives.34. PP.1-15.
Incera, A. C. (2017). Drivers of Change in the European Youth Employment: A Comparative Structural Decomposition Analysis. Economic Systems Research. 29(4). PP 463–485.
Los, B., Timmer M. P., and Vries, G. J. (2015). How Important Are Exports for Job Growth in China? A Demand Side Analysis. Journal of Comparative Economics. 49(1). PP. 19-32.
Miller, R., and Blair, P. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Cambridge University Press: New York. 2nd edition.
Pak, M., and Poissonnier, A., (2016). Accounting for technology, trade and final consumption in employment: an Input-Output decomposition. paper presented in 24th International Input-Output Conference, 4-8 July 2016, Korea, Seoul. PP. 1-45.
Sasahara, A. (2019). Explaining the Employment Effect of Exports: Value-Added Content Matters. Journal of the Japanese and International Economies. Article in Press. 52 (21). PP. 1-21.
Tin, P.B. (2014). A decomposition analysis for labor demand: Evidence from Malaysian manufacturing sector WSEAS Transactions on Business and Economics. 11(1). PP. 32-41.
Trigg A. B., and Madden, M. (1994). Using a demand to estimate extended Input- output multiplier. economic system research. 6(4). PP. 385-395.
Wydra, S. (2011). Production and Employment Impacts of Biotechnology-input output analysis Foe Germany. Technological Forecasting and Social Change.78(7). PP. 1200-1209.
                Zhang, J., Yu, B., Cai, J., and Wei, Y.M. (2017). Impacts of household income change on CO2 emissions: An empirical analysis of China. Journal of Cleaner Production. 157. PP. 190-200.
دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
بهمن 1400
صفحه 137-157
 • تاریخ دریافت: 26 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400