بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در صنایع ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه براساس عوامل ساختاری و محیطی به بررسی پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار و تلاطم Turbulence)) درصنایع ایران پرداخته‌ایم. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های رشته فعالیت صنعتی کدهای دو رقمی براساس طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات (ISIC) در دوره زمانی 1398- 1388 استفاده شده است. در کنار متغیرهای ساختاری و محیطی، تاثیر متغیرهای مهم و کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز واقعی به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل بررسی شده‌اند. برای اندازه‌گیری متغیرهای نااطمینانی تورم و نرخ ارز واقعی از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. پس از بررسی مانایی داده‌ها و هم‌انباشتگی آنها با استفاده از آزمون کائو، مدل ارائه شده به صورت اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (FGLS) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار تاثیر معنی‌دار و قابل توجهی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating structural and environmental factors on the dynamics of firms entering and exiting the market in Iranian industries

نویسندگان [English]

 • AFSAR AZEM 1
 • Gholamreza Garainejad 2
 • Alireza DaghighiAsli 2
 • Ali Akbar Khosravi Nejad Khosravi Nejad 2
1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Central Tehran Branch, slamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Economics Department, Central Tehran Branch, slamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, based on structural and environmental factors, we have investigated the dynamics of firms entering and exiting the market and turbulence in Iranian industries. To achieve this goal, data from the field of industrial activity of two-digit codes based on the International Classification of Goods and Services (ISIC) during the period 2009 - 2019 has been used. In addition to structural and environmental variables, the impact of macroeconomic variables such as real exchange rate, inflation rate, inflation rate uncertainty and real exchange rate uncertainty have been studied as control variables in the model. The Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model was used to measure the uncertainty variables. After examining the significance of the data and their co-integration using the kao test, the proposed model was estimated as fixed effects by the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method. The results of the study indicate that during the period under review, structural and environmental factors have a significant impact on the dynamics of firms entering and leaving the market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industry turbulence
 • Minimum efficient size
 • Entry rate
 • Exit rate
 • Structures market JEL Classification:M13
 • L11
 • L26
 • C23
ابراهیمی، مهرزاد و فاطمه، پنداشته (1398). ساختار بازار و شرایط رقابتی در سیستم بانکی ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 9(3)، 60 - 45.
آسیابانی، ناصر، رفیعی، حامد، امینی‌زاده، میلاد و مهرپرورحسینی، الهام (1399). تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 3(8)، 435 - 421.
بانک مرکزی اداره حساب‌های اقتصادی (1397). بهره‌وری در اقتصاد ایران 1395- 1375، 68 - 1.
بهشتی، محمد باقر، صنوبر، ناصر و کجاباد، حسن فرزانه (1388). بررسی عوامل موثر بر ورود و خروج خالص بنگاه‌ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 38(13)، 179 - 157.
بانک مرکزی (1400). نماگرهای اقتصادی شماره 104، 9 - 1.
پورعبادالهان کوپچ، محسن، فلاحی، فیروز و ابراهیمی، حسین (1399). ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری در ایران. فصلنامه علمی پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 13(4)، 26 - 11.
خداداد کاشی، فرهاد (1386). صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت. مجله تحقیقات اقتصادی،80، 18 - 1.
خداداد کاشی، فرهاد (1389). اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد). تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
خداداد کاشی، فرهاد (1377). ساختار و عملکرد بازار نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
خداداد کاشی، فرهاد، خیابانی، ناصر و جانی، سیاوش(1391). تحلیل و بررسی تاثیر ساختار بر بهره‌وری صنایع در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 63 (20)، 50 - 32.
شهیکی‌تاش، محمد نبی (1390). رقابت، کارایی و سیاست رقابتی (مطالعه موردی بخش صنعت ایران). رساله دوره دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شهیکی‌تاش، محمد نبی و نصیری اقدم ، علی (1390). تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه‌های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه‌های رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1(8)، 98 - 73.
شهیکی‌تاش، محمد نبی و نوروزی، علی (1393). بررسی ساختار بازار صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس مدل‌های ساختاری و غیر ساختاری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران،11(3)، 79 - 49.
شهیکی‌تاش، محمد نبی، خدادادکاشی، فرهاد و کرانی، عبدالرضا (1392). بررسی عوامل موثر بر شدت موانع ورود در صنایع تولیدی ایران. مجله پژوهشهای اقتصادی، 49، 100 - 75.
سجودی، سکینه (1394). بررسی عوامل موثر بر ساختار بازار در زیر بخش‌های صنعتی ایران. اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، 16 - 1.
کرانی، عبدالرضا و شهیکی‌تاش، محمدنبی (1396). ورود و خروج بنگاه‌ها وارزیابی شدت مانع ورود در بخش صنعت بر اساس نظریه صنعت. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 82(25)، 110 - 79.
کردبچه، حمید وامامی، سوده السادات (1391). ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی در ایران، 4(1)، 89 - 63.
معمارنژاد، عباس، حسینی، سید شمس‌الدین و خطایی، ساناز (1390). ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودروی سواری در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی،4(3)، 120- 103.
Alexandra, C., & Barbosa, N. (2020). Barriers to Entry: An Empirical Assessment of Portuguese Firm perceptions. European Research on Management and Business Economics, 26, 55 - 62.
Audretsch, D. B., & Acs, Z. (1994). New Firm Startup Technology and Macroeconomics Fluctuation. Small Business Economics, 6, 439 – 449.
Audretsch, D. B.& , Thurik, A. R. (2001). What is New about the Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economics. Industrial and Corporate Change, (1)10, 267 - 315.
Agarwal, R., & Gort, M. (1996). The Evolution of Markets and Entry, Exit and Survival of Firm .The Review of Economics and Statistics, (3)78, 489 - 498.
Audretsch, D. B. (2007). Entrepreneurship Capital and Economic Growth. Oxford Review of Economic policy, (1) 23, 63 - 78.
Apergis, N. (2004). Inflation, output growth ,volatility and causality: Evidence from panel data and the G7 countries. Economic letters, (83)2, 185 - 191.
Baptista, R., & Karaoz, M. (2011). Turbulence in Growing and Declining Industries. Small Business Economics, 36, 249 - 270.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. England: John Wiley & Sons, Third edition, West Sussex.
Beesley, M. E.,  &Hamilton, R. T. (1984). Small Firms Seeded Role and the Concept of Turbulence. Journal of Industrial Economics, (2) 33, 217 - 231.
Bartelsman, E., Schivavdi, F., Scarpetta, S. (2005). Comparative analysis of firm demographics and survival: Evidence from micro-level sources in OECD countries. Industrial and Corporate Change, (14)3, 365 – 391.
Bunch, D., & Smiley, R. (1992). Who deters entry? Evidence on the use of strategic entry deterrents. Review of Economics and Statistics,74, 509 -521.
Disney, R., Haskel, J., & Heden, Y. (2003). Restructuring and Productivity Growth in UK Manufacturing. Economic Journal ,113, 666 - 694.
Fotopoulos, G., & Spence, N. (1998). Entry and Exit from Manufacturing industries: Symmetry, Turbulence and Simultaneity – Some Empirical Evidence from Greek Manufacturing Industries, 1982-1988. Applied Economics, 30, 245 - 262.
Gort, M., & Klepper, S. (1982). Time Paths in the Diffusion of Product Innovations. Economic Journal, 92,620 - 653.
Geroski, P. A., & Schwalbach, J. (1991) .Entry and Market Contestability Oxford: Bassil  Blackwell.
Highfield, R., & Smiley, R. (1987). New Business Starts and Economic Activity: An Empirical Investigation. International Journal of Industrial Organization, 1, 51 - 66.
Islami, X. (2019).Barriers hindering the entry of new firms to the competitive market and profitability of incumbents. Journal of Contemporary Management Issues , 2, 121 - 143.
Klepper, S., & Graddy, E. (1990). The evolution of the new industries and the determinants of market structure .The Rand Journal of Economics, (21)1, 27 – 44.
Karakaya , F., & Parayitam , S.(2018). Market entry barriers and firm performance :higher-order quadratic interaction effects of capital requirements and firm competence, 2, 121 - 140.
Karakaya, F., & Kerin, R. A. (2007). Impact of product life cycle stages on barriers to entry, Journal of Strategic Marketing , (4)15, 269 – 280.
Kandilov, I., & Leblebicioğlu, A. (2011). The impact of exchange rate volatility on plant-level investment: Evidence from Colombia. Journal of Development Economics, 94, 220 - 230.
Lutz, C., & Kemp, R. (2006). Perceived Barriers to Entry: Are There any Differences Between Small, Medium-Sized and Large Companies? International Journal of Entrepreneurship and Small Business, (5)3, 538 - 553.
Mata, J., Portugal, P., Guimaraes, P.(1995).The survival of new plants: Start-up conditions and post-entry evolution. International Journal of Industrial Organization , 13, 459 – 482.
McGowan, A. A., & Andrews, D.(2016). Insolvency Regimes and Productivity Growth: A Framework for Analysis, ECO/WKP. 33
Niu, Y ., Dong, C. (2012). Market Entry Barriers in China. Journal of Business Research, (1)65, 68 - 76.
OECD. (2019). Barriers to Exit Background Note. 1 - 42.
Rosado, C. A. (2015). Barriers to entry vs: Competitive Strategy. Cuadernos de Estudios Emperesariales, 25, 67 - 86.
Shapiro, D., & Khemani, R. S. (1987) .The Determinants of Entry and Exit Reconsidered. International Journal of Industrial organization , 5, 15 – 23.
Sönmez, A. (2013). Firm Entry Survival, and Exit. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, (2)9, 160 - 167.
Schmalensee, R.(1988). Industrial Economics: An overview. Economic Journal, 98, 643 - 681