زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش‏نویسی شهر مشهد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر و فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

2 استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 عضو پیوسته انجمن بین المللی مطالعات بازار هنر (TIAMSA)

چکیده

چرا درآمد هنرمندان نسبت به همتایان‎شان پایین‏ تر است؟ این مسأله از مباحث محوری در ادبیات علم اقتصاد فرهنگ است. زیرساختارها که روابط میان نیروهای بازار را شکل می ‏دهند، نقشی کلیدی در تعیین سطح توسعه ‏یافتگی بازار، و در نتیجه، میزان درآمد شاغلان دارند. این پژوهش، با هدف بررسی اثر این زیرساختارها بر درآمد خوش‏نویسان شهر مشهد، چارچوبی سبک‏ وار برای زیرساختارهای بازار هنر در قالب شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار، پیشنهاد می‏ دهد. با استفاده از روش تجزیه مؤلفه‏ های اصلی، شاخص چندبُعدی وضعیت هر ستون استخراج شده است. نتایج برازش‏ های روش حداقل مربعات معمولی، نشان می‏ دهد در کنار «نزدیکی به مراکز تصمیم‏ گیری» و «اکسپوها»، همان‏ گونه که ادبیات علم اقتصاد فرهنگ تأکید زیادی بر آن دارد؛ «چندشغلگی» اثر مثبت معنی‏ داری بر درآمد هنری دارد. با این‏حال، یافته ‏های عمیق ‏تر این پژوهش نشان می‏ دهد در صورت رعایت کامل قوانین «کپی‏ رایت»، کاهش «بی ‏ثباتی قوانین و مقررات» در بخش فرهنگ، برخورداری از یک «نظام توزیع» متشکل، کاهش «هزینه ‏های تأسیس کسب و کار»، افزایش «سهم سفارش ‏های دولتی» برای خرید محصولات هنری، موجب می‏ شود که تخصیص نسبی زمان کار هنرمندان خوش‏نویس، بین فعالیت هنری و غیر هنری، به نفع فعالیت تخصصی هنری تغییر کند. به علاوه، هر چه هنرمندان درآمد روانی بالاتری از هنر کسب می‏ کنند، تمایل بیش‏تری به چندشغلگی و انتقال بخشی از درآمدهای مشاغل دیگر به حرفه اصلی خود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art Market’s Infrastructures, Multiple job- Holding, and Artistic Income: The Case of Calligraphy Market in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Samira Ejtehadi 1
 • Mohammad Ali Aboutorabi 2
 • Hamid Reza Sheshjavani 3
1 M. A. in Economics of the Arts and Culture. Member of Calligraphers Association of Iran.
2 Assistant Researcher in Economics, Institute for Humanities and Cultural Studies
3 Member of The International Art Market Studies Association (TIAMSA)
چکیده [English]

Why are artists earning less than their counterparts? This question is a central debate in the literature of cultural economics. Infrastructures, which shape the relationships between market forces, play a key role in determining the level of market development, and consequently, employees’ incomes. To investigate the effect of the infrastructures on the income of calligraphers in Mashhad, this paper suggests a stylized framework for art market infrastructures in the form of six pillars: institutional environment, business environment, supply side, demand side, market structure, and market access. Using Principal Component Analysis (PCA) method, a multidimensional index is extracted for each pillar. The results of Ordinary Least Squares (OLS) regressions indicate that besides “near to decision-making centers” and “expos”; “multiple job-holding” has a significant positive effect on artistic income, in line with the great emphasis placed on it in the literature on cultural economics. However, the deeper findings of this paper show that if the copyright laws are fully applied, the “instability of laws and regulations” in the cultural sector is reduced, and an organized “distribution system” is established, “business start-up costs” is diminished, “share of government budget” to buy art products is increased, the relative allocation of calligraphers’ working time between artistic and non-artistic activities will change in favor of specialized artistic activity. Also, the higher the psychic income of artists, the more inclined they are to pursue multiple job-holding and transfer part of the income from other occupations to their profession.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Infrastructures
 • Cultural economics
 • Goods and services market
 • Income
 • Multiple job-holding. JEL Classification: J22
 • D31
 • D40
 • Z11
ابوترابی، م. ع.؛ حاج‏امینی، م. و توحیدی، س. (1399). عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏وار. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(2)، 1-31.
ابینگ، ه. (1392). درآمدی بر اقتصاد استثنایی هنر: چرا هنرمندان فقیرند. ترجمه حمیدرضا شش‏جوانی و لیلا میرصفیان. نشر تحقیقات نظری: اصفهان.
اوپنهایم، ا. ن. (1391). ﻃﺮﺡ پرسش‏نامه ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮﺵ‏ﻫﺎ. ترجمه ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻛﺮﻳﻢ‏ﻧﻴﺎ. ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻯ.
بانوک، گ. (1394). فرهنگ واژگان اقتصاد. ترجمه مهدی تقوی. نشر بازتاب.
بایلاس، ر. ای. (1386). نظریه اقتصاد خرد. ترجمه حسین راغفر، نشر نی: تهران.
بیکر، ت. ال. (1394). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
زرلونی، آ. (1395). اقتصاد هنر معاصر. ترجمه حمیدرضا شش‌جوانی و لیلا میرصفیان، انتشارات فرهنگستان هنر.
شش‌جوانی، ح. ر. (1391). سیاست‌های حمایتی و یارانه‌های هنر. در مجید سرسنگی و سجاد باغبان ماهر، اقتصاد هنر ایران. انتشارات بینارشته‏ای: تهران.
شش‌جوانی، ح. ر. (1395). ارزیابی و بازنگری نظام یارانه‏دهی مطبوعات و کتاب. دفتر مطالعات و برنامه‏ریزی راهبردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران.
شش‌جوانی، ح. ر.؛ کاووسی، ا. و قیومی، ع. (1399). برآورد جریمۀ درآمدی و تابع درآمد ازدست‌رفتۀ نویسندگان ادبی در ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 7(1)، 119-132.
قاسمی، ا. (1392). موقعیت‏یابی در تبلیغات هنر. انجمن روابط عمومی استان خراسان.
کالتر، م. (1386). کارآفرینی در عمل. ترجمه‌ حمیدرضا شش‌جوانی، نشر تحقیقات نظری: اصفهان.
گجراتی، د. (1391). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه حمید ابریشمی، ویرایش چهارم، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران: تهران.
مریدی، م. ر. (1394). کپی برابر اصل. در محمدرضا مریدی، مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران. انتشارات مطالعات بینارشته‌ای، تهران.
مریدی، م. ر. و تقی‏زادگان، م. (1388). عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران: عوامل اجتماعی مؤثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه‏های تهران 1387. جامعه‏شناسی هنر و ادبیات، 2، 131-170.
معاونت اداره کل ارشاد خراسان رضوی (1395). گزارش تعداد هنرمندان شهر مشهد. منتشر نشده.
یزدی، ا. (1390). بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد.
Atkinson, S. E., & Halvorsen, R. (1984). Parametric Efficiency Tests, Economies of Scale, and Input Demand in US Electric Power Generation. International Economic Review, 25(3), 647-662.
Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1966). Performing Arts: The Economic Dilemma. The Twentieth Century Fund: New York.
Caves, R. E. (2000). Creative Industries: Contracts between Art and Commerce (No. 20). Harvard University Press: Cambridge.
Doi, K., Kii, M., & Nakanishi, H. (2008). An Integrated Evaluation Method of Accessibility, Quality of Life, and Social Interaction. Environment and Planning B: Planning and Design, 35(6), 1098-1116.
Flug, K., Spilimbergo, A., & Wachtenheim, E. (1998). Investment in Education: Do Economic Volatility and Credit Constraints Matter?. Journal of Development Economics, 55(2), 465-481.
Gérard-Varet, L. A. (1995). On Pricing the Priceless: Comments on the Economics of the Visual Art Market. European Economic Review, 39(3-4), 509-518.
Grampp, W. D. (1989). Rent-seeking in Arts Policy. Public Choice, 60(2), 113-121.
Grimsey, D., & Lewis, M. (2004). Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Edward Elgar Publishing.
Haggart, B. (2014). Copyfight: The Global Politics of Digital Copyright Reform. University of Toronto Press.
Heilbrun, J., & Gray, C. M. (2004). The Economics of Art and Culture. Cambridge University Press.
Jolliffe, I. T. (1986). Principal Components in Regression Analysis. In Jolliffe, I. T. (Ed.) (2002), Principal Component Analysis (pp. 129-155). Springer: New York, NY.
Jovanovic, M. N. (2020). Market Structure: Introduction. In Jovanovic, M. N., Evolutionary Spatial Economics. Edward Elgar Publishing.
Khan, A. (2001). Financial Development and Economic Growth, Macroeconomic Dynamics, 5(3), 413-433.
Musgrave, R. A. (1971). Infrastruktur und die Theorie der öffentlichen Güter. Grundfragen der Infrastrukturplanung für wachsende irtschaften. Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF, 58, 43-54.
Mwangi, I. W., & Ouma, S. A. (2012). Social Capital and Access to Credit in Kenya. American Journal of Social and Management Sciences, 3(1), 8-16.
North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press: Cambridge.
Peacock, A. (2006). The Arts and Economic Policy. In Ginsburgh, V. A., & Throsby, D. (Eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture (Vol. 1) )pp. 1123-1140). Elsevier.
Rengers, M. (2002). Economic Lives of Artists: Studies into Careers and the Labour Market in the Cultural Sector (Doctoral dissertation, University Utrecht).
Rengers, M., & Velthuis, O. (2002). Determinants of Prices for Contemporary Art in Dutch Galleries, 1992-1998. Journal of Cultural Economics, 26(1), 1-28.
Teerink, S. (2014). Unraveling Art Prices: A Study about Determinants Influencing the Price of Art on the Dutch Primary Market 2000-2010. Erasmus University Rotterdam Thesis.
Towse, R. (2014). Advanced Introduction to Cultural Economics. Edward Elgar Publishing.
Towse, R. (2019). A Textbook of Cultural Economics. Cambridge University Press.
Velthuis, O., & Coslor, E. (2012) The Financialization Of Art. In Knorr Cetina, K., & Preda, A. (Eds.), The Oxford Handbook of the Sociology of Finance, pp. 471-87. Oxford University Press: Oxford UK.
Vučković, M., Bobek, V., Maček, A., Skoko, H., & Horvat, T. (2020). Business Environment and Foreign Direct Investments: The Case of Selected European Emerging Economies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 243-266.
Warren, R. (2008). The Nature and Logic of Bad Social Capital. In Castiglione, D., Van Deth, J. W. & Wolleb, G. (Eds.), The Handbook of Social Capital, pp. 122-149. Oxford University Press: New York
Welch, B. L. (1938). The Significance of the Difference Between Two Means when the Population Variances are Unequal. Biometrika, 29(3/4):350-362.
Williamson, O. E. (1991). Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. Administrative Science Quarterly, 36(2), 269-296.
World Economic Forum, Davos (2008). Financial Development Report. USA Inc: New York, USA. 
دوره 8، شماره 2 (شماره پیاپی:16)
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
بهمن 1400
صفحه 1-36
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 آذر 1400