دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1400 
1. نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران

صفحه 1-28

10.30465/ce.2021.6972

مریم ایزدی؛ عباس شاکری حسین آباد؛ مهنوش عبداله میلانی؛ تیمور محمدی


6. نابرابری‏های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران

صفحه 147-189

10.30465/ce.2021.6976

ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ محمدعلی فیض پور؛ مهدی حاج امینی؛ محمد عابدی اردکانی