تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی (مورد مطالعه: استان یزد)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی رشته گردشگری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چکیده

توسعه گردشگری علاوه بر ارزآوری و تسهیل فرایند رشد اقتصادی بر توزیع مجدد ثروت میان ملت‌های جهان نیز مؤثر است. امروزه اهمیت گردشگری ‌ادبی به عنوان یکی از اشکال این صنعت افزایش یافته است. با توجه به اهمیت این نوع گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی اهمیت بسیاری دارد.
هدف این مطالعه ارائه چارچوبی جامع جهت سطح‌بندی و درک اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی استان یزد است. بدین منظور پژوهشگران در ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای و نظرخواهی از خبرگان، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی را شناسایی و در ادامه این عوامل را با بکارگیری رویکرد مدل‌سازی‌ساختاری‌تفسیری، سطح‌بندی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن‌ها بر یکدیگر را مشخص کردند. در نهایت این عوامل با استفاده از تحلیلMICMACموردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش ازنظر هدف توصیفی و ازنظر نتایج کاربردی است. جامعه‌ی آماری را خبرگان دانشگاهی و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان تشکیل می‌دهند. با توجه به یافته‌های تحقیق «توجه و همکاری مراکز مرتبط به توسعه گردشگری ادبی» و «ایجاد جاذبه‌های گردشگری ادبی» اساسی‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه این نوع گردشگری می‌باشند. این نتایج به سیاست‌گذاران در تعیین مسیر مناسب‌تر توسعه گردشگری ‌ادبی در استان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Factors Affecting the Development of Literary Tourism (Case Study: Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Asadian Ardakani 1
  • Atefeh Ahmadi Bidakhavidi 2
1 Assistant Professor of Tourism Management, Faculty of Economic, Management and Acconting, Yazd University
2 Undergraduate Student of Tourism, Faculty of Economic, Management and Acconting, Yazd University
چکیده [English]

In addition to currency appreciation and facilitating the process of economic growth, tourism development affects the redistribution of wealth among the nations of the world, the importance of tourism and literature has increased as one of the forms of this industry.Given the importance of this type of tourism in the economic development of countries, identifying the effective factors in the development of literary tourism is very important.The aim of study is identify and assess the direct and indirect effects of each factor affecting the development of literary tourism. For this purpose, first, with comprehensive review of the literature and opinions of experts in this field, factors affecting the Literary tourism of Yazd identified and uses Interpretive Structural Modeling.these factors were investigated using MICMAC analysis.This research is descriptive in terms of purpose and applied in terms of results.The statistical population consists of experts active in the tourism industry. According to the h findings the “attention and cooperation of centers related to the development of literary tourism” and “creation of literary tourist attractions” are the main factors affecting the development of this type of tourism.The results of this study will help policy makers to choose the best path or developing Cultural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Tourism Economy
  • Literary Tourism
  • Factor Affecting the Development of Literary Tourism
  • Interpretive Structural Modeling (ISM) JEL Classification: D83
  • D91
  • E29
احمدی ارکمی، ابوطالب؛ عباسی، اسدالله و نظری ولنی، لاله. (1392). ارائه راهکارهایی در جهت توسعه گردشگری ادبی شهر همدان. اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، صص 15-1.
اسدی، علیرضا و بیات، ناصر. (1396). تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعۀ گردشگری ادبی در ایران. گردشگری شهری، دوره 4، شماره 1، صص 14-1.
براری، معصومه؛ فیروزمند، مارال و هاشم‌پور، فهیمه (1395). بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر). مجله علوم جغرافیایی، 24، صص 55-40.
بیات، ناصر و اسدی، علیرضا. (1396). چالش‌ها و رهیافت‌های توسعة گردشگری ادبی در ایران. جامعه پژوهشی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره اول، صص 22-1.
پازکی، معصومه و پیامنی، بهناز. (1394). بازکاوی راه‌های دستیابی به توسعه از کریدور گردشگری ادبی بر اساس مدل تاپسیس (مطالعه موردی:  شیراز(. همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، صص 12-1.
توکلی، حمید. (1398). گردشگری ادبی در ایران و جهان. کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد، صص 7-1.
جعفرتاش امیری، برزین و علیخواه، ساهره. (1391). شاخص‌های کلیدی عملکرد و جایگاه آن در توسعه گردشگری ادبی (مطالعه موردی: منطقه الموت(. اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، صص 17-1.
جوادزاده، محبوبه. (1396). برگزاری رویدادهای ادبی فرصتی برای توسعه‌ی پایدار. پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار. تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
حسنوند، سمیه و خداپناه، مسعود. (1393). تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(6)، صص 102-87.
سام، فاطمه. (1398). شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی میزان گرایش گردشگران داخلی به گردشگری ادبی (موردپژوهی: استان کرمان(. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه‌ریزی و توسعه. دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، گروه موزه و گردشگری.
سام، فاطمه؛ ترابی فارسانی، ندا؛ مرتضوی، محمد و نجفی‌پور، امیر عباس. (1399). بررسی تقاضای بازار گردشگری ادبی (مورد پژوهی: استان کرمان)، اقتصاد شهری، دوره 5، شماره 2، توالی 8، صص 48-35.
طباطبایی، ریحانه. (1400). شناسایی و اولویت‌بندی برند مقاصد گردشگری ادبی کشور با استفاده از تکنیک‌های WASPAS وSWARA  (مطالعه موردی: گردشگران خراسان رضوی). مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، جلد 2، شماره 1، صص 157-124.
فروردین، مهرنوش و فراهانی، بنفشه. (1390). توسعه گردشگری ادبی در شهر شیراز به عنوان یک مقصد گردشگری ادبی. اولین همایش ملی گردشگری، سرمایه‌های ملی، چشم‌انداز آینده، صص 16-1.
قاسمی، تارا؛ امینی، الهام و مدیری، آتوسا. (1397). طراحی بافت تاریخی شهر تهران با رویکرد گردشگری ادبی نمونه موردی: حصار ناصری شهر تهران. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص 26-9.
قدمگاهی، سید ناصر و قادری، اسماعیل. (1396). شناسایی راهکارهای بازاریابی در گردشگری ادبی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور. فصلنامه فضای گردشگری، سال هفتم، شماره 2، صص 110-99.
کیانی سلمی، صدیقه. (1395). گردشگری ادبی و نقش آن در توسعه مکان‌های ادبی شرقی (نمونه موردی: کاشان). کنفرانس بین المللی شرق‌شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، صص 17-1.
مهدی‌زاده، رمضان؛ سعیدی، پرویز؛ ضیاء، بابک و مهرابیان، احمد. (1400). طراحی الگوی قطب نوآوری فناوری با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM). فصلنامه رشد فناوری، سال هفدهم، شماره 66، صص 41-32.
مؤمنی وصالیان، هوشنگ و غلامی‌پور، لیلا. (1390). تخمین تابع تقاضای گردشگری در استان‌های منتخب، فصلنامه اقتصاد مالی (علوم اقتصادی سابق). 4(14)، صص 185-166.
نرگسی، شهین؛ بابکی، روح‌اله و عفتی، مهناز. (1397). بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368). فصلنامه اقتصاد مالی، 12 (44)، صص 67-41.
نیک‌بین، مهنا و کرمی، مهرداد. (1391). بررسی پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی جزیره کیش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 2، صص 158-137.
Aloini, D., Dulmin, R. & Mininno, V. (2012). Risk assessment in ERP projects. Information Systems, 37(3), 183–199.
Arcos-Pumarola, J., Marzal, E. O., & Llonch-Molina, N. (2018). Literary urban landscape in a sustainable tourism context. Human Geographies, 12(2), 175-189.
Arcos-Pumarola, J., Marzal, E. O., & Llonch-Molina, N. (2020). Revealing the literary landscape: research lines and challenges of literary tourism studies. ENLIGHTENING TOURISM. A PATHMAKING JOURNAL, 10(2), 179-205.
Bidaki, A. Z., & Hosseini, S. H. (2014). Literary tourism as a modern approach for development of tourism in Tajikistan. Journal of Tourism and Hospitality, 3(1), 1-4.
Busby, G., & Shetliffe, E. (2013). Literary tourism in context: Byron and Newstead Abbey. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 4(3), 5-45.
Çevik, S. (2020). Literary tourism as a field of research over the period 1997-2016. European Journal of Tourism Research, 24, 2407-2407.
Charan, P., Shankar, R., & Baisya, R. K. (2008). Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement system implementation. Business Process Management Journal, 14(4), 512–529.
Chelnokova, E. A., Kaznacheeva, S. N., Smirnova, Z. V., & Krylova, T. V. (2020). Social Factors of Development of Literary Tourism in the Nizhny Novgorod Region. In International Conference on Economics, Management and Technologies: 587-591. Atlantis Press.
Hoppen, A., Brown, L., & Fyall, A. (2014). Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations? Journal of Destination Marketing & Management, 3(1), 37-47.
Jiang, L., & Xu, H. (2017). The growth of literary places in ancient town tourism destinations: Based on the theories of Bourdieu, Danto and Dickie. Journal of Tourism and Cultural Change, 15(3), 213-228.
Jiang, L., & Yu, L. (2019). Consumption of a literary tourism place: a perspective of embodiment. Tourism Geographies, 1-25.
Li, F. (2019). Study of Development and Utilization of Literature Tourism Resources. In 2018 International Workshop on Education Reform and Social Sciences: 22-26). Atlantis Press.
Müller, D. K. (2006). Unplanned development of literary tourism in two municipalities in rural Sweden. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 6(3), 214-228.
Niemczyk, Agata. (2013) Cultural Tourists: An attempt to classify them, Tourism Management Perspective, (5): 24-30.
Pfohl, H.Ch. Gallus, Ph. & Thomas, D. (2011). Interpretive Structural Modeling of Supply Chain Risks. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(9), 839-859.
Quinteiro, S., Carreira, V., & Gonçalves, A. R. (2020). Coimbra as a literary tourism destination: landscapes of literature. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1-12.
Sadeghi, M. (2015). Planning and development of literary tourism in Fars province in order to provide a functional model for cultural tourism. Journal of Tourism Hospitality Research, 4(2), 99-122.
ŞENGEL, Ü, IŞKIN, M., ZENGIN, B., & SARIIŞIK, M. (2019). Tourist Destinations in Literary Works: the novel" A Memento for Istanbul". Anais Brasileiros de Estudos Turísticos-ABET, 9: 1-14.
Smith, Y. (2012). Literary tourism as a developing genre: South Africa's potential (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
Soti, A. Goel, RK. Shankar, R. & Kaushal, OP. (2010). Modeling the Enablers of Six Sigma Using Interpreting Structural Modeling. Journal of Modeling in Management, 5(2), 124-141.
Suyasa, I. M. (2019). LITERATURE AS A TOURISM ATTRACTION. In Proceeding of the International Conference on Literature, 1(1), 526-533.
Talib, F. (2011). The Barriers to Total Quality Management Implementation Using Interpretive Structural Modeling Approach. Benchmarking: An International Journal, 18(4), 563-587.
Torabi Farsani, N., Saffari, B., Shafiei, Z., & Shafieian, A. (2018). Persian literary heritage tourism: travel agents’ perspectives in Shiraz, Iran. Journal of Heritage Tourism, 13(5), 381-394.
Tran, Q. N. (2020). Baseline Audit of Literary Tourism in Rovaniemi, Finland.
Warfield, JN. (1974). toward interpretation of complex structural modeling. Systems Man Cybernet, 4(5).
World Travel & Tourism Council (WTTC). Travel and Tourism Economic Impact 2017 (Iran).