نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبا طبایی

2 استاد گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی شکل‌گیری حباب قیمت[1]در بازار سهام از مهمترین موضوعات اقتصادکلان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با توجه به این اهمیت، در مطالعه حاضر از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (توسعه یافته توسط کاستلنوو و نیستیکو[2]،2010: 1706) برای بررسی موضوع حباب در شاخص قیمت بازار سهام در ایران استفاده شده است. به دلیل این‌که حباب قیمتی از عوامل غیرپایه‌ای محسوب می‌شود بنابراین استفاده از رهیافت تفکیک عوامل پایه‌ای از غیر پایه‌ای، روشی مناسب در ارزیابی شکل‌گیری حباب در بازار سهام است. بر این اساس در این مطالعه متغیرهای تغییرات در تورم، تولید و قیمت سهام برحسب عوامل پایه‌ای و غیرپایه‌ای تفکیک شده و سپس اثر وقوع هریک از شوک‌های غیرپایه‌ای بر متغیرهای کلان از جمله قیمت سهام و شکل‌گیری حباب قیمت سهام بررسی شده است. با کالیبره کردن پارامترهای ساختاری مدل، نتایج نشان می‌دهد که عوامل غیرپایه‌ای مستتر در تورم، تولید و قیمت سهام باعث ایجاد و شکل‌گیری حباب در بازار سهام می‌شود. همچنین از میان عوامل فوق، عوامل غیرپایه‌ای ایجادکننده تورم مهمترین عامل در شکل‌گیری حباب قیمتی سهام محسوب می‌شود و پس از آن نوسان‌های بخش تولید و سهام خود پدید آورنده حباب قیمتی خواهند بود. نتایج مذکور این پیشنهاد کاربردی را در بر دارد که ایجاد ثبات در بازار سهام کشور و اجتناب از شکل‌گیری حباب در شاخص قیمت سهام عمدتا در گرو کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها است.
 
[1] Bubble Price
[2] Castelnuovo and Nistico

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of expectations in the formation of the price bubble in the stock market

نویسندگان [English]

 • maryam izadi 1
 • Abas Shakeri Hosein Abad 2
 • Mahnoush A. Milani, 3
 • Teimor mohammadi 4
1 PhD student of financial economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabataba’i University
2 Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabataba’i University
3 Associate Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabataba’i University
4 Associate Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

Analyzing the formation of bubble prices in stock market is the most important macro subjects in recent years. Due to this importance, in this study we use a DSGE model (developed by Castelnuovo and Nisticò, 2010) in order to study bubbles in stock market price index. Because the price bubble is a non-fundamental factor, using the approach of separating fundamental from non- fundamental factors is a good way to evaluate the formation of a bubble in the stock market. Accordingly, in this study, the variables of changes in inflation, production and stock price are separated according to fundamental and non- fundamental factors and then the effect of each of the non- fundamental shocks on macro variables such as stock price and stock price bubble formation is investigated. By calibrating the structural parameters of the model, the results show that non- fundamental hidden factors in inflation, production and stock prices cause the formation of bubbles in the stock market. Also, among the above factors, non- fundamental inflation factors is the most important factor in the formation of the stock price bubble, and then fluctuations in the production sector and the stock price itself. This results include this practical proposal that stability in the stock market and avoiding the formation of bubbles in the stock price index mainly depends on controlling the inflation rate and creating stability at the general level of prices
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Stock market
 • Price bubbles
 • expectation shock
 • fundamental and non- fundamental factors
 • dynamic stochastic general equilibrium model JEL Classification: JEL: E31
 • E32
 • E44
 • G12