واکاوی اثر تکانه‌ رشد نرخ ارز بر اشتغال در بخش مسکن (مطالعه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

2 پژوهشگر اقتصاد

10.30465/ce.2021.6591

چکیده

تحلیل‌های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه‌ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست‌گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان‌شهرهای ایران ایفا می‌کند، اما تکانه‌های ارزی، فعالیت‌های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بر این پایه تکانه‌های ارزی را می‌توان از موانع تحقق اهداف سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان‌شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته‌است. به‌علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به‌منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده‌است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می‌دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Exchange Rate Positive Shock on Employment in Housing Sector (Case Study: Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • Malihe Hadadmoghadam 1
  • Pedram Davody 2
1 Assistant professor, National Institute for Population Research (NIPR),
2 Economics Researcher
چکیده [English]

Micro-national analysis suffers from aggregation problem due ignoring sectoral-regional interactions. housing sector plays a crucial role in economy and specially in employment of Iran’s metropolises. Exchange rate shocks can affect housing sector and through this channel, can have an effect on the employment in this sector. Hence, exchange rate shocks can be considered as the obstacles to the fulfilment of urban and economic goals. Because of above-mentioned reasons, this essay investigated the effect of exchange rate shocks on the employment in housing sector of Mashhad city. The authors have substituted Factor-Augmented Vector Auto Regression (FAVAR) for Vector Auto Regression (VAR). FAVAR is suggested for solving the limited information problem in VAR models and more variables can be used in these models. Our results are based on quarterly data during 1991- 2018 period for housing sector, industry and macroeconomics variables. The impulse-response figures indicate that exchange rate shock has led to inflation, stagnation, an instantaneous increase in the unemployment, and an increase in the share of housing sector’s employment of Mashhad city after some periods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Sector
  • FAVAR Model
  • Exchange Rate Shocks
  • Employment
  • Regional Economics.JEL Classification: O18
  • F31
  • J29