بررسی اثر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در چارچوب نظریه نوسازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

10.30465/ce.2021.6690

چکیده

بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه­آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می‎تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه­های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می­کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال­های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی‎شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم‎یافته نشان‎دهنده آن است که متغیرهای فوق‎الذکر به صورت منفرد اثر معنی­داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی‎که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی­دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Economic Development on Democracy in the framework of Modernization Theory

نویسندگان [English]

  • masoomeh bashiriyan 1
  • masoud nikooghadam 2
  • abdollah khoshnoodi 2
1 master's degree in economics University of Bojnord graduate,
2 Assistant professor of economics, University of Bojnord,
چکیده [English]

Examining how economic developmentaffect democracy is one of the most controversial issues in development. This issue can be more important for countries like Iran, which are in the early stages of their economic development. The present study tries to examine the theory of modernization from a new perspective in OPEC countries during the years 2000 to 2018, using the method of principal component analysis and developing a quantitative index for economic development. For this purpose, the variables of per capita income, urbanization rate, Access to education and industrialization have been used. The results of GMM model estimation show that the above variables alone do not have a significant effect on democracy. However, if economic development enters the model using a composite index, the positive and significant effect of economic development on democracy is evident.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Economic Development
  • Modernization Theory
  • Generalized Method of Moments
  • Principal Component Analysis. JEL Classification: O14
  • P16
  • H11