رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام: رویکرد خودرگرسیون برداری بیزین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه گلستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده‌های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه‌گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می­دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می‌شود. همچنین، یافته‌های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می‌شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Stock Market Liquidity Shocks: Bayesian VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid l 1
  • milad shahrazi 2
1 Assistant Professor of Economics, Department of Humanities, Bozorgmehr University Of Qaenat, Qaen, Iran
2 PhD in economics and lecturer at Golestan University
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the link between liquidity shocks in the Iranian stock market and real GDP growth. We fit a Bayesian Vector Autoregression model with data from 1388Q1 to 1398Q4. In this framework, after extracting the liquidity index of the stock market, GARCH model has been used to measure liquidity shock. The result of the granger causality test shows that there is a one-way causal flow from the stock market liquidity shock to economic growth. The results of the Impulse response function of the GDP growth show that the economic growth reaction to a shock in the stock market liquidity shock is positive, so that its effect increases after four seasons. Also, the finding from the analysis of economic growth variance show that in the first period, the variance of this variable is fully explained by the variable itself, but over time its importance decreases and the importance of other variables increases. The findings show that after eight seasons, the stock market liquidity shock accounted for nearly 3.3 percent of GDP growth volatility. In addition, interest rates, inflation rates and exchange rates, 6, 3.5 and 2.5 percent, respectively, have contributed to the fluctuations in Iran's economic growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • stock market
  • liquidity shock
  • Bayesian Vector Auto regression model
  • GARCH model. Classification JEL: O40
  • C11
  • D53
  • E44