اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

3 استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

10.30465/ce.2021.7100

چکیده

از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه اجتماعی قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از این متغیرها ریسک بازارهای مالی است که از سرمایه اجتماعی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می‌گذارد. نوسانات در بازارهای مالی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی داشته باشد و همچنین سرمایه اجتماعی نیز می‌تواند در ایجاد نوسان یا ثبات در بازارهای مالی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش خودرگرسیون برداری (VAR) و استفاده از توابع واکنش آنی است که بر اساس آن تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر بر اساس داده‌های سال 1368 تا 1398 سنجیده می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل بلندمدت مدل نشان از آن دارد که افزایش سرمایه اجتماعی به طور معنی‌داری باعث کاهش نوسان در بازار بورس و ایجاد ثبات در این بازار می‌شود و از طرفی نوسان در بازار بورس اثر معنی‌داری بر کاهش سرمایه اجتماعی دارد. از این رو تقویت سرمایه اجتماعی نیاز به ایجاد ثبات در بازارهای مالی دارد و ایجاد ثبات در بازارهای مالی نیز مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction between social capital and stock market risk in Iran

نویسندگان [English]

  • maliheh lavaf 1
  • AbdolMohammad Kashian 2
  • Mahboobeh Farahati 3
1 Master of Economics, Semnan University
2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

One of the most important characteristics of social capital is its power to influence and be affected by macroeconomic variables. One of these variables is financial market risk, which is affected by social capital. Fluctuations in financial markets can play an effective role in increasing or decreasing social capital, and social capital can also be effective in creating fluctuations or stability in financial markets. The main purpose of this study is to investigate the interaction between social capital and stock market risk in Iran. The method used in this research is vector autoregression (VAR) and the use of impulse reaction functions, based on which the interaction of these two variables on each other is measured based on data from 1989 to 2018. The results of long-term analysis of the model show that increasing social capital significantly reduces fluctuations in the stock market and creates stability in this market, and on the other hand, fluctuations in the stock market have a significant effect on reducing social capital. Therefore, strengthening social capital requires stabilization in financial markets, and stabilization in financial markets also requires strengthening social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Financial Markets
  • Risk
  • Fluctuation
  • stability
  • stock market Jel Classification: G01
  • G18