دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1402 
تاثیر سیاستهای پولی و ارزی بر ریسک نکول بانکهای تجاری با رویکرد تحریم

صفحه 37-60

10.30465/ce.2023.45066.1873

مصطفی تراب نژاد اصفهانی؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ امیر غلام ابری