توسعه مالی و رشد اقتصادی در شرایط شکست ساختاری: رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ce.2023.42726.1829

چکیده

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش‌افزوده بخش مالی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک‌طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک‌طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است.
طبقه بندی JEL:
O40، O16، C10.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Unidirectional Causality Financial Development To Economic Growth in the Context of Structural Break : The Granger Markov Switching causality approach

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Dodangeh 1
 • Seyed Shamseddin Hosseini 2
 • Abbas Memarnejad 3
 • farhad ghaffari 4
1 PhD. Student, Department of Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
4 Associate Professor, Department of Economics, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Numerous studies have been conducted on the effects of financial development on the economies of countries. But so , The present study, considering the problem of inhomogeneity using the Granger Markov Switching causality approach, investigates the nonlinear causal relationship between the size and financial depth of the financial sector and economic growth in Iran during the period 1352-1399. Value-added variables of the financial sector as a percentage of GDP as a variable of the size of the financial sector and the ratio of loans granted by the banking system to government and non-government to GDP as an indicator of independent financial depth Findings of this study show that in regime one (during 1362-1399), there is a two-way causal relationship between economic growth and financial size. Whereas in the zero regime, there was a one-way causal relationship from economic growth to financial one. Also, the findings of the study in examining the relationship between economic growth and financial development index, show that in the zero regime (during the years 1387-1387) there is a one-way causal relationship from financial depth to economic growth. While in the first regime no causal relationship was found between the two variables

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic growth
 • Financial development
 • Break in financial structure
 • Granger causality
 • Markov switching JEL Classification: C10
 • O16
 • O40
ابوترابی، محمد علی، حاج امینی، مهدی و توحیدی، سحر (1399)، عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت‏های سبک‏ وار، بررسی مسائل اقتصاد ایران، سال 7، شماره 2، صص 31-1.
ابونوری، عباسعلی و خواجه زاده، مهدیس (1399)، تحلیل تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، سال 14، شماره 51، صص 193-173.
ابونوری،  عباسعلی و تیموری، محمد (1392)، بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه ای بین کشورهای OECD وUMI  پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 11، صص 40-29.
تقوی، مهدی، باقری پرمهر، شعله و مهاجری، پریسا (1390)، بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال 1، شماره 4، صص 54-37.
حیدریان، مریم، فلاحتی، علی و کریمی، محمد شریف (1398)، محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تاثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ، تحقیقات مالی، سال 21، شماره 3،  صص 447-417.
حسینی، سید مهدی،  اشرفی، یکتا و صیامی عراقی، ابراهیم (1390)، بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای نوین. پژوهش­ها و سیاست های اقتصادی، سال 19، شماره 60، صص  34-19.
خلیلی عراقی، منصور، فرزین وش، اسد اله و صدری، حامد (۱۳۹۸)، بررسی اثرات متغیر زمانی توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مدلTVP-FAVAR ، پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 19، شماره 3، صص 59-31.
دژپسند، فرهاد و بخارایی، ریحانه (1395)، بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، سال 10، شماره 34، صص 92-59.
رجبی، مصطفی و جعفری طادی، مریم (1396)، تحلیل تاثیر توسعه مالی و شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا). اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، سال 11، شماره 40،  صص 66-53.
سلیمی مجاوری، شکیب، ناهیدی امیر خیز، محمد رضا، جانی، سیاوش و حسن زاده، رقیه (1399)، ارزیابی رابطه کنش- واکنشی متغیرهای بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، سال 14، شماره 52، صص 174-153.
طیبی، سید کمیل، سامتی، محمد و ترکی، لیلا (1389)، اثر آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه، اقتصاد و تجارت نوین، سال 5، شماره 20، صص 16-1.
فلاحی، فیروز (1393)، علّیت مارکوف سوئیچینگ و رابطه تولید و پول در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، سال 3، شماره 11، صص 128-107.
فلیحی، نعمت و بخارائی، ریحانه (1396)، بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، سال 11، شماره 38، صص 80-63.
محمدی، تیمور و ناظمان، حمید و خداپرست پیرسرایی، یونس (1393)، بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ. اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، سال 3، شماره 10، صص، 178-151.
مکیان، سید نظام الدین و ایزدی،  محمد رضا (1394)، بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی. پژوهش­های اقتصادی ایران، سال 20، شماره 62، صص، 162-139.
منتظری شورکچالی، جلال و زاهد غروی، مهدی (1399)، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 21، شماره 1، صص، 116-93.
آقاجانی، حبیب، کریمی تکانلو، زهرا و داود زاده، سید محمد رضا (1401)، بررسی اثر غیر خطی توسعه مالی بخش غیر بانکی بر -رشد اقتصادی ایران :رهیافت مارکوف سوییچینگ، اقتصاد باثبات، سال 3، شماره 2، صص 158-131.
آیباغی اصفهانی، سعید، ادبی فیروزجانی، سعیده، عامری،  مجید و  فتاحی، محمد (1397)، توسعه مالی ونهادی و ارتباط آن ها با رشد اقتصادی، نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)، سال 10، شماره 4، صص 40-27.
Abubakar, A., & Gani, I. M. (2013). Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: Another Look at the Evidence from Nigeria. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2(4): 16–41.
Apergis, N., Filippidis, I., & Economidou, C. (2007). Financial Deepening and Economic Growth Linkages: A Panel Data Analysis. Review of World Economics, 2(9): 179-198.
Artis, M. , Krolzig, H. M. , Toro, J, (2004). The European Business Cycle, Oxford Economic Papers 56 (3):  1–44.
Arestis, P., Demetriades, P. and Luintel, K. (2001). Financial development and economic growth: The role of stock markets, Journal of Money, Credit and Banking 33(1): 16–41.
Asteriou, D., & Spanos, K. (2019). The relationship between financial development and economic growth during the recent crisis: Evidence from the EU. Finance Research Letters,3 (28), 238-245.
Azman-Saini, Law, S. H. and Ahmad, A. H. (2010). FDI and economic growth: New evidence on the role of financial markets, Economics Letters 107(2): 211–213.
Bumann, S., Hermes, N. and Lensink, R. (2013). Financial liberalization and economic growth: A meta-analysis, Journal of International Money and Finance 33: 255–281.
Batuo, M., Mlambo, K., & Asongu, S. (2018). Linkages between financial development, financial instability, financial liberalisation and economic growth in Africa. Research in International Business and Finance,5 (45), 168-179.
Blanco, L. (2009). The Finance-Growth Link in Latin America. Southern Economic Journal, 76(1), 224-248.
Calderon, C., & Lin, L. (2003). The direction of causality between financial development and economic growth. Journal of Development Economics 2 (72), 321– 334.
Crotty, James (2008), “Structural Causes of Global Financial Crisis: A Critical Assessment of 'New Financial Architecture', Working Paper Series, Department of Economics, University of Massachusetts.
Cecchetti, G., Kharroubi, E. (2012). Reassessing the Impact of Finance on Growth. BIS Working Paper No. 381, Bank for International Settlements.
Chen, S. W. (2007), Measuring Business Cycle Turning Points in Japan with the Markov Switching Panel Model, Mathematics and Computers in Simulation, 76, pp. 263-270
Chen, S. S. (2006), Revisiting the Interest Rate-Exchange Rate Nexus: a Markov-Switching Approach, Journal of Development Economics, 79, pp. 208-224 .
Deschamps, P. J. (2008). Comparing smooth transition and Markov switching autoregressive models of US unemployment. Journal of Applied Econometrics, 23(4), 435-462.
Demetriades (1996). Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries, Journal of Development Economics 51: 387–411.
Demetriades P. & Ku B. Luintel (1996), "Banking Sector Polices And Financial Development In Nepal", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 58, No. 2, PP. 305-9049.
Eichengreen, B., & Leblang, D., (2003), ‘Capital account liberalisation and Growth; Was Mr. Mahathir Right?’ International Journal of Finance and Economics, 8(3), pp.205-224.
Franses, P. H., & Van Dijk, D. (2000). Non-linear time series models in empirical finance. Cambridge University Press.
Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1967). Financial Structure and Economic Development. Economic Development and Cutural Change, 15(3), 257-268.
Goldsmith, R. W. (1969). Financial Structure and Development as a Subject for International Comparative Study. The Comparative Study of Economic Growth and Structure, 2(4): 114 – 123.
Guuidolin, M. Timmermann, A. (2006), an EconometricModel of Nonlinear Dynamics in the Joint Distribution of Stok and Bond Returns, Journal of Applied Econometrics, 21, 1-22.
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press: Princeton .
Hamilton JD (1989), A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica 57, 357–384.
Habibullah, M. S., & Eng, Y.-K. (2006). Does Financial Development Cause Economic Growth? A Panel Data Dynamic Analysis for the Asian Developing Countries. Journal of the Asia Pacific Economy, 11(4), 377-393.
Jung, W. S. (1986). Financial Development and Economic Growth: International Evidence. Economic Development and Cultural Change, 34(2), 333-346.
King, R. and R. Levine,(1993). Financial Development and Economic Growth, in Financial intermediation in the construction of Europe, Center for Economic Policy Research. 14(2): 170–189.
Krolzig, H. M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, statistical inference and applications to business cycle analysis. Springer, Berlin.
Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-Switching Vector Autoregressions using MSVAR for Ox. Institute of Economics and Statistics and Nuffield College, Oxford.
Kenourgios, D., & Samitas, A. (2007). Financial Development and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence for Poland. Journal of Financial Decision Making, 7(3): 47–71.
Keynes J. M. (1973), “The ex-ante Theory of the Rate of Interest” The Economic Journal, 12 (3): 215-223.
Levine, R. and Zervos, S. (1996). Stock market development and long-run growth, World Bank Economic Review 10(2): 323–339.
Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature 35(2): 688–726.
Lucas, Robert E.JR. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economic, July, 22(1), 3-42.
Lynch, D. (1996), "Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia-Pacific Countries", Developing Economies, Vol. 32, No. 1, PP. 3-33.
Mishkin, F. S. (2007). The Economics of Money, Banking and Financial Markets (8th ed.). Boston: Peason.
McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washinton DC: The Brookings Institution.
Murinde, V. & Eng, F. (1998). Financial Development and Economic Growth in Singapore, Applied Financial Economic, No.4.
Minsky, H., (1992). “The Financial Instability Hypothesis”, The Jerome Levy Economics Institute of College, Working Paper, 10 (3): 210-220.
Nieuwerburgh, S.V., Buelens, F. & Cuyvers, L. (2006). Finance development and economic Growth in Belgium, Explorations in Economic History, 43, 13- 38.
Nyasha, S., & Odhiambo, N. M. (2015). Banks, stock market development and economic growth in South Africa: a multivariate causal linkage. Applied Economics Letters, 22(18): 1480-1485.
Patrick, H.T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic Development and Cultural Change 14(1):  174–189.
Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., & Bennett, S. E. (2020). The dynamics among entrepreneurship, innovation, and economic growth in the Eurozone countries. Journal of Policy Modeling, 42(5): 1106-1122.
Robinson, J. (1952). The Rate of Interest and Other Essays. London: MacMillan, 9(1): 19- 29.
Shan, J., & Morris, A. (2002). Does Financial Development 'Lead' Economic Growth? International Review of Applied Economics, 16(2): 153-168.
Shahbaz, M., Kandil, M., Kumar, M. and Nguyen, D. K. (2017). The drivers of economic growth in China and India: Globalization or financial development? 10(2): 123-135.
Shaw, E. (1973). Financial deepening in economic development. New York: Oxford University Press.
Smith, D. R. (2003), Markov-Switching and Stochastic Volatility Diffusion Models of Short-Term Interest Rates, Journal of business & Economic Statistics, 20(10):  183-197.
Schumpeter, J.A. (1911), The theory of Economic development, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Schumpeter, J.A., and Opie, R., (1934).The theory of economic development; an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Samargandi, N., Fidrmuc, J. and Ghosh, S. (2015). Is the relationship between financial development and economic growth monotonic? Evidence from a sample of Middle-Income Countries, World Development 68(Supplement C): 66–81.
Tchamyou, S. V., & Asongu, S. A., (2017). “Information Sharing and Financial Sector Development in Africa”, Journal of African Business, 18(1): 24-49.
Uwakaeme, O. (2015). Economic Growth in Nigeria: An Empirical Investigation of Determinants and Causal Relationship (1980 – 2012). American Journal of Economics, 5(1): 9- 20.
Wesiah, S., & Onyekwere, S. C. (2021). The Relationship Between Financial Development and Economic Growth in The United Kingdom: A Granger Causality Approach. Quantitative Economics and Management Studies, 2(1), 47-71.
Qamruzzaman, M., & Jiango, w. (2018). Investigation of the asymmetric relationship between financial innovation, banking sector development, and economic growth. Quantitively Finance and Economics. 67(338), 306-310.
Setiawan, B., Saleem, A., Nathan,R. J. , Zeman, Z., Magda, R., & Barczi, J. (2021). Financial market development and economic growth: Evidence from aseanand ecoregion. polish Journal of Management Studies, 23(2), 481.