تاثیر سیاستهای پولی و ارزی بر ریسک نکول بانکهای تجاری با رویکرد تحریم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحدفیروزکوه

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحدفیروزکوه

4 دانشیار گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

10.30465/ce.2023.45066.1873

چکیده

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است.
طبقه ­بندی JEL:
E4, E5, E6
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of monetary and currency policies on the default risk of commercial banks with a sanctions approach

نویسندگان [English]

 • Mostafa Torabnejad Isfahani 1
 • Mahmoud Mahmoudzadeh 2
 • Masoud Sufi Majidpour 3
 • Amir Gholamabri 4
1 PhD Student, Firuzkuh Islamic Azad University
2 Associate Professor, Firuzkuh Islamic Azad University
3 Assistant Professor, Firuzkuh Islamic Azad University
4 Associate Professor, Firuzkuh Islamic Azad University
چکیده [English]

Examining the risk-taking of banks as one of the pillars of the economy of any country is very important in facing monetary policy changes. In this paper, the impact of monetary and exchange policies on the default risk of banks has been investigated using quantile and state space methods, and in this regard, a sample consisting of 15 Iranian banks from 2006 to 2021 has been studied. The results indicate that monetary and exchange policies have a positive and significant relationship with default risk. In addition, during the first sanction period between 2011 and 2014, the effect of monetary policy on the risk of default increased, but after that, with the signing of the Joint Comprehensive Plan of Action, the coefficient of monetary policy decreased. Since 2017 and with the beginning of the second period of sanctions, the impact of monetary policy has increased greatly and has reached its highest level by 2021, that is, due to the adoption of expansionary monetary policy, the default risk of banks has increased, which is approximately It is twice as much as in the years before the embargo.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary policy
 • currency policy
 • default risk
 • quantile
 • state space JEL Classification: E4
 • E5
 • E6
اسلاملوییان، کریم ؛ یزدان­پناه، حمیده و خلیل نژاد، زهرا (1397)، بررسی وجود کانال ریسک پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 31، صص 41-7.
باستین، حسین ؛ ثابت، عبدالحمید ؛ صالحی، مسعود و حسین پور، عبدالکریم (1399)، تحلیل مقایسه ای کانال های انتقال سیاست پولی در شرایط تحریم اقتصادی ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 10، شماره 34 و 35 ، صص 46-31.
رحمانی، تیمور ؛ احمدیان، اعظم و کیانوند، مهران (1396)، تحلیلی بر رابطه سیاست پولی و ریسک پذیری شبکه بانکی ایران، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال نهم، شماره 29، صص 425-405.
کفایی، محمدعلی و راهزانی، محبوبه (1396)، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک­های ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره 81، صص 310-261.
گودرزی فراهانی، یزدان ؛ عادلی، امیدعلی و قربانی، عاطفه (1400)، تاثیر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه­های توزیعی غیرخطی، فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال پنجم، شماره چهارم (پیاپی 19)، صص 172-147.
 حاج موسوی،سارا سادات؛ محمودزاده، محمود و ادیب­پور، مهدی (1400)، بررسی تاثیر سیاست­های پولی بر ریسک­پذیری بانک­ها، مطالعه بین کشوری، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 9(4(پیاپی36))،7.
Acharya, V.V. (2009). A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation.Journal of Financial Stability, 5(3), 224–255.
Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2010). Does monetary policy affect bank risk-taking?
Amobila, Gabriel., (2017), Monetary policy, Exchange rate and Bank risk-taking in SUB-SAHAR Africa, University of GHANA, College of Humanities.
Bitar, M., Madiès, P., & Taramasco, O. (2015). Comparing Islamic and conventional banks’ financial characteristics: A multivariate approach. Available at SSRN 2571631.
Chang, R., & Velasco, A. (2000). Financial Fragility and the Exchange Rate.Journal of Economic Theory, 34, 1–34.
Chen, L., Du Z, & Hu, Z. (2020), Impact of economic policy uncertainty on the exchange rate volatility of China, Finance Research Letters, 32(2): 1-7.
Cortright, D., & Lopez, G. A. (2000). Learning from the sanction’s decade. Global Dialogue2(3), 11.
Delis, M. D., & Karavias, Y. (2015). Optimal versus realized bank credit risk and monetary policy. Journal of Financial Stability16, 13-30.
Delis, M.D., & Kouretas, G.P. (2011). Interest rates and bank risk-taking. Journal of Banking and Finance, 35(4), 840–855.
Gagnon, J.E., & Ihrig, J. (2004). Monetary Policy and Exchange Rate Pass-Through. International Journal of Finance and Economics, 9, 315–338.
Goldstein, Morris and Philip Turner, (1996), "Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options ", Bank for International Settlements, BIS Economic Papers, No.46.
Iwata, S., & Wu, S. (2006). Estimating monetary policy effects when interest rates are close to zero. Journal of Monetary Economics53(7), 1395-1408.
Jiménez, G., Ongena, S., Peydró, J.-L.L., & Saurina, J. (2008). Hazardous Times for Monetary Policy: What Do Twenty-Three Million Bank Loans Say About the Effects of Monetary Policy on Credit Risk-Taking? Documentos de Trabajo (Vol.82).
Mahrous, S. N., Samak, N., & Abdelsalam, M. A. M. (2020). The effect of monetary policy on credit risk: evidence from the MENA region countries. Review of Economics and Political Science5(4), 289-304.