بررسی تاثیر قیمت نفت بر احتمال تحقق رژیم‌های مختلف استرس مالی: رویکرد انتقال رژیم مارکوف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی ، دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه اقتصاد نظری،دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه اقتصاد نظری،دانشکده اقتصاد، دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/ce.2022.38294.1710

چکیده

بررسی استرس مالی جایگاه خاصی بین سیاست‌گذاران دارد از آنجایی که یکی از اجزای بازارهای مالی بخش بانکی می‌باشد لذا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی پرداخته می‌شود. در این تحقیق با کمک قیمت سهام بانکی، شاخص استرس بخش بانکی در اقتصاد ایران محاسبه شده و عوامل موثر بر شاخص استرس در رژیم‌های مختلف بررسی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی در رژیم‌های مختلف، از دو مدل مارکوف-سوئیچینگ و رگرسیون انتقال هموار استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد (1) بیشترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به زمستان 1391 و بهار و تابستان 1397 و در مقابل کمترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به تابستان 1390، زمستان 1394 و بهار 1395 است. (2) در دوره‌های زمانی که قیمت نفت بالا می‌باشد، متغیرهای کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، کل نقدینگی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری محرک-های استرس در بخش بانکی هستند و در مقابل تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهنده استرس در این بخش می‌باشند.
طبقه بندی Jel :
G21,G29,C58
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Banking sectors's Stress in Different Oil Price Regimes Using Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Elika Sobhi 1
  • Teimor mohammadi 2
  • Abbas shakeri 3
1 PhD student of financial economics , Faculty of economics, Allame Tabataba’i University , el_sobhi@yahoo.com
2 Associate Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

monitoring and measuring periods of financial instability became particularly important, and measuring financial stress has found a special place among policymakers and economic agents. Due to the nature of the banking system in the Iranian economy and the tight control of the government over it, although banking crises such as the banking invasion have never been observed in Iran, but the Iranian banking system has experienced crises at different times. In this study, with the help of bank stock prices, the stress index of the banking sector in the Iranian economy has been calculated and the factors affecting it in different oil price regimes have been identified. The results show that (1) the highest amount of stress in the banking sector is related to the winter of 1391 and spring and 1397 and the lowest amount of stress in the banking sector is related to the summer of 1390, winter of 1394 and spring of 1395.(2) In periods when oil prices are high, the variables of total banking system claims, total liquidity and private sector investment in new buildings in urban areas are stress drivers in the banking sector and in contrast to bank-reducing facilities. Stress is in this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking sector's Crisis
  • Banking sector's Stress
  • Markov-Switching Model
  • bank structure
  • oil price
 محمد و محمود بهمنی، بانکداری داخلی(تجهیز منابع پولی) ، انتشارات بانک مرکزی
درگاهی، حسن (1392) ، شناسایی شاخص های پیشرو و ساخت شاخص ترکیبی جهت تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی ، چاپ اول
   زارعی،ژاله ،کمیجانی،اکبر(1391) ، ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکرد آزمون هشدارهای اولیه) ، فصلنامه اقتصاد کاربردی ، 10(3) ، ص 127-152.
زارعی،ژاله ،کمیجانی،اکبر(1394)، شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران،فصلنامه مدلسازی اقتصادی ، 9(1) ، ص 23-1
کازرونی سیدعلیرضا ، رضازاده علی, محمدپور سیاوش (1390)، اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 2 (5)، ص 153-178.
صالحی سر بیژن و همکاران ، (1392) ، نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی ، شمار3 ، ص 83-67
صفرزاده محمدحسین، جعفری منش ابراهیم (1398) ، نقش کیفیت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک های ایرانی در مواجهه با بحران های سیستم بانکی ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 26 شماره 3؛ ص 435-455
مشیری، سعید و محمد نادعلی(1389)، شناسایی بحرانهای بانکی در اقتصاد ایران، مجله سیاستهای اقتصادی دانشگاه مفید، بهار وتابستان، شماره 78
مشیری، سعید و محمد نادعلی،(1392) ، شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 48، ص1-27
معطوفی، علیرضا ، (1397) ، تبیین مشخصه های استرس مالی در بازار سرمایه ایران  ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری شماره 26 ، ص 237-258
Ashcraft, Adam B. 2005. “Are Banks Really Special? New Evidence from the FDIC-Induced Failure of Healthy Banks.” The American Economic Review Vol. 95, No. 5, pp. 1712-1730.
Acharya, Viral V. and Sascha Steffen. 2015. “The ‘Greatest’ Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks.” Journal of Financial Economics Vol. 115, pp. 215-236.
Allen, Linda, Tura G. Bali, and Yi Tang. 2012. “Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns?” The Review of Financial Studies Vol. 25, No. 10,pp. 3000-3036.
A.G. Lorenc and J.Y. Zhang, How Bank size relates to the impact of Bank stress on the real economy, Journal of Corporate Finance(2020)
Bernanke, B, Gertler, M and Gilchrist, S (1983), ‘The financial accelerator and the flight to quality’, Review of Economics and Statistics, Vol. 78, pages 1-15.
 Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. The journal of political economy: 401-419.
Darracq Paries, M., Moccero, D., Krylova, E. and Marchini, C. (2014), The Retail Bank Interest Rate Pass-Through: The Case Of The Euro Area During The Financial And Sovereign Debt Crisis, ECB Occasional Paper, 155
Dávila, Eduardo and Ansgar Walther. 2017. “Does Size Matter? Bailouts with Large and Small Banks” NBER Working Paper No. 24132.
Dovern, J., van Roye, B., 2014. International transmission and business-cycle effects of financial stress. Journal of Financial Stability 13, 1–17.
Duprey, T., B. Klaus, and T. A. Peltonen (2015): “Dating systemic financial stress episodes in the EU countries,” ECB Working Paper No. 1873.
Davila, Eduardo and Ansgar Walther. 2017. “Does Size Matter? Bailouts with Large and Small Banks” NBER Working Paper No. 24132.
Gorton, G (1988), ‘Banking panics and business cycles’, Oxford Economic Papers, Vol. 40,pages 751-81.
Gorton, Gary B. 2010. Slapped by the Invisible Hand: The Panic of 2007. Oxford University Press
Gertler, M and Gilchrist, S (1993), ‘Monetary policy, business cycles and the behaviour of small manufacturing firms’, New York University Economic Research Report, pages 92-108, New York: New York University.
Hartmann, P., Hubrich, K., Kremer, M., Tetlow, R., 2013. Melting down: systemic financial instability and the macroeconomy. Annual Conference 2013
Hubrich, K., Tetlow, R., 2015. Financial stress and economic dynamics: the transmission of crises. Journal of Monetary Economics 70, 100–115.
Illing, M., Liu, Y., 2006. Measuring financial stress in a developed country: an application to Canada. Journal of Financial Stability 2, 243–265.
Tng, B., Kwek, K., 2015. Financial stress, economic activity and monetarypolicy in the ASEAN-5 economies. Applied Economics 47, 5169–5185.
Thibaut Duprey, Benjamin Klaus.2017. How to predict financial stress?An assessment of , Markov switching models
        Vasiliki Makri, R.(2014). Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries. Finance research letters, 18, 116-119.