کاربرد تحلیل همدوسی موجک در کشف رابطه‌ی بین پویایی‌های قیمت نفت و رفتار ادواری سیاست مالی در ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران،

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران،

10.30465/ce.2023.43531.1837

چکیده

در طول سال‌ها، نفت اهمیت خود را به‌عنوان یک عامل اقتصادی که اقتصاد جهانی همواره باید آن را در نظر بگیرد، نشان داده است؛ بنابراین، اثرات قیمت نفت همیشه جذاب بوده و تأثیرات آن موضوعی موردتوجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران است. تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت مانند ایران تأثیر می‌گذارد زیرا منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد همدوسی موجک با تحلیل در دامنه زمان-فرکانس درک جدیدی از ارتباط بین پویایی‌های قیمت نفت و متغیرهای پیشرو اقتصاد کلان و به‌طور خاص، رفتار ادواری سیاست مالی در ایران را طی سال‌های 1399-1357 ارائه می‌دهد. یافته‌ها سطح بالایی از انسجام بین متغیرها را آشکار می‌کند و این پیوندها از طریق مقیاس‌های زمانی و دامنه‌های فرکانسی در حال تغییر هستند. نتایج همدوسی موجک نشان می‌دهد که اگرچه سیاست مالی در برخی از فرکانس‌ها ضد چرخه‌ای هست اما عموماً موافق ادواری بوده است.
طبقه‌بندی JEL:
Q31، E62، E32،C61

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Application of Wavelet Coherence Analysis in Discovering the Nexus Between Oil Price Dynamics and Cyclical Behavior of Fiscal Policy in Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Pourmohammadi 1
 • zohre tabatabaienasab 2
 • Seyed Yahya Abtahi 2
 • Mohammad Ali Dehqantafti 3
1 Ph.D. Candidate of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Over the years, oil has demonstrated its importance as an economic factor that the world economy must always consider. thus, oil price effects are always fascinating and the oil-price impact has a subject of interest among researchers and policymakers. movements in crude oil prices affect the economy of oil-producing countries such as Iran because the main source of government revenue depends on oil revenues. In this regard, the present research, using the wavelet coherence approach and time-frequency domain analysis, provides new insight into the relationship between oil price dynamics and leading macroeconomic variables, specifically, the cyclical behavior of fiscal policy in Iran over the years 1357-1399 (1978-2020). The findings reveal a high level of coherence between the variables and these links are changing through time scales and frequency domains. The results of wavelet coherence indicate that although the fiscal policy is counter-cyclical in some frequencies, it has generally been pro-cyclical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil Price
 • Fiscal Policy Cyclicality
 • Macroeconomic Variables
 • Time-Frequency Domain
 • Wavelet Coherence JEL Classification: Q31
 • E62
 • E32
 • C61
برومند، سجاد؛ محمدی، تیمور؛ معمارنژاد، عباس و باغفلکی، افشین (1399). اثر تکانه­های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 28(93)، 93-121.
توکلیان، حسین؛ محمدی، تیمور و خداپرست، یونس (1401). مدل‌سازی اثرات تکانه‌های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران رویکرد.DSGE بررسی مسائل اقتصاد ایران، 9(1)، 55-93.
صمدی علی حسین و اوجی­مهر سکینه (1390). ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت ادواری آن: مورد ایران (1353-1386). جستارهای اقتصادی ایران، 8(16)، 49-75.
صمدی علی حسین و اوجی­مهر سکینه (1391). بررسی عوامل موثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تاکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1386-1353). جستارهای اقتصادی ایران، 9(18)، 29-57.
عچرش کریمی، منا؛ فرازمند، حسن و انواری، ابراهیم (1399). کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت. اقتصاد و تجارت نوین، 15(3)، 141-164.
قاسمی محمد و مهاجری پریسا (1394). بررسی رفتار چرخه­ای سیاست مالی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 15(56)، 75-104.
Abdelsalam, M. A. M. (2020). Oil price fluctuations and economic growth: the case of MENA countries. Review of Economics and Political Science.
Aguiar‐Conraria, L., & Soares, M. J. (2014). The continuous Wavelet transform: Moving beyond uni‐and bivariate analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375.
Aguiar-Conraria, L., Azevedo, N., & Soares, M. J. (2008). Using Wavelets to decompose the time-frequency effects of monetary policy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(12), 2863-2878.
Alekhina, V., & Yoshino, N. (2018). Impact of world oil prices on an energy exporting economy including monetary policy (No. 828). ADBI Working paper, 1-20.
AlKathiri, N., Atalla, T. N., Murphy, F., & Pierru, A. (2020). Optimal policies for managing oil revenue stabilization funds: An illustration using Saudi Arabia. Resources Policy, 67, 101686.
Alkhateeb, T. T. Y., Mahmood, H., & Sultan, Z. A. (2021). Role of oil price in fiscal cyclicality in Saudi Arabia. International Journal of Energy Economics and Policy, 11(2), 194.
Barro, Robert J. (1979). On the determination of the public debt. Journal of Political Economy, 87(5), 940-971.
Barunik, J., & Vacha, L. (2015). Realized Wavelet-based estimat of integrated variance and jumps in the presence of noise. Quantitative Finance, 15(8): 1347-1364.
Baxter, M., King, R.G. (1993), Fiscal policy in general equilibrium. American Economic Review, 83, 315-334.
Blanchard, O., & Fischer, S. (1989), Lectures on Macroeconomics. Cambridge: MIT Press.
Cai, X. J., Fang, Z., Chang, Y., Tian, S., & Hamori, S. (2020). Co-movements in commodity markets and implications in diversification benefits. Empirical Economics58(2), 393-425.
Calderón, C., & Nguyen, H. (2016). The cyclical nature of fiscal policy in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies25(4), 548-579.
Cespedes, L. and A. Velasco. 2014. Was This Time Different? Fiscal Policy in Commodity Republics. Journal of Development Economics 106: 92–106.
Charfeddine, L., & Barkat, K. (2020). Short-and long-run asymmetric effect of oil prices and oil and gas revenues on the real GDP and economic diversification in oil-dependent economy. Energy Economics86, 104680.
da Costa António, A. E., & Rodriguez‐Gil, A. (2020). Oil shocks and fiscal policy procyclicality in Angola: Assessing the role of asymmetries and institutions. Review of Development Economics, 24(1), 209-237.
Dabachi, U. M.; Mahmood, S.; Ahmad, A. U.; Ismail, S.; Farouq, I. S.; Jakada, A. H., & Kabiru, K. (2020). Energy consumption, energy price, energy intensity environmental degradation, and economic growth nexus in african OPEC countries: evidence from simultaneous equations models. Journal of Environmental Treatment Techniques, 8(1), 403-409.
El Anshasy, A. A., & Bradley, M. D. (2012). Oil prices and the fiscal policy response in oil-exporting countries. Journal of policy modeling, 34(5), 605-620.
Fan, Y., & Gençay, R. (2010). Unit root tests with wavelets. Econometric Theory, 26(5), 1305-1331.
Filis, G., Degiannakis, S., & Floros, C. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: The case of oil-importing and oil-exporting countries. International review of financial analysis, 20(3), 152-164.
Foudeh, M. (2017). The long run effects of oil prices on economic growth: The case of Saudi Arabia. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(6), 171-192.
Frankel, J., C. Vegh, and G. Vuletin. 2013. On Graduation from Fiscal Procyclicality,”
Journal of Development Economics 100, 32–47
Galadima, M. D., & Aminu, A. W. (2019). Shocks effects of macroeconomic variables on natural gas consumption in Nigeria: Structural VAR with sign restrictions. Energy policy, 125, 135-144.
Gavin, M., Hausmann, R., Perotti, R., & Talvi, E. (1996). Managing fiscal policy in Latin America and the Caribbean: Volatility, procyclicality, and limited creditworthiness, Inter-American Development Bank, Office and the Chief Economist, Working Paper 326
Gootjes, B., & de Haan, J. (2022). Procyclicality of fiscal policy in European Union countries. Journal of International Money and Finance120, 102276.
Hamilton, J. (2011). Historical oil shocks. University of California. San Diego Working Paper.
Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. Journal of political economy, 91(2), 228-248.
Hathroubi, S., & Aloui, C. (2020). Oil price dynamics and fiscal policy cyclicality in Saudi Arabia: New evidence from partial and multiple Wavelet coherences. The Quarterly Review of Economics and Finance, 85(3), 149-160.
Hayat, M. A., Ghulam, H., Batool, M., Naeem, M. Z., Ejaz, A., Spulbar, C., & Birau, R. (2021). Investigating the Causal Linkages among Inflation, Interest Rate, and Economic Growth in Pakistan under the Influence of COVID-19 Pandemic: A Wavelet Transformation Approach. Journal of Risk and Financial Management14(6), 1-22.
Huang, Y., Wu, H., & Zhu, H. (2021). Time-frequency relationship between R&D intensity, globalization, and carbon emissions in G7 countries: evidence from wavelet coherence analysis. Environmental Science and Pollution Research, 1-20.
Husain, A. M., K. Tazhibayeva, and A. Ter-Martirosyan. (2008). Fiscal Policy and Economic Cycles in Oil-Exporting Countries. IMF Working Paper, No. 08/253, 1-23.
Jahangir, S. R., & Dural, B. Y. (2018). Crude oil, natural gas, and economic growth: impact and causality analysis in Caspian Sea region. International Journal of Management and Economics, 54(3), 169-184.
Jalles, J. T. (2021). Dynamics of government spending cyclicality. Economic Modelling97, 411-427.
Jin, H., & Xiong, C. (2021). Fiscal stress and monetary policy stance in oil-exporting countries. Journal of International Money and Finance, 111, 102-144.
Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M., & Végh, C. A. (2004). When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies. NBER macroeconomics annual19, 11-53.
Kassouri, Y., & Altıntaş, H. (2021). Cyclical drivers of fiscal policy in sub-Saharan Africa: new insights from the time-varying heterogeneity approach. Economic Analysis and Policy70, 51-67.
Kassouri, Y., Bilgili, F., & Kuşkaya, S. (2022). A wavelet-based model of world oil shocks interaction with CO2 emissions in the US. Environmental Science & Policy, 127: 280-292.
Khalfaoui, R., Sarwar, S., & Tiwari, A. K. (2019). Analysing volatility spillover between the oil market and the stock market in oil-importing and oil-exporting countries: Implications on portfolio management. Resources Policy, 62, 22-32.
Koh, W. C. (2017). Fiscal Policy in Oil‐exporting Countries: The Roles of Oil Funds and Institutional Quality. Review of Development Economics, 21(3), 567-590.
Le, T. H., & Chang, Y. (2013). Oil price shocks and trade imbalances. Energy Economics, 36: 78-96.
Loh, L. (2013). Co-movement of Asia-Pacific with European and US stock market returns: A cross-time-frequency analysis. Research in International Business and Finance29: 1-13.
Lopez-Martin, B., Leal, J., & Fritscher, A. M. (2019). Commodity price risk management and fiscal policy in a sovereign default model. Journal of International Money and Finance96, 304-323.
Managi, S.; Yousfi, M.; Zaied, Y. B.; Mabrouk, N. B., & Lahouel, B. B. (2022). Oil price, US stock market and the US business conditions in the era of COVID-19 pandemic outbreak. Economic Analysis and Policy, 73, 129-139.
Menegaki, A. (2020). A Guide to Econometric Methods for the Energy-Growth Nexus. Academic Press.
Mork, K. A. (1989). Oil and the macroeconomy when prices go up and down: an extension of Hamilton's results. Journal of political Economy, 97(3), 740-744.
Murshed, M., & Tanha, M. M. (2020). Oil price shocks and renewable energy transition: Empirical evidence from net oil-importing South Asian economies. Energy, Ecology and Environment: 1-21.
Nasir, M. A., Al-Emadi, A. A., Shahbaz, M., & Hammoudeh, S. (2019). Importance of oil
shocks and the GCC macroeconomy: A structural VAR analysis. Resources Policy, 61, 166-179.
Ouedraogo, R., & Sourouema, W. S. (2018). Fiscal policy pro-cyclicality in Sub-Saharan African countries: the role of export concentration. Economic Modelling, 74, 219-229.
Polikar, R. (1999). The story of wavelets. Physics and modern topics in mechanical and electrical engineering, 192-197.
Rahman, M. H., & Majumder, S. C. (2020). Nexus between energy consumptions and CO2 emissions in selected industrialized countries. International Journal of Entrepreneurial Research, 3(1), 13-19.
Raza, S. A., Shahbaz, M., Amir-ud-Din, R., Sbia, R., & Shah, N. (2018). Testing for wavelet-based time-frequency relationship between oil prices and US economic activity. Energy, 154, 571-580.
Rösch, A., and Schmidbauer, H. (2018) WaveletComp 1.1: a guided tour through the R package. Available at: <https://cran.r-project.org/web/packages/WaveletComp>
Rua, A., & Nunes, L. C. (2009). International comovement of stock market returns: A wavelet analysis. Journal of Empirical Finance16(4): 632-639.
Sinnott, E. (2009). Commodity prices and fiscal policy in Latin America and the Caribbean. In workshop on Myths and Realities of Commodity Dependence: Policy Challenges and Opportunities for Latin America and the Caribbean, World Bank, 17-18.
Su, C. W., Huang, S. W., Qin, M., & Umar, M. (2021). Does crude oil price stimulate economic policy uncertainty in BRICS?. Pacific-Basin Finance Journal66, 101519.
Tiwari, A. K., Raheem, I. D., Bozoklu, S., & Hammoudeh, S. (2022). The Oil Price‐Macroeconomic fundamentals nexus for emerging market economies: Evidence from a wavelet analysis. International Journal of Finance & Economics27(1), 1569-1590.
Tornell, A., & Lane, P. R. (1999). The voracity effect. American economic review, 89(1), 22-46.
Torrence, C., & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. Bulletin of the American Meteorological society79(1): 61-78.
Torrence, C., & Webster, P. J. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–monsoon system. Journal of climate12(8): 2679-2690.
Yang, L., Cai, X. J., & Hamori, S. (2017). Does the crude oil price influence the exchange rates of oil-importing and oil-exporting countries differently? A wavelet coherence analysis. International Review of Economics & Finance, 49, 536-547.
Yu, Y., Guo, S., & Chang, X. (2022). Oil prices volatility and economic performance during COVID-19 and financial crises of 2007–2008. Resources Policy75, 102531.