تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز،

2 دانشیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز

10.30465/ce.2023.44486.1857

چکیده

در دموکراسی‌های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می‌دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست‌کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست ‌جمهوری بر تخصیص بودجه در استان‌های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده‌های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان‌های محروم و متغیر مجازی استان‌‌های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان‌های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته‌های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی‌گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز‌ها و ظرفیت‌ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان‌های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد.
طبقه بندی JEL:
. R10, H60, C23, P00
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Presidential Election Voting on the Budget Allocation in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

 • Mahdi Evaznejad 1
 • Zahra Dehghan Shabani 2
 • Jafar Ghaderi 2
1 M.S. in Economics at Shiraz University
2 Associate Professor of Economics at Shiraz University
چکیده [English]

In new democracies, politicians target the distribution of public spending to gain political support, and they have an incentive to manipulate the economy before elections. This study examines the effect of presidential election voting on budget allocations in Iranian provinces using the System Generalized Method of Moments in a panel data model from 2001 to 2017. The results show that the lag of budget allocation, non-oil GDP per capita, population share, GINI coefficient, length of roads per capita, dummy variable of oil-rich provinces, and dummy variable of deprived provinces have a positive and statistically significant effect. The effect of unemployment rate is negative and significant. The findings also indicate that voting for the ruling government has a positive effect on budget performance per capita in Iranian provinces. Therefore, after being elected, politicians in Iran do not ignore the needs of voters. Allocating funds to provinces without considering their needs and capacities can create an economic gap in the country. Therefore, monitoring this matter is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Choice
 • Vote Buying
 • Budget Allocation
 • Dynamic Panel Data
 • System Generalized Method of Moments JEL Classification: H60
 • C23
 • P00
 • R10
 امیری، حسین، صمدیان، فرزانه. (1396). تأثیر ادوار سیاسی بر طرح‌های عمرانی: مطالعه موردی استان‌های ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی, دوره 8 شماره 30، صص. 7-42.
اقبالی، علیرضا.(1397). بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداری ها (مطالعه موردی استان خوزستان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای). دوره 9، شماره 1، ، صص 83-97.
اقبالی، علیرضا، جرجرزاده، علیررضا، غبیشاوی، عبدالخالق، وفرشته عبدالهی. (1396). برآورد سیکل های تجاری-سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 5 ، شماره 2، صص. 129-146.
جمسی،یوسف، محمد قاسمی، و علی یوسفیان (1384)، مباحثی در باب نظریه انتخاب عمومی( دیدگاه نهادی به سیاست­گذاری عمومی).تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها.
طاهرپور، جواد، سالم، علی اصغر، و رضا همت. (2020). بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران.دوره 7، شماره 1، صص. 165-190.
Antunes, Rui. (2010). Theoretical models of voting behaviour. Exedra, 4, 145-170.
Bahamonde, H., & Canales, A. (2022). Electoral risk and vote buying, introducing prospect theory to the experimental study of clientelism. Electoral Studies, 80, 102497.‏
Cox, Gary W., and Mathew D. McCubbins. (1986). Electoral politics as a redistributive game. The Journal of Politics, 48(02), 370-389
Dahlberg, Matz, and Eva Johansson. (2002). On the vote-purchasing behavior of incumbent governments. American political Science review, 96(1), 27-40.
Dixit, Avinash, and John Londregan. (1998). Ideology, tactics, and efficiency in redistributive politics. The Quarterly Journal of Economics, 113(2), 497-529.
Dixit, A., & Londregan, J. (1998). Ideology, tactics, and efficiency in redistributive politics. The Quarterly Journal of Economics, 113(2), 497-
Dixit, A., & Londregan, J. (1996). The determinants of success of special interests in redistributive politics. the Journal of Politics, 58(4), 1132-1155.‏
Downs, Anthony. (1957). An economic theory of political action in a democracy. The journal of political economy, 135-150.
Drazen, Allan, and Marcela Eslava. (2004). Political budget cycles without deficits: how to play favorites. University of Maryland, mimeografiado.
Finan, F., & Mazzocco, M. (2021). Electoral incentives and the allocation of public funds. Journal of the European Economic Association, 19(5), 2467-2512.‏
Fozzard, Adrian. (2001). The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. London: Overseas Development Institute.
Gherghina, S., & Marian, C. (2023). Win big, buy more: political parties, competition and electoral clientelism. East European Politics, 1-18.‏
Grossman, Gene M., and Elhanan Helpman. (1996). Electoral competition and special interest politics. The Review of Economic Studies, 63(2), 265-286.
Habibi, M., & Suswanta, S. (2019). Politics discretionary fund budget of regional income and expenditure before and election in 2015 in Samarinda City. Journal of Governance and Public Policy, 6(1), 29-42.‏
Kraan, Dirk-Jan. (1996). Budgetary decisions: A public choice approach. Cambridge University Press.
Larcinese, Valentino, Leonzio Rizzo, and Cecilia Testa. (2006). Allocating the US federal budget to the states: The impact of the president. The Journal of Politics68(2), 447-456.
Lindbeck, Assar, and Jörgen W. Weibull. (1987). Balanced-budget redistribution as the outcome of political competition. Public choice52(3), 273-297.
Luca, Davide, and Andrés Rodríguez-Pose. (2015). Distributive Politics and Regional Development: Assessing the Territorial Distribution of Turkey’s Public Investment. The Journal of Development Studies, 51(11), 1518-1540.
Levitt, Steven D., and James M. Snyder Jr. (1995). Political parties and the distribution of federal outlays. American Journal of Political Science, 958-980.
Lindbeck, Assar, and Jörgen W. Weibull. (1987). Balanced-budget redistribution as the outcome of political competition. Public choice, 52(3), 273-297.
Nordhaus, William D. (1975). The political business cycle. The review of economic studies, 42(2), 169-190.
Rogoff, Kenneth, and Anne Sibert. (1988). Elections and macroeconomic policy cycles. The review of economic studies55(1), 1-16..
Solé-Ollé, Albert, and Pilar Sorribas-Navarro. (2008). The effects of partisan alignment on the allocation of intergovernmental transfers. Differences-in-differences estimates for Spain. Journal of Public Economics92(12), 2302-2319.
Vergne, Clémence. (2009). Democracy, elections and allocation of public expenditures in developing countries. European Journal of Political Economy25(1), 63-77.
Kwon, Hyeok Yong. (2005). Targeting public spending in a new democracy: Evidence from South Korea. British Journal of Political Science35(2), 321-341.
Yıldırım, K. (2020). Clientelism and dominant incumbent parties: party competition in an urban Turkish neighbourhood. Democratization, 27(1), 81-99.‏