شواهد تجربی در مورد اهمیت آزادی سیاسی برای آزادی اقتصادی چه می ‏گویند؟

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

10.30465/ce.2023.43188.1836

چکیده

آیا آزادی سیاسی تعیین ‏کننده ‏یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می‏ دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می ‏کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی ‏افتد. این تقابل دیدگاه ‏ها وقتی اهمیت بیشتری می‏ یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی ‏خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص‏ های آزادی ‏های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع‏ آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص ‏های آن نقش تعیین ‏کننده ‏ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته‏ ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی ‏های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال ‏توسعه است. دموکراسی ‏خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است.
طبقه‏بندی JEL:
P00، P52
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

What does empirical evidence show about the importance of political freedom in economic freedom?

نویسندگان [English]

  • Abdulmobin Moradi 1
  • Mehdi Hajamini 2
  • Seyed-nezamuddin Makiyan 2
1 M.A. in Economics, Yazd University
2 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University
چکیده [English]

What are the prerequisites for economic freedom and economic development? On the one hand, the “Friedman-Lee hypothesis” states that a free economy does not require a democratic political system in the early stages. On the other hand, the “Sen hypothesis” states that the free market cannot happen without a democratic political system. This conflict of views becomes more important when exceptions like Singapore and China are used to emphasize the unimportance of the political structure and postpone the process of democracy. Accordingly, the House of Liberty and Fraser Economic Freedom Indices for 119 countries from 1970 to 2018 (including 2497 observations) were collected and an attempt was made to answer this question. Evidence showed that political freedom and its sub-indices play a decisive role in explaining the difference between the level of economic freedom and its components. However, some evidence indicates civil liberties to be more important for achieving a free economic system. Democracy is a part of the process of economic reforms, and postponing democracy is a failure of any economic reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lee Hypothesis؛ Sen Hypothesis؛ Economic freedom؛ Political freedom؛ One-way analysis of variance JEL Classification: P00
  • P52
اکبرزاده، فریدون و شرفی، هادی (۱۳۹۶). مقایسه تطبیقی جامعه مدنی درنظام لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی اقتدارگر. مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 3(2)، 110-125.
بافنده ایماندوست، صادق و منتظری، سمانه و پایه‌دار، ریحانه. (۱۳۹۲). بررسی رابطه دموکراسی و توسه انسانی در کشورهای عضور اوپک. اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، ۲۰(۵)، ۹۶-۱۱۶.
پاشاشریفی، حسن و نجفی‏زند، جعفر (1386). روش‏های آماری در علوم رفتاری. تهران: نشر سخن.
حسینی، سید عقیل، رعنائی، علیرضا و معرفی محمدی، عبدالحمید (1401). تحلیل نقش عدم تناسب نهادی و ناکارآمدی نظام حکمرانی در توسعه نیافتگی ایران قبل از انقلاب. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 9(2)، 3-27.
ساجدی، امیر (1389). موانع توسعه دموکراسی در خاورمیانه.‎ فصلنامه سیاست، 2(8)، 103-121.
سپهردوست، حمید و برجیسیان، عادل (1395). تأثیر متغیرهای زمینه‏ای دموکراسی بر کنترل فساد اقتصادی با تاکید بر حقوق مالکیت. پژوهش های پولی بانکی، 9(29)، 457-485 .
سن، آمارتیا (1385). توسعه یعنی آزادی. ترجمه محمدسعید نوری نائینی. تهران: نشر نی.
شفیعی، نوذر و اقبال، اقدس (1389). معمای دموکراسی در افغانستان. تحقیقات سیاسی و بینالمللی، (3)، 197-222.‎
عبادی، جعفر، متوسلی، محمود و نیکونسبتی، علی (1393). مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟ فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 19(1)، 129-150.
عبادی، جعفر، متوسلی، محمود و نیکونسبتی، علی (1395). متوسعه و دموکراسی و دلالت‏های آن برای ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عجم‌اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز (1390). ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی. انتشارات کویر.
عجم‌اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز ای. (1395). چرا کشورها شکست می‌خورند؟ سرچشمه‏های قدرت، فقر و غنای کشورها. ترجمه پویا جبل‏عاملی و محمدرضا فرهادی‏پور. تهران : انتشارات دنیای اقتصاد.
فاضل، رضا (1384). جهان سوم به توسعه نیاز دارد یا به دموکراسی. بازتاب اندیشه، 63، 19-23.
فرجی دیزجی، سجاد، عصاری آرانی، عباس و مرادی سیف‏آباد، مصطفی (1396). دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادرکننده نفت. پژوهشنامه علوم سیاسی، 12(4)، 69-104.    
فریدمن، میلتون (1400). سرمایه‏داری و آزادی. ترجمه غلامرضا رشیدی. تهران: نشر نی.
فریدمن، میلتون و فریدمن، رز (1367). آزادی انتخاب. ترجمه حسین حکیم­زاده جهرمی. تهران: انتشارات پارسی.
قربانی شیخ‏نشین، ارسلان (1386). فرجام دموکراسی‏های تحمیلی.‎ پژوهشنامه علوم سیاسی، 2(6)، 88-106.
کریمی مله، علی و رحمتی، رضا (1391). آسیب‏شناسی دموکراسی در عصر جهانی شدن.‎ فصلنامه روابط خارجی، 4(1)، 149-189.
گری، جان (1395). لیبرالیسم. ترجمه سید علیرضا بهشتی. چاپ دوم (ویرایش جدید)، تهران: انتشارات ناهید.
گریفین، کیت (1384). راهبردهای توسعه اقتصادی. ترجمه حسین راغفر و محمدحسین هاشمی. تهران: نشر نی.
متفکر آزاد، محمدعلی و اسدزاده، احمد و امینی‌خوزانی، محسن و شیرکش، محمود (۱۳۹۲). تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۰). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، ۴(۱۳)، ۷۹-۹۶.
ملکیان، مصطفی (1378). سخنی در چند و چون ارتباط اسلام و لیبرالیسم. کیان، 48، 10-13.
منصوری، سید امین و افقه، سید مرتضی (۱۳۹۹). بررسی تأثیر آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و شخصی در توسعة انسانی (رویکرد بین کشوری). مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 3(1)، 287-309.‎
مهربانی وحید، جهانگرد، اسفندیار، میثاقی‏فر، الهه و نوری، مهدی (1395). تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اپک و سازمان توسعه و همکاری‏های اقتصادی.‎ سیاستگذاری عمومی، 2(87)، 127-145.
نوفرستی، محمد (1382). آمار در اقتصاد و بازرگانی. تهران: نشر رسا.
نیلی، مسعود، غنی‏نژاد، موسی، طبیبیان، محمد و فرجادی، غلامعلی (1390). اقتصاد و عدالت اجتماعی. تهران: نشر نی.
هایک، فریدریش فون (1390). در سنگر آزادی. ترجمه عزت‏ا... فولادوند. تهران: نشر ماهی.
Annaka, S., & Higashijima, M. (2021). Political liberalization and human development: Dynamic effects of political regime change on infant mortality across three centuries (1800-2015). World Development, 147, 105614.‏
Apergis, N., (2017). Democracy and market crashes: Evidence from a worldwide panel of countries. Finance Research Letters, 22, 244-248.
Barro, R., 1996. Democracy and growth. Journal of Economic Growth, 1, 1-27.
Castro, V., & Martins, R. (2021). Government ideology and economic freedom. Journal of Comparative Economics49(1), 73-91.‏
Chilcote, R. H. (1981). Theories of comparative politics: the search for a paradigm reconsidered. Routledge.
De Haan, J., Lundström, S., & Sturm, J.E. (2006). Market‐oriented institutions and policies and economic growth: A critical survey. Journal of economic surveys, 20(2), 157-191.
De Melo, M., Denizer, C., Gelb, A. (1996). Patterns of transition from plan to market. World Bank Economic Review, 10, 397-424.
Dethier, J.-J., Ghanem, H., Zoli, E. (1999). Does democracy facilitate the economic transition? An empirical study of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank Working paper 2194.
Dunn, O. J. (1961). Multiple Comparisons Among Means. Journal of the American Statistical Association, 56(293), 52-64.
Fidrmuc, J., (2003). Economic reform, democracy and growth during post-communist transition. European Journal of Political Economy, 19(3), 583-604.
Graafland, J., & de Jong, E. (2022). The moderating role of culture on the benefits of economic freedom: Cross-country analysis. Journal of Comparative Economics, 50(1), 280-292.
Graafland, J., & de Jong, E. (2022). The moderating role of culture on the benefits of economic freedom: Cross-country analysis. Journal of Comparative Economics50(1), 280-292.‏
Gwartney, J.D., Lawson, R., & Edwards, C. (2002). Economic freedom of the world: 2002 annual report. The Fraser Institute.
Hellmanzik, C., (2013). Democracy and economic outcomes: Evidence from the superstars of modern art. European Journal of Political Economy, 30, 58-69.
Islam, M.R., (2018). Wealth inequality, democracy and economic freedom. Journal of Comparative Economics, 46(4), 920-935.
Klompa, J., de Haan, J. (2009). Political institutions and economic volatility. European Journal of Political Economy, 25, 311-326
Lipset, S.M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political development. American political science review, 53(1), 69-105.
Lundström, S., (2005). The effect of democracy on different categories of economic freedom. European Journal of Political Economy, 21(4), 967-980.
McClave, J.T., & Sincich, T. (2016). Statistics. Pearson Education.
Przeworski, A., & Limongi, F. (1993). Political regimes and economic growth. Journal of Economic Perspectives, 7, 51-69.
Rodrik, D. (1999). Democracies pay higher wages. Quarterly Journal of Economics, 114, 707-738.
Scheffé, H. (1953). A Method for Judging All Contrasts in the Analysis of Variance. Biometrika, 40(1-2), 87-110.
Šidák, Z. (1967). Rectangular Confidence Regions for the Means of Multivariate Normal Distributions. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 626-633
Sirowy, L., & Inkeles, A. (1990). The effects of democracy on economic growth and inequality: A review. Studies in Comparative International Development, 25, 126- 157.
Stivachtis, Y.A., (2015). Liberal democracy, market economy, and international conduct as standards of ‘civilization’in contemporary international society: The case of Russia's entry into the ‘community of civilized states’. Journal of Eurasian Studies, 6(2), 130-142.
Tavares, J., & Wacziarg, R. (2001). How democracy affects growth. European Economic Review, 45(8), 1341-1378.
Tukey, J. (1949). Comparing individual means in the Analysis of Variance. Biometrics, 5, 99-114.
Viana, C.J.P., Ruiz, J.L.R., Ramírez, C.A., & Camargo, J.L.R. (2020). The joint effect of democracy and economic freedom on corruption. Revista de Administração Pública, 54(2), 285-300.